Opbouw - Opbouw Sheet 1 Het begin: Ik begin door te...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Opbouw Sheet 1 Het begin: Ik begin door te vertellen waar het over gaat. Ik zal dan ook snel beginnen over de opbouw van ons presentatie. De volgende 3 drie punten zullen behandeld worden.- Definitie informatie en informatiesysteem- Het belang van informatiesystemen- Het optimaal functioneren - Conclusie- Vragen Ik zal er ook even kort op ingaan dat we tijdens de presentatie veelvuldig terug zullen vallen op het artikel Het ontwerpen van complexe organisaties. Sheet 2 Informatie: Ik weet niet in hoeverre ik medewerking kan verwachten van de medestudenten in klas, maar ik zal proberen om het tussen een presentatie en discussie/brainstorm te houden. Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag wat een informatiesysteem is, is het van belang te weten wat informatie nou precies. Ik zal bij de definitie van informatie eerst een ronde laten gaan in de klas. Zo zal ik proberen om voor een communicatie over en weer te zorgen tussen mij en de studenten of juist studenten onderling. Als het ff niet gaat, zal ik de zorgen tussen mij en de studenten of juist studenten onderling....
View Full Document

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 2

Opbouw - Opbouw Sheet 1 Het begin: Ik begin door te...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online