Chapter7_Data Modeling - 2007 Chng 7 M HNH HA D LIU 1 Ni...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2007 1 Ch ng ươ 7 MÔ HÌNH HÓA D LI U Ữ Ệ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 N i dung Tổng quan về cơ sở dữ liệu. Các bước để tạo ra một cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu bổ sung cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu  trong hệ thống thông tin kế toán.
Background image of page 2
3 T ng quan v c s d li u ề ơ ở ữ ệ Một  cơ sở dữ liệu  là một tập hợp các dữ liệu, và được lưu  trữ trong các tập tin có quan hệ với nhau. Cơ sở dữ liệu được xem là quan trọng vì: Thông tin có giá tr vô h n. Kh i l ng thông tin th ng l n. ố ượ ườ Tính ph c t p. ứ ạ Tính riêng t . ư D li u không th thay th . ữ ệ ế Ng i s d ng Internet. ườ ử ụ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 D li u đ c l u tr trong c s d li u ữ ệ ượ ư ơ ở ữ ệ Để tiện cho việc sử dụng, dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu  của một tổ chức được lưu trữ và tổ chức một cách hiệu  quả. Ba khái niệm quan trọng đặt ra là: C p b c c a d li u ữ ệ C u trúc c a m u tin Các khóa c a vùng d li u ữ ệ
Background image of page 4
5 Cấp bậc của dữ liệu Việc lưu trữ dữ liệu kế toán trong các tập tin máy tính liên  quan đến việc tổ chức dữ liệu theo dạng  cấp bậc   (hierarchy) . Cấp độ thấp nhất của thông tin trong một tập tin chính là  kiểu  số nhị phân  (binary digit) . Tám bits sẽ tạo thành một byte, và thể hiện là một  ký tự  ( character ) trong máy tính. Vùng dữ liệu  ( data field ) là sự kết hợp của nhiều ký tự. Một  mẫu tin  ( record ) là sự kết hợp các vùng dữ liệu có liên  quan với nhau. Một tập hợp các mẫu tin thì sẽ tạo nên  tập tin . Một  cơ sở dữ liệu  là một tập hợp các tập tin, chứa đựng tất cả  các thông tin về một ứng dụng.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Cấu trúc và các khóa mẫu tin Các vùng dữ liệu đặc biệt trong mỗi mẫu tin của một tập tin máy  tính là một phần của cấu trúc mẫu tin. Các khóa dùng để xác định cho mỗi mẫu tin gồm:
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 19

Chapter7_Data Modeling - 2007 Chng 7 M HNH HA D LIU 1 Ni...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online