{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mehmet - Datum voltooiing Docent P.Sham Vak Practicum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Datum voltooiing: 10-10-2007 Groepsnummer: 2A Docent: P.Sham Studiejaar: 2006/2007 Vak: Practicum academische vaardigheden 1 Semester: 1 Opdracht 2: Literatuuronderzoek invloed van internet op het bedrijfsleven Naam: Mehmet Güçlü Collegekaartnummer: 5790700 1 Inleiding Dit onderzoek gaat over het invloed van internet op het bedrijfsleven. Het gebruik van internet is de afgelopen jaren zowel door particuleren als bedrijven neorm toegenomen. Het internet is als het een ware hype in onze samenleving.De meeste jongeren kunnen tegenwoordig niet zonder digitale chatprogramma zoals msn of partypeeps. Tijdens literatuuronderzoek wat hieronder beschreven wordt zullen we 3 artikelen behandelen. We zullen gaan kijken hoe onze centrale vraag beantwoord wordt in elk van de 3 artikelen. We zullen dus de twee gevonden litartuur en artikel van Porter ‘Strategy and Internet gebruiken. We zullen de 3 artikelen met met elkaar gaan vergelijken en hierover beoordelen in hoeverre het antwoord geeft op onze centrale vraag. Aan het Mede door dit
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

mehmet - Datum voltooiing Docent P.Sham Vak Practicum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online