lecture slices1- Lending - Chng 1: Ch TNG QUAN V TN DNG NGN...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 1: ươ Ch ng 1: ươ T NG QUAN V T NG QUAN V TÍN D NG NGÂN HÀNG TÍN D NG NGÂN HÀNG
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.hoasen.edu.vn 2 N i dung Ho t đ ng c p tín d ng c a ngân hàng th ng ươ m i Nh ng v n đ căn b n v tín d ng ngân hàng Quy trình tín d ng B o đ m tín d ng
Background image of page 2
Tín d ng(credit): Xu t phát t ti ng la tinh là credo (tin t ng, tín nhi m). ừ ế ưở Trong th c t cu c s ng tín d ng đ c hi u theo nhi u ự ế ượ nghĩa khác nhau. Trong quan h tài chính tín d ng có th hi u theo các nghĩa sau: ể ể Xét trên góc đ d ch chuy n qu cho vay t ch th ộ ị th ng d ti t ki m sang ch th thi u h t ti t ki m ư ế ế ụ ế Trong m t quan h tài chính c th , tín d ng là m t giao d ch v tài s n trên c s có hòan tr gi a hai ch th ơ ở ả ữ Khái ni m
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
I. Ho t đ ng c p tín d ng c a ngân ạ ộ hàng th ng m i ươ Ngân hàng th ng m i c p tín d ng cho t ch c và ươ ạ ấ cá nhân d i các hình th c: ướ Cho vay Chi t kh u th ng phi u và các gi y t có giá khác ế ươ ế ấ ờ B o lãnh Cho thuê tài chính
Background image of page 4
1. Cho vay: NHTM cho các t ch c và cá nhân vay v n d i các hình ướ thúc sau: Cho vay ng n h n nh m đáp ng nhu c u v n cho s n xu t kinh doanh, d ch v và đ i s ng ờ ố Cho vay trung và dài h n đ th c hi n các d án đ u t phát tri n s n xu t kinh doanh ư ` I. Ho t đ ng c p tín d ng c a ngân ạ ộ hàng th ng m i ươ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. B o lãnh NH đ c b o lãnh vay, b o lãnh thanh tóan, b o lãnh ượ th c hi n h p đ ng, b o lãnh đ u th u. 3. Chi t kh u: ế NH th ng m i đ c th c hi n chi t kh u và tái chi t ươ ạ ượ ế ế kh u th ng phi u và các gi y t có giá ng n h n khác ươ ế ấ ờ 4 . Cho thuê tài chính NHTM đ c h at đ ng cho thuê tài chính nh ng ph i ượ ư thành l p công ty cho thuê tài chính riêng I. Ho t đ ng c p tín d ng c a ngân ạ ộ hàng th ng m i ươ
Background image of page 6
II. Nh ng v n đ căn b n v tín d ng ngân hàng 2.1. Các lo i tín d ng ngân hàng Tín d ng ngân hàng ch a đ ng 3 n i dung: Có s chuy n nh ng v n t ng i s h u sang ng i ượ ườ ở ữ ườ s d ng ử ụ S chuy n nh ng này là có th i h n ượ ờ ạ S chuy n nh ng này có kèm theo chi phí ượ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
a. D a vào m c đích c a tín d ng: - Cho vay s n xu t kinh doanh - Cho vay tiêu dùng cá nhân - Cho vay nông nghi p - Cho vay kinh doanh XNK
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/17/2010 for the course HOA SEN 1234 taught by Professor Vananh during the Spring '10 term at Haaga - Helia University of Applied Sciences.

Page1 / 28

lecture slices1- Lending - Chng 1: Ch TNG QUAN V TN DNG NGN...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online