BAI DOC THEM 1 - CAC NGUYEN TAC CUA KE TOAN

BAI DOC THEM 1 - CAC NGUYEN TAC CUA KE TOAN - 1 CAC NGUYEN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CUÛA KEÁ TOAÙN a. C¬ së dån tÝch Mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn tµi s¶n, nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së h÷u, doanh thu, chi phÝ ph¶i ®îc ghi sæ kÕ to¸n vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh, kh«ng c¨n cø vµo thêi ®iÓm thùc tÕ thu hoÆc thùc tÕ chi tiÒn hoÆc t¬ng ®¬ng tiÒn. B¸o c¸o tµi chÝnh lËp trªn c¬ së dån tÝch ph¶n ¶nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t- ¬ng lai. b. Ho¹t ®éng Liªn tôc B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®îc lËp trªn c¬ së gi¶ ®Þnh lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng liªn tôc vµ sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh b×nh thêng trong t¬ng lai gÇn, nghÜa lµ doanh nghiÖp kh«ng cã ý ®Þnh còng nh kh«ng buéc ph¶i ngõng ho¹t ®éng hoÆc ph¶i thu hÑp ®¸ng kÓ quy m« ho¹t ®éng cña m×nh. Trêng hîp thùc tÕ kh¸c víi gi¶ ®Þnh ho¹t ®éng liªn tôc th× b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i lËp trªn mét c¬ së kh¸c vµ ph¶i gi¶i thÝch c¬ së ®· sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. c, Gi¸ gèc Tµi s¶n ph¶i ®îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Gi¸ gèc cña tµi s¶n ®îc tÝnh theo sè tiÒn hoÆc kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn ®· tr¶, ph¶i tr¶ hoÆc tÝnh theo gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®ã vµo thêi ®iÓm tµi s¶n ®îc ghi nhËn. Gi¸ gèc cña tµi s¶n kh«ng ®îc thay ®æi trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ. d. Phï hîp ViÖc ghi nhËn doanh thu vµ chi phÝ ph¶i phï hîp víi nhau. Khi ghi nhËn mét kho¶n doanh thu th× ph¶i ghi nhËn mét kho¶n chi phÝ t¬ng øng cã liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra doanh thu ®ã. Chi phÝ t¬ng øng víi doanh thu gåm chi phÝ cña kú t¹o ra doanh thu vµ chi phÝ cña c¸c kú tríc hoÆc chi phÝ ph¶i tr¶ nh- ng liªn quan ®Õn doanh thu cña kú ®ã. e. NhÊt qu¸n C¸c chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh nghiÖp ®· chän ph¶i ®îc ¸p dông thèng nhÊt Ýt nhÊt trong mét kú kÕ to¸n n¨m. Trêng hîp cã thay ®æi chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· chän th× ph¶i gi¶i tr×nh lý do vµ ¶nh h- ëng cña sù thay ®æi ®ã trong phÇn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. f. ThËn träng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ThËn träng lµ viÖc xem xÐt, c©n nh¾c, ph¸n ®o¸n cÇn thiÕt ®Ó lËp c¸c íc tÝnh kÕ to¸n trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng ch¾c ch¾n. Nguyªn t¾c thËn träng ®ßi hái: + Ph¶i lËp c¸c kho¶n dù phßng nhng kh«ng lËp qu¸ lín; + Kh«ng ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n vµ c¸c kho¶n thu nhËp; + Kh«ng ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ chi phÝ; + Doanh thu vµ thu nhËp chØ ®îc ghi nhËn khi cã b»ng chøng ch¾c ch¾n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

BAI DOC THEM 1 - CAC NGUYEN TAC CUA KE TOAN - 1 CAC NGUYEN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online