{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

(1) mo dau - CHNG 1 NHP MN H THNG THNG TIN K TON(AIS Cc khi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 CH NG 1 ƯƠ NH P MÔN H TH NG THÔNG TIN K TOÁN (AIS) 1. Các khái ni m c b n ơ ả 2. Vai trò AIS trong doanh nghi p 3. C h i ngh nghi p trong lĩnh v c AIS ơ ộ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Các khái ni m c b n ơ ả Khái ni m, ch c năng, phân lo i k toán ạ ế Khái ni m, ch c năng, phân lo i ki m toán Phân bi t: d li u, thông tin, NVKT phát sinh ữ ệ Khái ni m h th ng thông tin k toán ế Ch c năng h th ng thông tin k toán ế Tiêu chí đánh giá ch t l ng thông tin ấ ượ 2
Background image of page 2
ơ ả 3 Accounting Information Systems Accounting Information Systems AIS là h th ng thu th p, ghi nh n, l u tr và x lý d ư li u đ cung c p thông tin cho ng i ra quy t đ nh ườ ế Các thành ph n trong AIS: 1.Con ng i ườ 2.Th t c và h ng d n th c hi n ủ ụ ướ 3.D li u ữ ệ 4.Ph n m m
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

(1) mo dau - CHNG 1 NHP MN H THNG THNG TIN K TON(AIS Cc khi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online