Copy (28) of fat

Copy (28) of fat - Mijn advies zou zijn om een fiscale...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mijn advies zou zijn om een fiscale eenheid te gaan vormen. Bij een fiscale eenheid worden de twee bedrijven gezien als 1 entiteit van VPB. Hierbij worden aantal aspecten buiten de belasting beschouwt, dat zijn de interne vermogens en winst uitdelingen. De winst wordt dan samen met het verlies verrekend en daarnaast wordt de rente onderling als buitenpost beschouwd. Ja, de voorwaarden om een fiscale eenheid te kunnen aangaan wordt beschreven in art. 15 lid 3. n van de voorwaarde is dat de bedrijven BVs en NVs moeten zijn voor een fiscale eenheid. Indien de bedrijven geen BV of NV zijn (zoals bij een Ltd bedrijf) kan men alsnog een fiscale eenheid aangaan als het om een EU-lid gaat, of een staat dat een verdrag met Nederland heeft afgesloten om dubbele belasting te voorkomen. Hierbij is er ook een verdrag nodig dat discriminatie naar nationaliteit verbied. Volgens mij heeft Engeland zon verdrag nodig dat discriminatie naar nationaliteit verbied....
View Full Document

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Ask a homework question - tutors are online