(6) Financing process - CHNG 6 QUY TRNH TI CHNH Khi nim v...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 CH NG 6 ƯƠ QUY TRÌNH TÀI CHÍNH 1. Khái ni m và ch c năng quy trình tài chính 2. M c tiêu AIS trong quy trình tài chính 3. D li u đ u vào c a quy trình tài chính ữ ệ 4. Thông tin đ u ra c a quy trình tài chính
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khái ni m và ch c năng quy trình tài chính Ph n ánh vi c huy đ ng và s d ng ngu n l c tài ử ụ ồ ự chính trong DN, ví d ti n m t, các tài s n có kh ụ ề năng thanh kho n cao, đ u t ư Quy trình tài chính còn bao g m vi c đi vay, phát hành ch ng khoán, trái phi u, c phi u ế ế 2
Background image of page 2
M c tiêu AIS trong quy trình tài chính Qu n lý ti n m t hi u qu Gi m thi u chi phí s d ng v n (cost of capital), các ử ụ chi phí phát sinh đ có ngu n tài chính s d ng ử ụ T i đa ROI thông qua vi c s d ng mô hình l p k ử ụ ế ho ch tài chính L p dòng ti n cho t ng d án/ ho t đ ng 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

(6) Financing process - CHNG 6 QUY TRNH TI CHNH Khi nim v...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online