Chapter3_Internal Control Systems - Chng 3 HTHNGKIMSOTNIB...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2007 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ch ng ươ 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Nội dung Gi i thi u H th ng ki m soát n i b : đ nh nghĩa và nh ng ộ ộ thành ph n trong h th ng Phân tích các th t c ki m soát ủ ụ Các ho t đ ng ki m soát trong ph m vi m t h th ng ki m soát n i b ộ ộ Nguyên t c l i ích – chi phí trong vi c phát tri n h ắ ợ th ng ki m soát n i b ộ ộ
Background image of page 2
3 Hệ thống kiểm soát nội bộ M t h th ng ki m soát n i b ộ ộ ch a nhi u cách th c khác nhau và cách đo l ng khác nhau, đ c thi t k ườ ượ ế ế và th c hi n trong ph m vi m t h th ng c a t ch c đ đ t đ c b n m c tiêu chính. ể ạ ượ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Hệ thống kiểm soát nội bộ Ki m soát n i b là m t quá trình do ng i qu n lý, ộ ộ ườ h i đ ng qu n tr và các nhân viên c a đ n v chi ộ ồ ơ ph i. Nó đ c thi t l p đ cung c p m t s đ m b o ượ ế ậ ộ ự ả h p lý nh m th c hi n các m c tiêu d i đây: ướ Báo cáo tài chính đáng tin c y; Các lu t l và quy đ nh đ c tuân th ; ậ ệ ượ Ho t đ ng h u hi u và hi u qu .
Background image of page 4
5 Các mục tiêu của kiểm soát nội bộ B o v tài s n c a t ch c Ki m tra s chính xác và tính đáng tin c y c a các d li u thu c b ph n k toán ế Giúp doanh nghi p vào quá trình ho t đ ng hi u qu Khuy n khích các doanh nghi p luôn xem xét và nâng ế cao tính h u hi u c a các chính sách qu n lý
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Một số tổ chức, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ Đ o lu t v ch ng tham nhũng n c ngoài năm 1977 ậ ề ở ướ (Foreign Corrupt Practices Act 1977) Báo cáo c a y ban Treadway ủ ủ (Treadway Commission Report) Báo cáo v chu n m c ki m toán s 55 ban hành năm 1988 (SAS No. 55 1988) Báo cáo COSO năm 1992 (Committee of Sponsoring Organizations Report 1992) Báo cáo v chu n m c ki m toán s 78 ban hành năm 1995 (SAS No. 78 1995) Báo cáo COBIT năm 1995 (Control Objectives for Business and IT 1995) Information Federation for Information Processing 2001
Background image of page 6
7 Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài năm 1977 Năm 1977, đ o lu t v ch ng tham nhũng t i n c ngoài ướ (FCPA) đ c thông qua sau khi S giao d ch ch ng khoán ượ nh n ra đ c tình tr ng h i l và tham nhũng c a m t s ượ ố ộ công ty đang có c phi u trên sàn và nh m tăng giá. ế Tình tr ng tham nhũng nào là do vi c thi u m t h th ng
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

Chapter3_Internal Control Systems - Chng 3 HTHNGKIMSOTNIB...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online