Cultural Studies Henry_Giroux_i_krolewska_droga_pedagogik.pdf - Title Henry Giroux i \u201eKr\u00f3lewska droga\u201d pedagogiki Wst\u0119p do analizy zwi\u0105zk\u00f3w

Cultural Studies Henry_Giroux_i_krolewska_droga_pedagogik.pdf

This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

Title: Henry Giroux i „Królewska droga” pedagogiki. Wstęp do analizy związków między pedagogiką krytyczną a studiami kulturowymi Author: Wojciech Kruszelnicki Citation style: Kruszelnicki Wojciech. (2016). Henry Giroux i „Królewska droga” pedagogiki. Wstęp do analizy związków między pedagogiką krytyczną a studiami kulturowymi. “Ruch Pedagogiczny” (Vol. 4 (2016), s. 5-16)
Image of page 1
5 ARTYKU Ł Y RUCH PEDAGOGICZNY 4/2016 Wojciech Kruszelnicki Dolno ślą ska Szko ł a Wy ż sza HENRY GIROUX I „KRÓLEWSKA DROGA” PEDAGOGIKI. WST Ę P DO ANALIZY ZWI Ą ZKÓW MI Ę DZY PEDAGOGIK Ą KRYTYCZN Ą A STUDIAMI KULTUROWYMI I. Bogata i wielow ą tkowa twórczo ść naukowa Henry’ego A. Giroux - wiod ą cego przedstawiciela ameryka ń skiej pedagogiki krytycznej i prominentnego krytyka kultury - domaga si ę g łę bszych studiów, rozpatruj ą cych j ą jako spójn ą , acz percepcyjnie niezwykle szeroko zakrojon ą , ca łość , definiowan ą jako konsekwentne „badanie splataj ą cych si ę relacji mi ę dzy materialnymi formacjami w ł adzy a pedagogiczn ą si łą polityki kulturalnej” (Giroux, 2006, s. 3). Jednocze ś nie, warto mie ć na uwadze, i ż ów szeroki projekt Giroux, w ramach którego „próbuje si ę zrozumie ć , jaki u ż ytek mo ż na zrobi ć z pedagogiki - rozwa ż anej w kontek ś cie szkolnym, tudzie ż pozaszkolnym - w celu po łą czenia idei uczenia si ę ze zmian ą spo ł eczn ą , teorii z praktyk ą , bada ń naukowych z wyzwaniami ż ycia publicznego, oraz edukacji z obietnic ą radykalnej i w łą czaj ą cej demokracji” (tam ż e, s. 4), realizowany jest przeze ń w kilku etapach - jak mo ż na zrazu s ą dzi ć - w wielu, nieraz zaskakuj ą cych, ods ł onach i, oczywi ś cie, na wielu ró ż nych polach dyskursywnych. Spójrzmy pokrótce na map ę my ś li Giroux, by zaznaczy ć w niej najwa ż niejsze w ą tki i dok ł adniej okre ś li ć miejsce, jakie w sposób wiod ą cy - co spróbujemy pokaza ć - zajmuje w niej namys ł nad pedagogik ą kultury oraz polityk ą kulturaln ą w zderzeniu z oddzia ł ywaniem ś rodowiska wychowawczego, jakim kultura w coraz wyra ź niejszym stopniu wspó ł cze ś nie jawi si ę dla aktorów spo ł ecznych. Wczesna twórczo ść Giroux, przypadaj ą ca na lata siedemdziesi ą te i osiemdziesi ą te ubieg ł ego wieku, skupia si ę na opracowywaniu ideologicznych podstaw dyskursu pedagogiki radykalnej, który ewoluuj ą c w stron ę krytycznej teorii edukacji, rozbudowuje si ę nie tylko w opozycji wobec zastanych teorii pozytywistycznych i funkcjonalistycznych, lecz równie ż w rewizyjnym dialogu
Image of page 2