{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mehmet Güçlü

Mehmet...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mehmet Güçlü 5790700 Vraag 1 A) Krest NV heeft net zoals in Krest Food BV 100% belangen in verschillende werkmaatschappijen. Omdat het gaat over een percentage die boven de 5% ligt is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. 125 miljoen – 30 miljoen = 95 miljoen is de winst door de verkoop. Omdat het bedrag van 250.000 onder de aan- en verkoopkosten valt, is het niet aftrekbaar. Er wordt wel VPB belasting geheven over 95 miljoen. B) Dit zijn kosten die onder de aan- en verkoop kosten vallen voor Top Feeding BV. En daarom deze kosten niet aftrekbaar van de winst. C) Omdat dit dividend vlak na de verkoop is uitgekeerd wordt over dit dividend belasting geheven. Er kan dus aangenomen worden dat dit dividend inbegrepen is bij de kostprijs van Krest Food. Vraag 2 A) Het fiscale gevolg van de verkoop voor de heffing van de vennootschapsbelasting van Krest NV is/zijn als volgt: Er is hier sprake van een compartimenteringleerstuk. Ook is het zo dat doordat de moeder meer dan 5% van het nominale gestorte kapitaal in bezit heeft, er sprake is
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Mehmet...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online