SAMF B Hjemmeopgave 2 - gennemgang_course.pptx - Økonomisk...

This preview shows page 1 - 7 out of 15 pages.

The preview shows page 5 - 7 out of 15 pages.
Samfundsbeskrivelse B,Gennemgang af Hjemmeopgave 2 Økonomisk InstitutØkonomisk InstitutDias 1
DagsordenHjemmeopgave 2Diskussion af løsningsstrategierGennemgang af hjemmeopgave 2Økonomisk InstitutDias 2
Hjemmeopgave 2 – OpgaveformuleringBeskriv og forklar udviklingen i bruttoledigheden siden 2007og så langt frem som muligt. Besvarelsen skal som minimumi hovedtræk indeholde udviklingen i bruttoledigheden i altsamt bruttoledigheden fordelt på henholdsvis kønog udvalgte landsdele.Økonomisk InstitutDias 3
Gruppediskussion af Hjemmeopgave 2Diskutér følgende i grupperneUdviklingen i bruttoledigheden siden 2007 i altDatafremstillingLedighedsbegreberne og de tre ledighedsstatistikker (især begrundelse for den valgte statistik)Relevansen af ledighedsprocent(er) (samt evt. erhvervsfrekvenser) – især ved sammenligninger på tværs af landsdele hhv. kønFremstilling af data: beregninger (hvordan har I valgt at bearbejde data), figurer og tabellerForklaringsfaktorer Konjunkturmæssige forklaringsfaktorer, herunder labour hoarding (samt langtidsledighed)Institutionelle forklaringer – diskutér effekten af ”Genopretningspakken” samt mindst to selvvalgte relevante institutionelle faktorer for udviklingen i ledighedenUdviklingen i bruttoledigheden fordelt på kønDatafremstillingForklaringsfaktorer Konjunkturmæssige forklaringsfaktorer, især forskelle i erhvervsfordelingUdviklingen i bruttoledigheden fordelt på udvalgte landsdeleDatafremstilling, herunder valg af landsdele og evt. underområderForklaringsfaktorerInkludér demografiske forklaringsfaktorerFølg diskussionen op med en drøftelse af evt. udfordringer i forbindelse med forklaringsdelen i opgaver mere genereltØkonomisk InstitutDias 4
Hjemmeopgave 2 – Uddybning og afgrænsningOpgaveformuleringen giver en lang række muligheder for uddybning, men indebærer samtidigt et behov for afgrænsningLedighedsstatistikkerne dækker et omfattende datamateriale med mange muligheder for uddybninger og årsagsforklaringer. Uddybning af forskellige relevante problemstillinger vurderes som positivt, såfremt I husker, at det primære fokus bør være på det opgaven efterspørger (svar på spørgsmålet)Dette trækker således ned såfremt opdelingen på køn og landsdele ikke - eller kun i meget begrænset omfang - omtales Økonomisk InstitutDias 5
Datafremstilling – GenereltTidsperiodeDer står i opgaveformuleringen, at data skal bringes så langt frem som muligtSåfremt årstallene er til og med 2018, så er det tilstrækkeligt. Det skal ikke trække ned, såfremt der ikke er medtaget månedstal for 2019 (jan. og feb.)LedighedsmålDet hyppigst anvendte mål til beskrivelse af ledighed (arbejdsløshed) er ledige i procent af arbejdsstyrken – det er det mest anvendte mål herhjemme, og det mest benyttede ved internationale sammenligninger.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture