{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SM_H5-H8 - Exploring Corporate Strategy...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Exploring Corporate Strategy Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 5 t/m 8 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 4 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 11 Bronvermelding : Titel: Exploring Corporate Strategy Zevende druk, 2005 Auteur: Gerry Johnson, Kevan Scholes en Richard Whittington Uitgever: Pearson Education ISBN: 0273687344 Aantal pagina’s boek : 1128 Aantal hoofdstukken boek : 11 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek . Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2006 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per email aan [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels ! Bron : Exploring Corporate Strategy – Johnson, Scholes & Whittington 2 Inhoudsopgave Deel 3 Strategic choices Hoofdstuk 5 Business-Level Strategy pag. 3 Hoofdstuk 6 Corporate-Level and International Strategy pag. 7 Hoofdstuk 7 Directions and Methods of Development pag. 13 Deel 4 Strategy into action Hoofdstuk 8 Organising for Success pag. 17
Background image of page 2
www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels ! Bron : Exploring Corporate Strategy – Johnson, Scholes & Whittington 3 Hoofdstuk 5 Business level strategy 5.1 Introduction Dit hoofdstuk gaat over competitive strategies van bedrijven en de manieren waarop zij een competitive advantage kunnen krijgen. Een SBU strategie bestaat uit 3 elementen: - Bases of competition (prijs, differentiatie, hybrid, focus) - Achieving competitive advantage (sustainability, hypercompetition, samenwerking, game theory) - Detailed choices. 5.2 Identifying strategic business units Strategic Business Unit (SBU ) = Een gedeelte van een organisatie waarvoor een aparte markt bestaat. 5.3 Bases of competitive advantage: The strategy clock Competitive strategie = De basis waarmee een SBU competitive advantage kan bereiken in zijn markt. Bases of competition: Price based strategies : Er zijn 2 soorten: - No frills strategy = Lage prijs, weinig product benefits, focust op een prijsgevoelig marktsegment omdat: o De producten hebben grote overeenkomsten. o De klanten zijn prijsgevoelig. o De klant heeft veel macht, er zijn lage switching kosten (weinig loyaliteit) o Er is een klein aantal providers met een gelijk marktaandeel.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

SM_H5-H8 - Exploring Corporate Strategy...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online