(7) Internal control-AIS - CHNG 6 H THNG KSNB V AIS Khi nim...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 CH NG 6 ƯƠ H TH NG KSNB VÀ AIS 1. Khái ni m – ch c năng h th ng ki m soát n i b ộ ộ 2. Các đ i t ng quan tâm đ n h th ng KSNB ố ượ ế 3. Khung lý thuy t h th ng ki m soát n i b ế ộ ộ 4. Các ho t đ ng ki m soát trong h th ng KSNB 5. Phân tích m i quan h gi a l i ích và chi phí trong KSNB ệ ữ ợ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khái ni m - ch c năng h th ng KSNB ệ ố H th ng KSNB là m t quy trình đ c thi t k và ượ ế ế th c hi n trong toàn doanh nghi p nh m: B o v tài s n Ki m soát tính chính xác và đ tin c y thông tin k toán ế Gia tăng hi u qu ho t đ ng Khuy n khích s tuân th các chính sách qu n lý ế H th ng KSNB có 3 ch c năng c b n ơ ả Ki m soát ngăn ng a (preventive control) Ki m soát phát hi n (detective control) Ki m soát hi u ch nh (corrective control) 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/10/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 7

(7) Internal control-AIS - CHNG 6 H THNG KSNB V AIS Khi nim...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online