Chapter6_Accounting and Enterprise Software

Chapter6_Accounting and Enterprise Software - 2007 Chng 6

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 2007 Ch ng ươ 6 PHẦN MỀM KẾ TOÁN – PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung Gi i thi u chung Ch ng trình ph n m m k toán th ng nh t ươ ế B o trì ph n m m và k ngh ph n m m Ph n m m k toán ế Gi i pháp ph n m m k toán thích h p m c ế ợ ở đ doanh nghi p
Background image of page 2
3 Ch ng trình ph n m m k toán th ng ươ ế nh t Hi n nay, h u h t các công ty đ u mua và s d ng các ế ử ụ ph n m m k toán và ph n m m doanh nghi p. ế M t cách l a ch n khác đ có ngu n thông tin đi n t là mua d ch v c a m t nhà cung c p d ch v ng d ng ụ ủ ụ ứ (ASP). Ch ng trình ph n m m k toán h p nh t x lý t t c ươ ế ấ ử ấ ả các lo i c a các nghi p v k toán kinh t phát sinh. ạ ủ ụ ế ế Ngày nay, gói s n ph m th ng bao g m vi c k t n i ườ ế v i m ng Internet, và cho phép doanh nghi p nh có th t o đ c m t website cho mình và s d ng th ng ể ạ ượ ử ụ ươ m i đi n t .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Gi i pháp ph n m m k toán doanh nghi p ế H th ng ho ch đ nh ngu n l c doanh nghi p (ERP) là ồ ự nh ng ch ng trình th ng nh t, th c hi n nhi u tác nghi p ươ h n là vi c x lý các d li u thu n túy v tài chính. ơ ữ ệ Kh i l ng c a các ch ng trình ph n m m k toán đ x ố ượ ươ ế ể ử lý d li u di n r ng trong doanh nghi p thì có m c chi phí ữ ệ cao và tính ph c t p c a ph n m m cũng đ c nâng lên. ứ ạ ượ M t đ c đi m h tr c a ERP là kh năng t ng tác gi a ỗ ợ ủ ươ khách hàng v i nhà cung c p. Thu t ng này g i là qu n lý chu i cung ng (SCM - supply chain management)
Background image of page 4
5 Qu n lý chu i cung ng - SCM SCM là công vi c không ch dành riêng cho các nhà qu n lý v chu i cung ng. T t c nh ng b ph n khác ấ ả c a m t t ch c cũng c n hi u v SCM b i h cũng ộ ổ ở ọ tr c ti p nh h ng đ n s thành công hay th t b i c a ế ả ưở ế ạ ủ chu i cung ng. SCM là s ph i k t h p nhi u th pháp ngh thu t và ố ế khoa h c nh m c i thi n cách th c các công ty tìm ki m ế nh ng ngu n nguyên li u thô c u thành s n ph m/d ch v , sau đó s n xu t ra s n ph m/d ch v đó và phân ph i t i các khách hàng. ố ớ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Thành ph n c b n c a qu n lý chu i cung ơ ả ng Dây chuy n cung ng đ c c u t o t 5 thành ph n c ượ ơ
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 29

Chapter6_Accounting and Enterprise Software - 2007 Chng 6

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online