Internal accounting

Internal accounting - Het ontwerpen van complexe...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Het ontwerpen van complexe organisaties J. Galbraith 1976 Gizem Baykal 5818427 Kavita Nandram 5732980 Shentley Brenet 5732204 Bora Trktas 5744725 Mehmet Gl 5790700 Het belang van informatiesystemen voor de besturing van organisaties Inhoud- Definitie informatie en informatiesysteem- Het belang van informatiesystemen- Het optimaal functioneren - Conclusie- Vragen J. J. Galbraith (1976) Galbraith (1976) Het ontwerpen van complexe Het ontwerpen van complexe organisaties organisaties Informatie Van Dale; inlichting, gegevens of elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen Romney en Steinbart (2009, p.27); een verzameling van gegevens, die verwerkt worden om van betekenis te zijn voor de gebruiker Vaassen (2005, p. 22); datgene wat het bewustzijn van de mens bereikt en bijdraagt tot zijn kennisbeeld Informatie is elk gegeven wat nodig is om een organisatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren bij streven naar zijn doelen. Informatiesysteem...
View Full Document

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 8

Internal accounting - Het ontwerpen van complexe...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online