Internal AccountingWeek 4

Internal AccountingWeek 4 - Internal Accounting Week 4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Internal Accounting Week 4 Mehmet Güçlü 5790700 Gizem Baykal 5818427 Shentley Brenef Kavita Nadram Bora Türktas Inleiding In dit essay zullen Ahold, Parmalat en Enron respectievelijk als voorbeeld genomen worden om aan de taak van deze week te voldoen. Bij elk van de voorbeelden zal geanalyseerd worden hoe deze bedrijven in problemen zijn geraakt en hoe eventuele maatregelen de problemen hadden kunnen voorkomen. Tot slot zal er een conclusie plaatsvinden; deze zal uiteraard gebaseerd worden op de probleemoplossing van de drie te bespreken bedrijven. Ahold Om te beginnen wordt het boekhoudschandaal van Ahold aan het licht gebracht. Dit is een van de meest recente fraudezaken in Nederland. De leiding presenteerde destijds een veel hogere omzet dan het geval was en het bleek dat men in de geconsolideerde balans ten onrechte deelnemingen had opgenomen. De vraag ‘Waarom en hoe deed de leiding van Ahold dit’ is de analysepunt. Ahold in zijn geconsolideerde balans ten onrechte ondernemingen als deelneming opgenomen. Deze ondernemingen waren van zodanige aard dat ze niet als deelneming gekenmerkt waren. Op deze manier werd er een verkeerd beeld over het concern geschept. Dit heeft op zijn beurt er toe geleidt dat ook de belanghebbenden misleidt
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 3

Internal AccountingWeek 4 - Internal Accounting Week 4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online