{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter4_Business Cycle (Part1) - 2007 Chng 4 1 H THNG THNG...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 2007 H TH NG THÔNG TIN K TOÁN VÀ CÁC CHU TRÌNH KINH DOANH – Ph n 1 Ch ng ươ 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    2 N i dung Gi i thi u chung T ng quan v chu trình kinh doanh Thu th p và báo cáo v các thông tin k toán ế Hai chu trình kinh doanh chính c a doanh nghi p Chu trình kinh doanh và gi i h n kinh doanh ớ ạ
Background image of page 2
    3 Gi i thi u chung HTTTKT ph thu c vào dòng luân chuy n c a d li u ữ ệ t i các phòng ban khác nhau trong doanh nghi p. M t h th ng x lý hi u qu s đ m b o có th thu ả ẽ ả th p đ c t t c d li u phù h p và thông tin chính xác ượ ấ ả ữ ệ nh m m c đích báo cáo. Chu trình x lý nghi p v trong doanh nghi p s t ẽ ổ ch c các nghi p v kinh t phát sinh có liên quan đ n ế ế các chu trình chính c a doanh nghi p.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    4 T ng quan v chu trình kinh doanh Chu trình k toán th ng đ c k toán viên b t đ u ế ườ ượ ế t ngu n c a n i dung, chính là ch ng t k toán. ừ ế M t ch ng t g c đ c th hi n d i d ng văn b n ừ ố ượ ể ệ ướ ạ (b ng gi y) ho c d i d ng đi n t (tin h c), ghi nh n ướ ạ m t ho t đ ng kinh doanh trong đ n v . ơ Ví d : mua nguyên v t li u, tr l ng, bán hàng… ậ ệ ả ươ
Background image of page 4
    5 S nh t ký Các nhân viên k toán s ghi nh n t t c các nghi p ế ấ ả v kinh t phát sinh vào ế s nh t ký . S nh t ký là m t quy n s ghi nh n t t c các s ki n ấ ả ự ệ kinh doanh trong doanh nghi p thông qua tài kho n và s sách khác nhau. S nh t ký trong m t đ n v th ng g m 2 lo i: s ơ ườ nh t ký chung và các s nh t ký đ c bi t : - S nh t ký chung cho phép ghi nh n b t kỳ nghi p v k toán nào phát sinh trong doanh nghi p. ụ ế - S nh t ký đ c bi t ch ghi nh n m t s nghi p v ộ ố đ c bi t trong doanh nghi p.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    6 S cái S cái có th bao g m s cái t ng h p s tài kho n chi ti t ế . - S cái t ng h p là m t quy n s t ng quát tình ổ ổ hình chung nh t v thông tin tài chính c a đ n v nh tình ấ ề ơ ư hình tài s n, n ph i tr , doanh thu và chi phí c a t ch c. - S tài kho n chi ti t ch a đ ng các thông tin ế c p đ chi ti t c a m t tài kho n nào đó theo s d t ng ế ủ ố ư ổ quát s cái t ng h p.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

Chapter4_Business Cycle (Part1) - 2007 Chng 4 1 H THNG THNG...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online