(3) Sales process - CHNG 3 QUY TRNH BN HNG 1 2 3 4 5 Cc s...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 CH NG 3 ƯƠ QUY TRÌNH BÁN HÀNG 1. Các s ki n phát sinh trong ho t đ ng bán hàng ự ệ 2. M c tiêu AIS trong quy trình bán hàng 3. D li u đ u vào c a quy trình bán hàng ữ ệ 4. Thông tin đ u ra c a quy trình bán hàng 5. Ví d minh h a
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Các s ki n phát sinh trong ho t đ ng bán ự ệ ạ ộ hàng 2
Background image of page 2
M c tiêu AIS trong quy trình bán hàng Các thông tin trên đ n đ t hàng đ y đ ơ Đ i chi u hàng t n kho, th i gian giao nh n ế Phát hành ch ng t giao hàng, hóa đ n ơ Theo dõi, phân nhóm doanh thu hàng hóa, d ch v cung c p cho khách hàng, nhóm khách hàng Thu công n D báo doanh thu và ti n thu t bán hàng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

(3) Sales process - CHNG 3 QUY TRNH BN HNG 1 2 3 4 5 Cc s...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online