{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Spreekschema Mehmet

Spreekschema Mehmet - Sheet8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sheet 8: Externalities: (extern effect)  gaat voornamelijk over kosten die niet toe te rekenen zijn aan de prijs van een goed. Deze komen dan ook niet terug in de markt. Voorbeelden van positieve externaliteiten zijn: - iemand verfraait zijn tuin en voorbijgangers genieten daarvan zonder ervoor te hoeven betalen. - Of: een bedrijf dat zich vestigt in een gebied waar eerder gevestigde ondernemingen voor een goede infrastructuur, voor geschoolde arbeid en dergelijke hebben gezorgd, profiteert daarvan zonder ervoor te hoeven betalen. Bij negatieve externaliteiten gaat het om handelingen waarbij de betreffende consument of producent andere actoren, de omgeving of de maatschappij schade toebrengt zonder dat hij die hoeft te vergoeden. - Een voorbeeld van een negatief extern effect is het gebruik van de openbare wegen: iedereen die zich op de weg begeeft zorgt voor files en daarmee voor kosten voor andere weggebruikers. Leg hier het voorbeeld uit en waarom MC=0 en opportunity cost niet gelijk aan 0  is. De the true costing of an action is not zero.   Voorbeeld: 3800 dollar - 100 uur per maand - Één gesprek tegelijk Omdat men dus een vast bedrag betaalt en niet nog eens variabele kosten  voor de gesprekken hebben we te maken met marginale kosten die gelijk  zijn 0. Omdat de marginale kosten gelijk zijn aan 0 besluit het bedrijf de  kosten niet toe te rekenen op de werknemers. Het probleem dat zich  echter voordoet is omdat er maar 1 gesprek per keer mogelijk is de andere  werknemers niet gebruik kunnen maken van deze lijn. Deze werknemers  kunnen dan voor  2 dingen kiezen . Op een later moment proberen of als  het dringend is gebruik maken van de normale telefoonlijn, waar wel  variabele kosten aan verbonden zijn. Hierdoor krijgt men te maken met 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Spreekschema Mehmet - Sheet8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online