{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lecture 2,3-Lending - Chng 2 Ch CHO VAY KHCH HNG CHO DOANH...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng 2: ươ Ch ng 2: ươ CHO VAY KHÁCH HÀNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P DOANH NGHI P
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hoasen.edu.vn 2 N i dung Các v n đ chung v cho vay doanh nghi p Cho vay ng n h n đ i v i doanh nghi p ố ớ Chi t kh u ch ng t có giá ế Cho vay trung và dài h n đ i v i doanh nghi p ố ớ
Background image of page 2
I. Các v n đ chung v cho vay doanh nghi p 1. Khái ni m: Cho vay ng n h n: là các kh an vay có th i h n cho vay ờ ạ đ n 12 tháng ế Cho vay trung h n: là các kho n vay có th i h n cho vay ờ ạ t 12 tháng đ n 60 tháng ế Cho vay dài h n: là các kho n vay có th i h n cho vay t ờ ạ 60 tháng tr lên
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Các v n đ chung v cho vay doanh nghi p 1.2. Nguyên t c vay v n a. S d ng v n đúng m c đích đã th a thu n trong h p ử ụ đ ng tín d ng b. Hòan tr n g c và lãi v n vay đúng th i h n đã th a ả ợ ố ờ ạ thu n trong h p đ ng tín d ng 1.3. Đi u ki n vay Có năng l c pháp luât dân s Có m c đích vay v n h p pháp Có kh năng tài chính đ m b o tr n trong th i h n ả ợ ờ ạ cam k t ế
Background image of page 4
1.3. Đi u ki n vay (con’t) I. Các v n đ chung v cho vay doanh nghi p Có ph ng án s n xu t kinh doanh hi u qu ươ Th c hi n các quy đ nh v đ m b o ti n vay theo quy ề ả đ nh c a chính ph và c a ngân hàng nhà n c ướ 1.4. H s vay v n ồ ơ Gi y đ ngh vay v n Gi y t ch ng minh t cách pháp nhân c a khách hàng ấ ờ ư Ph ng án s n xu t kinh doanh và k ho ch tr n g n nh t ươ ế ả ợ ầ Báo cáo tài chính c a th i kỳ g n nh t Các gi y t liên quan đ n tài s n th ch p, đ m b o n vay ấ ờ ế ế
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.5. Th m đ nh và quy t đ nh cho vay ế T ch c tín d ng quy đ nh c th và niêm y t công khai ế th i h n t i đa ph i thông báo quy t đ nh cho vay ho c ờ ạ ế không cho vay đ i v i khách hàng. ố ớ 1.6. H p đ ng tín d ng H p đ ng tín d ng ph i có n i dung v : M c đích s d ng v n vay, Ph ng th c cho vay, s v n ử ụ ươ ố ố vay, lãi su t, th i h n, hình th c đ m b o, giá tr tài s n ờ ạ đ m b o, ph ng th c tr n và nh ng cam k t khác đ c ươ ả ợ ế ượ các bên th a thu n. I. Các v n đ chung v cho vay doanh nghi p
Background image of page 6
Khách hàng vay có quy n - T ch i các yêu c u c a t ch c tín d ng không đúng v i các th a thu n trong h p đ ng tín d ng - Khi u n i, kh i ki n vi c vi ph m HĐTD theo quy đ nh c a
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

lecture 2,3-Lending - Chng 2 Ch CHO VAY KHCH HNG CHO DOANH...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online