7.17sipser - C5 G999 ÓÑ eÛÓÖk5 :Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C5 G999 ÓÑ eÛÓÖk5 :Ó ÐÙ Ø iÓÒ × ÖÓb ÐeÑ hÓÛ ØhaØif 6 = cÓ ØheÒ 6 = A Ò ×Û eÖ ecaÒÔ ÖÓÚeØhaØg iÚeÒ 6 = cÓ 6 = Ù × iÒgØhecÓÒ ØÖaÔÓ× iØ iÚe :if = ØheÒ = cÓ A ××ÙÑ e = ØheÒ if A A i×a Ð×Ó iÒ iÒce A i×iÒ Û ecaÒdec ideiÒÔÓ ÐÝÒÓÑ ia Ð Ø iÑ eaÒÝÑ eÑ beÖÓ f A ecaÒÖeÚeÖ×eØheÓÙ ØÔÙ ØÓ fØhedec ideÖØÓdec ideØhecÓÑ Ô ÐiÑ eÒ Ø ×Û iØh acceÔ ØÛ iØhÖe jecØ h i×g iÚe×ÙÔ A A aÒdØheÖe fÓÖe A f A AcÓ heÖe fÓÖe = cÓ ÖÓb ÐeÑ iÔ ×eÖ76 A Ò ×Û eÖ eÑ Ód ifÝØhe×Ó ÐÙ Ø iÓÒÓ fAfÖÓÑ iÔ ×eÖØÓÚ eÖ ifÝØheÔaØh×ØÓÔÔ iÒga fØeÖ k iØeÖaØ iÓÒ × Ò iÒÔÙ Ø h G ;× ;Ø;k i Û heÖe G i×aÒÙÒd iÖecØedgÖaÔhÛ iØhÒÓde× × aÒd Ø aÒdaÔaØhaØÑ Ó×Ø ÐeÒgØh k a ÐaceaÑ aÖkÓÒ × b eÔeaØØhefÓ ÐÐÓÛ iÒg fÓÖaØÑ Ó×Ø k ÖeÔeØ iØ iÓÒ ×ÓÖÙÒ Ø iÐÒÓadd iØ iÓÒa ÐÒÓde×aÖeÑ aÖked c caÒa ÐÐØheedge×Ó f G faÒedge × ;Ø i×fÓÙÒdgÓ iÒgfÖÓÑ aÑ aÖkedÒÓde × ØÓaÒ ÙÒÑ aÖkedÒÓde Ø Ñ aÖk Ø d f b i×Ñ aÖked acceÔ Ø ØheÖÛ i×e ÖejecØ h i×Øake×ÔÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐØ iÑ ebecaÙ ×eiØÓÒ ÐÝÒeed ×ØÓÚ i× iØeachÒÓdeÓÒce Û ehaÚea× iÑ Ô Ðe ÔaØh heÖeaÖeØÛ ÓÔaÖØ×ØÓ×hÓÛ iÒgØhaØ A i× cÓÑ Ô ÐeØe F iÖ×ØÛ eÑ Ù ×Ø×hÓÛ ØhaØ A heÒÛ e×hÓÛaÖedÙcØ iÓÒ fÖÓÑ AA ØÓ A ecaÒ×hÓÛ A bÝg iÚ iÒgaÔÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐØ iÑ eÚeÖ ieÖ fÛ eaÖeg iÚeÒa×Ó ÐÙ Ø iÓÒ aÔaØh Û ecaÒÚeÖ ifÝØh i×ÔaØh iÒÔÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐØ iÑ e edÓØh i×bÝcheck iÒgØhaØÓÙ Ö×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØaÖØ×Û iØh a eÒd ×Û iØh b aÒdØÖaÚeÖ×e×Úa Ðidedge×ØhaØcÓÒÒecØÒÓde×iÒÓÙ ÖgÖaÔh eÜ ØÛ edÓØheÖedÙcØ iÓÒeaÖeg iÚeÒØhaØ AA i×iÒ ak iÒgaÒ iÒ ×ØaceÓ f AA h G ;× ;Ø i Û ecÓÒ ×ØÖÙcØaÒ iÒ ×ØaÒceÓ f A : h G ;× ;Ø;k = j G ÒÓde× j i e×eØ k ØÓbeØheÒÙÑ beÖÓ fÒÓde×iÒ C5 G999 ÖÓb ÐeÑ iÔ ×eÖ77 A Ò ×Û eÖ B ecaÙ ×e A i×iÒaÒd= A i×iÒ B ecaÙ ×e A i×iÒÛ ekÒÓÛ ØheÖei×a ½ dec id iÒg A iÒÔÓ ÐÝÒÓÑ...
View Full Document

Page1 / 4

7.17sipser - C5 G999 ÓÑ eÛÓÖk5 :Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online