Informatiesystemen[1]

Informatiesystemen[1] - Het belang van informatiesystemen...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Informatiesystemen - Definitie - Het belang - Hoe optimaal te functioneren Galbraith (1976) Galbraith (1976) Het ontwerpem van comlexe Het ontwerpem van comlexe organties” organties”
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“ Informatie” - Van Dale; inlichting, gegevens of elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen. - Romney en Steinbart (2009, p.27); een verzameling van gegevens. Deze wordt verwerkt om van betekenis te zijn voor de gebruiker. - Vaassen (2005, p. 22); datgene wat het bewustzijn van de mens bereikt en bijdraagt tot zijn kennisbeeld. - Galbraith, 1976, p. 20; geen definitie toch? “Onze interpretatie over de definitie gebaseerd op wat wij gelezen  hebben”
Background image of page 2
“Informatiesysteem” Romney en Steinbart (2009, p. 26); een verzameling van onderling gerelateerde componenten die samenwerken om een doel te bereiken. “Een informatiesysteem bestaat uit alle middelen, procedures, regels en het geheel van mensen, dat de informatievoorziening beschikbaar maakt”
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Het belang van informatiesystemen Leidt tot juist beslissingen Is dat altijd zo?. .. Een teveel aan informatie leidt tot verwarring bij het management, maar met te weinig informatie zouden er foute beslissingen genomen kunnen worden. Te veel informatie; -i nbouwen van speling -scheppen van autonome taken Te weinig informatie; - verwerkingscapaciteit verhogen; dit is van belang om te investeren in verticale informatiesystemen en om laterale relaties tot stand te brengen (Galbraith, 1976, pp. 25-26) Conclusie informatiesystemen zijn van groot belang voor de besturing van organisaties. Geen relevante informatie?>onjuiste beslissingen Te veel informatie? Kan een informatiesystemen de hoeveelheid verwerkte informatie reduceren tot het deel dat benodigd is. Te weinig informatie? De informatiesystemen kan de informatieverwerkingscapaciteit...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Informatiesystemen[1] - Het belang van informatiesystemen...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online