Day 1.docx - Paaralan Baitang Grade 9 Guro Asignatura Ekonomiks Petsa at Oras Markahan Ikatlo I LAYUNIN Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa mga

Day 1.docx - Paaralan Baitang Grade 9 Guro Asignatura...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Paaralan: Baitang: Grade 9 Guro: Asignatura: Ekonomiks Petsa at Oras: Markahan: Ikatlo I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product-Gross Domestic Product) bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya. AP9MAKIIIb-4 II. NILALAMAN A. Paksang Aralin Pambansang Kita III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (Manwal ng Guro) IV. 2012. pp. 85. Ekonomiks (Manwal ng Guro) 2015. pp. 170-172. 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Ekonomiks (Batayang Aklat) 2015. Pp. 245-247. 3. Mga Pahina ng Teksbuk Ekonomiks (Batayang Aklat) IV. 2000. pp.191. Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (Batayang Aklat) IV. 2012. pp. 222- 228. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng LR EASE II Modyul 15 B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan,Diagram IV. PAMAMARAAN Mga Gawain ng Guro Mga Inaasahang Sagot/ Gawain ng mga Mag-aaral A. Balik-Aral sa
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Spring '20
 • MARIA CARMELITA SAMSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes