SAMF B Hjemmeopgave 1 - gennemgang_course.pptx - Økonomisk...

This preview shows page 1 - 6 out of 25 pages.

The preview shows page 4 - 6 out of 25 pages.
Samfundsbeskrivelse B,Gennemgang af Hjemmeopgave 1Økonomisk InstitutØkonomisk InstitutDias 1
DagsordenGennemgang af Hjemmeopgave 1Bonus (Hvis tid)Øvelse – DI’s reformforslagØvelse – StatsgældpolitikDe næste gangeØkonomisk InstitutDias 2
Hjemmeopgave 1 - Opgaveformulering1. Beskriv udviklingen for skattearter (skattetyper) i alt samt udvalgteskattearter siden 2000 med fokus på de personlige skatter.2. Forklar udviklingen beskrevet i spørgsmål 1.Økonomisk InstitutDias 3
Indledning: Definitioner og begrebsafklaringSkat defineres som obligatoriske ydelser til den offentlige sektor uden tilsvarendedirekte modydelse, hvilket således adskiller skatter fra brugerbetalingLægges alle skatter sammen og sættes op mod eks. BNP fås skattetrykketMåler ikke den byrde som befolkningen pålægges, da en stor del afprovenuet føres tilbage til borgerne.Er udtryk for det offentliges velfærdsudbud eller alternativt, hvor stor enandel af BNP det offentlige disponerer over.De samlede skatter i alt eller skattetrykket er ikke et mål for skatte-ydernesgennemsnitsskat, idet skattebasen kan indeholde indkomster, der ikkestammer fra produktionen (så som indkomstoverførsler fra det offentlige)og derfor ikke medregnes i eks. BNP og bruttofaktorindkomsten (BFI),AfgrænsningSkattestatistikkerne dækker et omfattende datamateriale med mangemuligheder for uddybninger og forklaringer.Generelt bør uddybning af forskellige problemstillinger betragtes positivt.Giver disse opgavebesvarelsen slagside, således at de personskatter, derspørges til i opgavespørgsmålet ikke omtales - eller kun i meget begrænsetomfang - skal det trække ned.Økonomisk InstitutDias 4
Indledning: Data og forbeholdHovedkilden ertabellen SKAT (svarer til STs.141), PSKAT matricerne, OFF12 og f.eks. NAHL2 til BNP.Der er også relevant datamateriale på (især under”Skattetal”) og andre tabeller i.Alle tal er i årets priser, og derfor – alt andet lige – voksende som følge afstigende lønninger og priser, samt den almindelige vækst i økonomien.Dette bør som absolut minimum kommenteres og en fremstilling (alene) ikr. er derfor ikke hensigtsmæssig.Nationalregnskabstal er foreløbige for årene 2016-2017. Der skal tagesforbehold for begge dele, og såfremt det ikke er tilfældet trækker det nedFor at undgå problemer med årets priser kan de samlede skatter ogafgifter sættes ift. BNP, jf. rettevejledningen, som også er dettraditionelle mål for skattetrykket.Hvorvidt BNP eller BFI i årets priser benyttes i nævneren spillerikke nogen væsentlig rolle, når selve udviklingen beskrives, daskatte-strukturen har været relativ stabil i den betragtedeperiode.Derimod skal der tages forbehold for brug af BNP i nævneren,da de indirekte skatter (produkt- og andre produktionsskatter)kommer til at indgå i såvel tæller som nævner ved beregningen.Jo større en andel af skatterne, der er indirekte, des mindre bliverdet målte skattetryk. Dette kan undgås ved at benytte BFI

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 25 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture