{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

week_12_antwoorden_belastingrecht

week_12_antwoorden_belastingrecht - Mehmet Gl 5790700 Vraag...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mehmet Güçlü 5790700 Vraag 1 A) Op grond van art 14 lid 1 hoeft Trosk NV in beginsel geen winst te nemen en is het tegen de uitreiking van aandelen een bedrijfsfusie mogelijk. Hierbij is geen ministeriële goedkeuring nodig. Maar Trosk NV (overnemende lichaam) heeft wel aanspraken op voorwaartse verkenning van verliezen, waardoor een ministeriële goedkeuring op grond van art 14 lid 2 noodzakelijk is. Omdat volgens art. 14 lid 4 zo is dat aan de herstructurering zakelijke motieven ten grondslag moeten liggen moet wanneer het geheel goedgekeurd is, Trosk NV alsnog winst moeten nemen. Maar al met al is het zo dat omdat Trosk NV door de herstructurering belasting wil ontgaan de winst toch in aanmerking genomen zal worden. B) Bij een Fiscale eenheid is het zo dat de niet gecompenseerde verliezen van Koffer BV niet bij Trosk NV in aftrek genomen kan worden. Op grond van art 15ae lid 1 onderdeel b worden verliezen uitsluitend verrekend met de voorvoegingswinst van dezelfde maatschappij wanneer er sprake is van een fiscale eenheid. Maar van een fiscale eenheid is er op dit moment geen sprake van. C) Een afsplitsing zou een mogelijk alternatief zijn. Hierbij zou dan een gedeelte van de winstgevende activiteiten van Trosk naar Koffer overgaan. Pas hierna zou de fiscale compensatie toegepast worden. Vraag 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

week_12_antwoorden_belastingrecht - Mehmet Gl 5790700 Vraag...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online