Romanization Systems&Wrtg[1]

Romanization Systems&Wrtg[1] - Chinese Language and...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chinese Language and Writing Romanization
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Romanization Systems or How we “read” Chinese in English
Background image of page 2
How do English-speakers turn Chinese into English? Romanization (noun) To romanize (verb)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Three Romanization systems for English speakers Post Office Wade-Giles Pinyin
Background image of page 4
Post Office Peking Beijing Nanking Nanjing Canton Guangdong Soochow Suzhou Hangchow Hangzhou Szechwan Sichuan Amoy Xiamen Fukien Fujian
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Wade-Giles (19 th C) Thomas Wade Herbert Giles Pinyin (20 th C) People’s Republic of China (1949)
Background image of page 6
Wade Giles p’an t’ien k’ung ch’an ch’ao ch’ien hsi ts’ tz hsieh yueh Ch’ien-lung
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pinyin p = p’ b = p k = k’ g = k t = t’ d = t Deng Xiaoping Qianlong Teng Hsiao-p’ing Ch’ien-lung
Background image of page 8
Romanization Compared Ti Jen-chieh (Dee Jen-djieh) Chiao T’ai Chao San (Djao San) Kong Wan-te (Koon Wan-deh) Chang (Djang) Di Renjie Judge Dee Jiao Tai Zhao San Kong Wande Zhang
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
  • Spring '08
  • Jackson,G
  • History, romanization systems, Peking Nanking Canton Soochow Hangchow Szechwan Amoy Fukien, Yi Er San Si Wu Shou Jiao hao, Beijing Nanjing Guangdong Suzhou Hangzhou Sichuan Xiamen Fujian

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

Romanization Systems&Wrtg[1] - Chinese Language and...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online