Gergana Videva

Gergana Videva - Gergana Videva 5731607 Opdracht 1 a Er is...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gergana Videva 5731607 Opdracht 1 a Er is geen vraag b Er is geen vraag c Een alternatief zal bijvoorbeeld een splitsting kunnen zijn waarbij er een onderdeel van de winstgevende activiteiten van trosk naar koffer overgeplaatst worden. Vervolgens kan er een fiscale compensatie toegepast worden. Opdracht 2 a Hier is er sprake van bedrijfsfusie. Een gedeelte van de bezittingen van BV M gaan over in BV D, met name het aandelenbezit in X BVBA. Deze bezittingen worden niet als deelneming aangemerkt. Verder moet er over de goodwil die gecreerd wordt afgerekend worden, op grond van art. 3.8 Wet IB jo. art.8 Wet VBP. De goodwill bedraagt: 1000-900=100. Een andere optie is overdracht in contanten. Hier kan echter de doorschuifregeling niet toegepast worden. b Er is geen sprake van belastingclaim wat betreft de winst die BV M op de aandelen van BV...
View Full Document

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 2

Gergana Videva - Gergana Videva 5731607 Opdracht 1 a Er is...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online