{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Gizem_Baykal_belastingheffing_week_10[1][1]

Gizem_Baykal_belastingheffing_week_10[1][1] - Gizem Baykal...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gizem Baykal 5818427 Vraag 1 a. Op grond van art 13 lid 2 sub a VPB blijkt dat er sprake is van een deelneming indien de belastingplichtige voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. A BV heeft 6 van de 100 aandelen in bezit die allemaal a pari zijn uitgegeven en volgestort. Dit is meer dan 5%, hierdoor vormt het belang in B BV een deelneming voor A BV. b. A BV heeft hier 50% van haar aandelen volgestort, 50% van 6 aandelen zijn 3 aandelen die volgestort zijn. De overige aandeelhouders hebben wel hun aandelen volgestort. Hierdoor is het aantal volgestorte aandelen: 94 van de andere aandeelhouders en 3 van A BV= 97 volgestorte aandelen in totaal. Er is sprake van een deelneming indien de BV minimaal 5% bezit van de nominaal gestortte aandelen, maar A BV bezit hier maar (3/97)*100= 3,1%, dus er is niet aan de vorowaarde voldaan waardoor er geen sprake is van een deelneming. c. Om aan de voorwaarde van een deelneming te voldoen is het van belang dat er een nominale storting heeft plaatsgevonden. A BV heeft de aandelen a pari uitgereikt
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}