Pav2_Opdracht 5

Pav2_Opdracht 5 - 27 mei 2008 Mevr. C. Loonstra Practicum...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
27 mei 2008 P2A Mevr. C. Loonstra 2007/2008 Practicum Academische Vaardigheden 2 4 e semester Onderzoek naar vertrouwen binnen organisaties. Mehmet Güçlü 5790700 Nico Dragt 5813344 Sander Klemann 5732689 Inleiding Een groot deel van de winstgevende bedrijven mislukt al in een vroeg stadium door gebrek aan vertrouwen tussen personeelsleden of verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Dit terwijl de bedrijven er alles aan gedaan wordt om de onderneming goed te laten verlopen. Men zou effecten kunnen verwachten dat die moeilijk te controleren zijn, men kan denken aan verschillen in bedrijfscultuur. Er is gekozen om een nader onderzoek te verrichten. Er zal onderzocht worden hoe vertrouwen en personeelsverhoudingen ervaren wordt tussen het personeel binnen hetzelfde en verschillende afdelingen. Hiervoor is het belangrijk om een betere kijk te geven over hoe allerlei verschillen de verhoudingen tussen het personeel beïnvloed. De centrale vraag luid dan ook als volgt: “Welke rol heeft het menselijke gedrag op de samenwerking en prestaties binnen een organisatie?” De verwachting is dat vertrouwen tussen personeelsleden de effectiviteit van de samenwerking kan beïnvloeden (Carson, 2000). Het is mogelijk dat door vertrouwensproblemen en verschillen in bedrijfscultuur niet optimale werkomstandigheden ontstaan. Ook zal er onderzoek gedaan worden naar wat de invloed is op het gedrag en omgang tussen het personeel van verschillende culturen. Om te beginnen zal er een literatuuronderzoek gedaan worden naar de rol en werking van vertrouwen en samenwerking .Het antwoord op de centrale vraag zal onder andere ondersteund worden door een enquête, verricht onder werknemers van meerdere bedrijven. Literatuuronderzoek
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
De toegenomen dynamica door onder andere steeds snellere technologische ontwikkelingen en de toename van internationale concurrentie in de wereldeconomie heeft allianties tot een aantrekkelijke bron van concurrentievoordeel gemaakt. Echter, allianties vormen een combinatie van ‘belofte en gevaar’ (Fryxell et al., 2002. p. 866). Hoewel er een grote behoefte bestaat aan samenwerking, voldoen veel relaties niet aan de verwachtingen (Hoang en Rothaermel, 2005). Eén van de problemen betreft een gebrek aan vertrouwen en beschadiging van vertrouwen (Gill en Butler, 2003). Vertrouwen blijkt een belangrijk element binnen de samenwerking in netwerkrelaties. "In vertrouwen" wordt op de inspanningen en kosten voor het (uit)onderhandelen en opstellen van formele contracten bespaard (Dorée, 1996). De bronnen van vertrouwen zijn eigen ervaring en reputatie (tweedehandse ervaring van derden) [Klijn cs 1992 in Dorée, 1996] Low-trust cultuur Het is over het algemeen te nemen dat als een bedrijf een low-trust cultuur hanteert de effectiviteit van de organisatie afneemt (Verkerk 2004). “Een cruciale fout die managers maken is dat ze onterecht de verantwoordelijkheid voor het falen van een bedrijf bij de medewerkers leggen.” Managers vertrouwen hun medewerkers niet en proberen ze
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 9

Pav2_Opdracht 5 - 27 mei 2008 Mevr. C. Loonstra Practicum...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online