{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cac chung tu ke toan - Nhap so UNC can in vao ay So...

Info iconThis preview shows pages 1–26. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nhaäp soá UNC caàn in vaøo ñaây: 2 UÛY NHIEÄM CHI Soá : 002 /2000 PHAÀN DO NH GHI CN1VND TAØI KHOAÛN NÔÏ CHUYEÅN KHOAÛN, CHUYEÅN TIEÀN THÖ, ÑIEÄN Laäp ngaø 8/18/2000 Teân ñôn vò traû tie COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT 710A.01xxx Soá Taøi Khoaûn : 710A.01xxx Taïi Ngaân haøng : COÂNG THÖÔNG - CN x Tænh , Tp : HOÀ CHÍ MINH VCBVND TAØI KHOAÛN COÙ Teân ñôn vò nhaän t COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT Soá taøi khoaûn : 007100.03xxx 007100.03xxx Taïi Ngaân Haøng : VIETCOMBANK Tænh , Tp : HOÀ CHÍ MINH Soá tieàn baèng chöõ: Moät traêm ba möôi trieäu ñoàng . Soá tieàn baèng soá VND. 130,000,000 Ñôn vò traû tieàn Ngaân haøng A Ngaân haøng B Keá toaùn Chuû taøi khoaû Ghi soå ngaøy : Ghi soå ngaøy : Keá toaùnTröôûng phoøng keá toaùn Keá toa Tröôûng phoøng UÛY NHIEÄM CHI Soá : 002 /2000 PHAÀN DO NH GHI TAØI KHOAÛN NÔÏ CHUYEÅN KHOAÛN, CHUYEÅN TIEÀN THÖ, ÑIEÄN Laäp ngaø 8/18/2000 Teân ñôn vò traû tie COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT 710A.01xxx Soá Taøi Khoaûn : 710A.01xxx Taïi Ngaân haøng : COÂNG THÖÔNG - CN x TP : HOÀ CHÍ MINH TAØI KHOAÛN COÙ Teân ñôn vò nhaän t COÂNG TY COÅ PHAÀN TRÔØI VIEÄT Soá taøi khoaûn : 007100.03xxx 007100.03xxx Taïi Ngaân Haøng : VIETCOMBANK Tænh , Tp HOÀ CHÍ MINH Soá tieàn baèng chöõ: Moät traêm ba möôi trieäu ñoàng . Soá tieàn baèng soá VND. 130,000,000 Ñôn vò traû tieàn Ngaân haøng A Ngaân haøng B Keá toaùn Chuû taøi khoaû Ghi soå ngaøy : Ghi soå ngaøy : Keá toaùnTröôûng phoøng keá toaùn Keá toa Tröôûng phoøng Noäi dung thanh toaùn : Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä traû tieàn haøng NK. Noäi dung thanh toaùn : Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä traû tieàn haøng NK.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Copyright by [email protected]
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
I Ï Ù á g keá toaùn I Ï Ù á g keá toaùn
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 18
Background image of page 19

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 20
Background image of page 21

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 22
TKNO TE Â N TAØI KHOA Û N 11212 Tie à n g ôû i nga â n haøng -  Ñ VN (Vietcombank) 331 N ôï  pha û i tra û  cho ng öô øi ba ù n
Background image of page 23

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
641 Chi ph í  ba ù n haøng 642 Chi ph í  qua û n ly ù  doanh nghie ä p 3388 Pha û i tra û  , pha û i no ä p kha ù c 1331 Thue á  GTGT  ñöôï c kha á u tr ö ø 335 Chi ph í  pha û i tra û
Background image of page 24
8 B NG KÊ Y NHI M CHI THÁNG 8 In S CT Ngày N i dung TT S ti n In 1 17/08 Traû tieàn ñieän - SX PXI - kyø 9 5,183,200 In 2 18/08 Noäp tieàn vaøo TKTG mua ngoaïi teä traû tieàn haøng NK 130,000,000 In 3 25/08
Background image of page 25

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 26
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 35

Cac chung tu ke toan - Nhap so UNC can in vao ay So...

This preview shows document pages 1 - 26. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online