{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Copy (28) of fat

Copy (28) of fat - . . belastingbeschouwt,.Dewinstwordtdan

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mijn advies zou zijn om een fiscale eenheid te gaan vormen. Bij een fiscale eenheid worden  de twee bedrijven gezien als 1 entiteit van VPB. Hierbij worden aantal aspecten buiten de  belasting beschouwt, dat zijn de interne vermogens en winst uitdelingen. De winst wordt dan  samen met het verlies verrekend en daarnaast wordt de rente onderling als buitenpost  beschouwd. Ja, de voorwaarden om een fiscale eenheid te kunnen aangaan wordt beschreven in art. 15  lid 3.  Éé n van de voorwaarde is dat de bedrijven BV’s en NV’s moeten zijn voor een fiscale  eenheid.  Indien de bedrijven geen BV of NV zijn (zoals bij een Ltd bedrijf) kan men alsnog  een fiscale eenheid aangaan als het om een EU-lid gaat, of een staat dat een verdrag met  Nederland heeft afgesloten om dubbele belasting te voorkomen.  Hierbij is er ook een  verdrag nodig dat discriminatie naar nationaliteit verbied.  Volgens mij heeft Engeland zo’n 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online