week_12_opdr_30_nov

week_12_opdr_30_nov - Vraag 1 A) Op grond van art 14 lid 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vraag 1 A) Op grond van art 14 lid 1 hoeft Trosk NV in beginsel geen winst te nemen en kan zij een bedrijfsfusie uitvoeren tegen uitreiking van aandelen, zonder ministeriële goedkeuring. Echter heeft het overnemende lichaam, Trosk NV, aanspraken op voorwaartse verkenning van verliezen. Dit maakt een ministeriële goedkeuring volgens art 14 lid 2 noodzakelijk. Is het geheel goedgekeurd, dan zal Trosk NV alsnog winst moeten nemen. Art 14 lid 4 bepaalt namelijk dat aan de herstructurering zakelijke motieven ten grondslag moeten liggen. Trosk NV is er op uit om belasting te ontgaan door de herstructurering. Om die reden zal haar winst toch in aanmerking genomen worden. B) De niet gecompenseerde verliezen van Koffer BV kunnen niet bij Trosk NV in aftrek worden genomen (bij een fiscale eenheid). Op het moment is er tevens geen fiscale eenheid van kracht. Volgens art 15ae lid 1 onderdeel b worden verliezen uitsluitend verrekend met de voorvoegingswinst van dezelfde maatschappij (in geval van een fiscale eenheid). Er zijn ook nadere regels gesteld bij het aangaan van een fiscale eenheid, zoals 95% aandeel, zelfde boekingsjaar e.d., maar dit is niet de vraagstelling.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 3

week_12_opdr_30_nov - Vraag 1 A) Op grond van art 14 lid 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online