Ik heb geleerd dat alles gebeurd om een reden

Ik heb geleerd dat alles gebeurd om een reden - Ik heb...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ik heb geleerd dat alles gebeurd om een reden. Dat je moet leren van de fouten uit je verleden. Ik heb  gezien dat niet iedereen te vertrouwen is. Zelfs je gevoel heeft het soms gewoon mis. Ik weet nu dat je  soms iemand moet laten gaan, Terwijl je weet dat die gene voor altijd in je hart zal blijven bestaan. Ik  besef nu dat je moet doen wat je hart je zegt, en niet moet vechten voor iemand die niet voor jou vecht. 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ik heb geleerd dat je niet meer moet houden, van iemand die dat niet waard is ! Ik heb mezelf voorgenomen om nooit op te geven, altijd me dromen proberen na te streven. Ik heb gemerkt dat je hard moet zijn, gevoelig zijn geeft alleen maar pijn !!...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online