{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Internal accounting

Internal accounting - Het belang van informatiesystemen...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
“Het ontwerpen van complexe organisaties” J. Galbraith 1976 Gizem Baykal 5818427 Kavita Nandram 5732980 Shentley Brenet 5732204 Bora Türktas 5744725 Mehmet Güçlü 5790700 Het belang van informatiesystemen voor de besturing van organisaties
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Inhoud - Definitie informatie en informatiesysteem - Het belang van informatiesystemen - Het optimaal functioneren - Conclusie - Vragen J. J. Galbraith (1976) Galbraith (1976) Het ontwerpen van complexe Het ontwerpen van complexe organisaties” organisaties”
Background image of page 2
“ Informatie” Van Dale; inlichting, gegevens of elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen Romney en Steinbart (2009, p.27); een verzameling van gegevens, die verwerkt worden om van betekenis te zijn voor de gebruiker Vaassen (2005, p. 22); datgene wat het bewustzijn van de mens bereikt en bijdraagt tot zijn kennisbeeld “Informatie is elk gegeven wat nodig is om een organisatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren bij streven naar zijn doelen.”
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“Informatiesysteem” Romney en Steinbart (2009, p. 26);
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Internal accounting - Het belang van informatiesystemen...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online