{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chapter8_Organizing and Manipulating data in DBMS

Chapter8_Organizing and Manipulating data in DBMS - 2007...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2007 1 TỔ CHỨC VÀ THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU Ch ng ươ 8
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 N i dung S chu n hóa d li u. ữ ệ Đ nh nghĩa và đánh giá d li u trong c s d li u. ữ ệ ơ ở ữ ệ Ngôn ng truy v n d li u (DDLs) ữ ệ Trích xu t d li u t các c s d li u. ữ ệ ơ ở ữ ệ Ngôn ng thi hành d li u (DMLs) ữ ệ C s d li u h ng đ i t ng. ơ ở ữ ệ ướ ố ượ C s d li u đa truy n thông. ơ ở ữ ệ Nhà kho d li u ữ ệ
Background image of page 2
3 S chu n hóa d li u ữ ệ T p tin d li u ph ng ữ ệ (flat files) là nh ng t p tin ch a ư đ c s x lý hay s p x p khác liên quan. ượ ự ử ế Nh ng t p tin d li u ph ng nh v y s làm cho khó có ữ ệ ư ậ th tìm ki m đ c d dàng nh ng m u tin phù h p ho c ế ượ s d ng d li u thu đ c năng su t cao. ử ụ ữ ệ ượ S chu n hóa (normolization) là m t quy trình ki m tra và s p x p các d li u trong t p tin theo m t cách th c ế ữ ệ nào đó, giúp cho nhân viên thi t k tránh đ c nh ng v n ế ế ượ đ phát sinh khi s d ng hay s a ch a t p tin sau đó. ử ụ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Chu n hóa D ng chu n 1 M t c s d li u đ c thi t k và chu n hóa theo ộ ơ ở ữ ệ ượ ế ế d ng chu n 1 (1NF) n u t t c các thu c tính c a các ế ấ ả m u tin (trong các vùng c a d li u) đ u đ c đ nh ữ ệ ượ nghĩa rõ ràng và thông tin có th đ c l u tr trong ể ượ ư m t t p tin ph ng. ộ ậ V n đ phát sinh: – d th a d li u ( ư ữ ệ data redundancy ) – thêm vào thông tin th a ( insertion anomaly ) – xóa thông tin th a ( deletion redundancy )
Background image of page 4
5 Chu n hóa D ng chu n 2 M t c s d li u đ c thi t k và ộ ơ ở ữ ệ ượ ế ế chu n hóa theo d ng chu n 2 (2NF) n u ế c s này đang đ c thi t k theo d ng ơ ở ượ ế ế chu n 1 và t t c các ch tiêu c a d li u
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Chapter8_Organizing and Manipulating data in DBMS - 2007...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online