Geachte heer

Geachte heer - Geachte heer/mevrouw Ik zal me allereerst...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Geachte heer/mevrouw, Ik zal me allereerst aan U voorstellen. Ik ben Mehmet Güçlü en ben momenteel bezig met mijn 3 de jaar bedrijfseconomie aan de UvA. Na een telefonisch contact met U of een van uw collega’s heb ik me laten informeren dat ik een schriftelijk klacht moet indienen over de volgende situatie die ik als volgt ga beschrijven. Het vak strategisch management met als vakcode 6019 is een tweedejaars vak die 2 keer per jaar wordt aangeboden, namelijk tijdens het eerste en vierde blok. Ik heb het vak vorig jaar tijdens het 4 de blok gevolgd. Er werd een mogelijkheid geboden om 12 bonuspunten (voor een 50punts tentamen) op het tentamen te krijgen. Om hier recht op te krijgen diende je cases te maken en deze in te leveren. Ook moest men 4 van 5 werkcolleges aanwezig te zijn. Na het behalen van een bonus, zou dit een jaar lang geldig zijn. Ik heb de uitgebreid beschreven reglement als bijlage toegevoegd zodat ook U er naar kunt kijken. Om verder te gaan op mijn punt heb ik de coördinator van het vak 3 dagen voor het
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online