{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lecture 5-Lending - Chng 5 Ch BO LNH NGN HNG Ni dung Nhng...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 5: ươ Ch ng 5: ươ B O LÃNH NGÂN HÀNG B O LÃNH NGÂN HÀNG
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hoasen.edu.vn 2 N i dung Nh ng v n đ chung v b o lãnh ngân hàng Nghi p v b o lãnh ngân hàng Trình t th c hi n nghĩa v b o lãnh
Background image of page 2
I. Nh ng v n đ chung v b o lãnh ngân hàng 1. Khái ni m b o lãnh Là cam k t b ng văn b n c a t ch c tín d ng(bên b o lãnh) v i bên ế có quy n(bên nh n b o lãnh) v vi c th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng (bên đ c b o lãnh) khi khách hàng không th c ượ hi n ho c th c hi n không đúng nghĩa v đã cam k t v i bên nh n ế b o lãnh Trong quan h b o lãnh g m có các bên sau: Bên b o lãnh: G m NHTMNN, NHTM c ph n, các t ch c tín d ng phi ngân hàng thành l p và ho t đ ng theo lu t c a các t ch c tín d ng Bên đ c b o lãnh: ượ - Các DN đang h a đ ng kinh doanh h p pháp t i VN
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Các t ch c tín d ng đ c thành l p và ho t đ ng theo lu t c a các ượ t ch c tín d ng - Các t ch c kinh t n c ngòai tham gia các h p đ ng h p tác liên ế ướ doanh và tham gia đ u th u các d án đ u t t i VN ư ạ Bên nh n b o lãnh Là các t ch c cá nhân trong và ngoài n c có quy n th h ng các ướ ưở cam k t b o lãnh c a các t ch c tín d ng ế I. Nh ng v n đ chung v b o lãnh ngân hàng Bên đ c BL ượ Bên nh n BL Bên BL (ngân hàng) Th BL ư Đ n xin BL ơ HĐ mua bán, d th u
Background image of page 4
I. Nh ng v n đ chung v b o lãnh ngân hàng Cam k t b o lãnh ế Là cam k t đ n ph ng b ng văn b n c a t ch c tín d ng ho c văn ế ơ ươ b n th a thu n gi a t ch c tín d ng, khách hàng đ c b o lãnh v i ượ bên nh n b o lãnh v vi c t ch c tín d ng s th c hi n nghĩa v tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không th c hi n đúng nghĩa v đã cam k t v i bên nh n b o lãnh ế 2. Ch c năng c a b o lãnh 2.1. B o lãnh là công c đ m b o B ng vi c cam k t b i th ng khi x y ra s c vi ph m h p đ ng c a ế ườ ng i đ c b o lãnh, các NH phát hành b o lãnh đã t o ra m t s b o ườ ượ đ m ch c ch n cho ng i nh n b o lãnh ườ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Ch c năng c a b o lãnh (cont) 2.2. B o lãnh là công c tài tr Ng i đ c b o lãnh không ph i xu t qu , đ c vay n ho c đ c ườ ượ ượ ượ kéo dài th
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

lecture 5-Lending - Chng 5 Ch BO LNH NGN HNG Ni dung Nhng...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online