{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter5_Business Cycle (Part2) - 2007 Chng5...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 2007 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CHU TRÌNH KINH DOANH Phần 2 Chương 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    2 LOGO Nội dung – Mục đích Gi i thi u chung Các chu trình kinh doanh b sung Chu trình kinh doanh trong m t s ngành đ c bi t ộ ố Tái c u trúc chu trình kinh doanh (BPR)
Background image of page 2
    3 LOGO Giới thiệu chung Có m t s t ch c c n thêm nh ng thông tin đ c bi t ộ ố ổ khác bên c nh nh ng thông tin thông th ng mà ườ HTTTKT đã cung c p. M c tiêu mà HTTTKT c n th c hi n bên c nh nh ng đi u đã thi t l p, còn ph i thu th p d li u t nh ng ế ậ ữ ệ chu trình kinh doanh khác. Hai chu trình kinh doanh nghi p v quan tr ng khác th ng xu t hi n trong các t ch c, đó là chu trình ườ s n xu t và chu trình tài chính.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    4 LOGO Chu trình quản lý nguồn lực Các t ch c s d ng ngu n l c đ ti n hành s n xu t ử ụ ồ ự ể ế s n ph m ho c d ch v đ bán nh m t o ra doanh ụ ể thu cho đ n v . ơ Trong HTTTKT, bên c nh ngu n l c v hàng t n kho, ồ ự hai ngu n l c khác v n đ t ta yêu c u qu n lý, đó là ồ ự tài s n c đ nh ố ị ngu n nhân l c .
Background image of page 4
    5 LOGO Quản lý nguồn nhân lực Ho t đ ng qu n ngu n nhân l c trong m t t ch c (Human resource management HRM) bao g m ch c năng qu n lý nhân s và ch c năng qu n lý l ng nhân viên. ươ Qu n nhân s công vi c th c hi n vi c tuy n d ng và thuê đ i ngũ nhân s , đ ng th i qu n lý và duy trì thông tin nhân s . Qu n lý l ng là trách nhi m ph i th c ươ hi n các nghi p v kinh t phát sinh ế liên quan đ n thu nh p c a nhân viên. ế
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
    6 LOGO Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực Thuê m n, đào t o và tuy n d ng ng i lao đ ng. ướ ườ Th c hi n duy trì các thông tin liên quan đ n thu nh p ế c a nhân viên. Tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng. ậ ề Báo cáo các kho n gi m tr gia c nh ng i lao đ ng. ườ Th c hi n vi c chi tr và thanh toán các kho n l ng ươ cho nhân viên đúng lúc và chính xác.
Background image of page 6
    7 LOGO Đầu vào của Quản lý nguồn nhân lực Báo cáo nhân s – dùng đ ph n ánh tình hình thuê nhân viên m i hay tình hình chuy n đ i v trí công tác c a nhân viên hi n t i. Báo cáo th i gian làm vi c – s d ng đ theo dõi gi làm ử ụ vi c c a t ng đ i t ng.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

Chapter5_Business Cycle (Part2) - 2007 Chng5...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online