unite09 - Yarg NTE 9 Amalar Bu niteyi altktan sonra Yarg...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Amaçlar Bu üniteyi çal ı ş t ı ktan sonra; • Yarg ı ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı kavram ı n ı tan ı mlayabilecek, • Yarg ı içinde yer alan farkl ı mahkemeleri ve bunlar ı n görevlerini ö ğ reneceksiniz. İ çindekiler Yarg ı Yetkisi Yarg ı Ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı Mahkemelerin Kurulu ş u Özet •D e ğ erlendirme Sorular ı ÜN İ TE 9 Yarg ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ Çal ı ş ma Önerileri Yarg ı lamaya ili ş kin daha ayr ı nt ı l ı bilgi edinmek için Hukuk Usulü Huhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka- nunlar ı ndan yararlanabilirsiniz.
Background image of page 2
AÇIKÖ Ğ RET İ M FAKÜLTES İ 1. Yarg ı Yetkisi Yarg ı lama, toplum ya ş am ı nda bireyler aras ı nda ya da bireylerle Devlet aras ı nda or- taya ç ı kan uyu ş mazl ı klar ı n, yarg ı lama yöntemleri kullan ı larak, çözümlenmesidir. Günümüzde devletleraras ı uyu ş mazl ı klar ı n da yarg ı yoluyla çözümlenmeye ba ş - lad ı ğ ı n ı görmekteyiz. Ki ş i hak ve hürriyetlerinin korunmas ı n ı n ba ş ta gelen ko ş ulu, hukuk kurallar ı na uyulmas ı n ı n ba ğ ı ms ı z mahkemelerce denetlenmesinin sa ğ lan- mas ı d ı r. Anayasan ı n 9. maddesi, yarg ı y ı bir devlet i ş levi olarak düzenlemi ş ve yarg ı yetkisi- nin, Türk Milleti ad ı na ba ğ ı ms ı z mahkemelerce kullan ı laca ğ ı n ı belirtmi ş tir. 2. Yarg ı Ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı Yarg ı yetkisi, hukuk devletinin temel kurumlar ı ndan oldu ğ u için, her türlü bask ı ve etkiden uzak bir biçimde yürütülmelidir. Anayasa, yarg ı ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı n ı , iki ayr ı maddede vurgulam ı ş t ı r, 138. madde mahkemelerin ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı n ı düzenler- ken;139. maddede hakimlik ve savc ı l ı k teminat ı kuralla ş t ı r ı lm ı ş t ı r. Asl ı nda mahkemelerin ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı ile yarg ı çlar ı n ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı e ş anlaml ı d ı r. Mah- kemelerin ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı n ı n, yarg ı erkinin en önemli ögesi olan yarg ı çlardan ayr ı dü- ş ünülmesi mümkün de ğ ildir. Mahkemelerin ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı , yarg ı n ı n yasama ve yü- rütme organlar ı na kar ş ı ba ğ ı ms ı z yap ı s ı n ı , bu do ğ rultuda yetkilerini kullanmas ı n ı , görevlerini yerine getirmesini ifade etmektedir. Yarg ı çlar ı n ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı ise yasama ve yürütme organlar ı na ba ğ l ı olmadan Anayasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kan ı lar ı na göre hüküm vermelerini amaçlar. Anayasan ı n 138. maddesine göre, hakimler, görevlerinde ba ğ ı ms ı zd ı rlar;Anayasa- ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiç- bir organ, makam, merci veya ki ş i, yarg ı yetkisinin kullan ı lmas ı nda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez;genelge gönderemez;tavsiye ve telkinde bu- lunamaz. Görülmekte olan bir dava hakk
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

unite09 - Yarg NTE 9 Amalar Bu niteyi altktan sonra Yarg...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online