Day 2.docx - Paaralan Guro Petsa at Oras Baitang Asignatura Markahan Grade 9 Ekonomiks Ikatlo I LAYUNIN A Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa mga

Day 2.docx - Paaralan Guro Petsa at Oras Baitang Asignatura...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Paaralan: Baitang: Grade 9 Guro: Asignatura: Ekonomiks Petsa at Oras: Markahan: Ikatlo I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product-Gross Domestic Product) bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya. AP9MAKIIIb-4 II. NILALAMAN A. Paksang Aralin Pambansang Kita III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (Manwal ng Guro) IV. 2012. pp. 85. Ekonomiks (Manwal ng Guro) 2015. pp. 170-177. 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Ekonomiks (Batayang Aklat) 2015. Pp. 245-247 3. Mga Pahina ng Teksbuk Ekonomiks (Batayang Aklat) IV. 2000. pp.191. Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (Batayang Aklat) IV. 2012. pp. 222- 228. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng LR EASE II Modyul 15 B. Iba pang Kagamitang Panturo IV. PAMAMARAAN Mga Gawain ng Guro Mga Inaasahang Sagot/ Gawain ng mga Mag-aaral A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin 1.Ano ang pagkakaiba ng GNI at GDP?
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Spring '20
 • MARIA CARMELITA SAMSON

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes