KT302D_KTQT_42_28_14_finall - K TON QUN TR(MANAGERIAL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ C NG MÔN H C Ề ƯƠ K TOÁN QU N TR (MANAGERIAL ACCOUNTING) MSMH: KT302DV01 (Áp d ng t h c kỳ 09.1 năm h c:2009-2010) ừ ọ A. Quy cách môn h c (course specification) 1. Tên môn h c : K TOÁN QU N TR (Managerial Accounting) 2. Mã s môn h c : KT302DV01 3. T ng s ti t ố ế : 42 ti t, ế Trong đó : Lý thuy t ế : 28 ti t ế Bài t p : 14 ti t ế Th c hành : 0 ti t ế 4. S tín ch : 3 5. S ti t t h c ố ế ự ọ : 90 ti t ế B. Liên h v i môn h c khác ệ ớ Môn tiên quy t: KT204D Nguyên lý k toán ế ế C. Tóm t t n i dung môn h c (course description) ắ ộ K toán qu n tr có ch c năng thu th p, x lý và cung c p thông tin c n thi t cho ế ế nhà qu n tr đ th c hi n qu n tr t ch c. Thông tin c a k toán qu n tr là m t ị ể ị ổ ế trong nh ng ngu n thông tin ch y u cho nhà qu n tr ra quy t đ nh, đi u hành và ủ ế ế ki m soát ho t đ ng trong m t t ch c. Môn h c đi vào các n i dung c th c a k ạ ộ ộ ổ ụ ể ủ ế toán qu n tr nh sau: Phân tích m i quan h chi phí – kh i l ng – l i nhu n, phân ư ố ượ tích chi phí ph c v cho vi c ra quy t đ nh kinh doanh, l p k ho ch và d toán ế ế ngân sách, phân tích bi n đ ng chi phí s n xu t, đánh giá trách nhi m qu n lý, đ nh ế giá chuy n nh ng s n ph m, s d ng k thu t phân tích bi n đ ng đánh giá hi u ượ ử ụ ế qu các ho t đ ng trong doanh nghi p… ạ ộ D. M c tiêu c a môn h c (course objectives) M c tiêu c a môn h c là cung c p ki n th c toàn di n v k toán qu n tr , m t ế ề ế công c quan tr ng làm gia tăng hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, ạ ộ c th là: ụ ể 1) Vai trò c a k toán qu n tr trong vi c làm gia tăng hi u qu ho t đ ng ế kinh doanh c a doanh nghi p. 2) Phân tích m i quan h gi a các ch tiêu chi phí – kh i l ng – l i nhu n. ệ ữ ố ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

KT302D_KTQT_42_28_14_finall - K TON QUN TR(MANAGERIAL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online