fin uitgewerkt 123458

fin uitgewerkt 123458 - Gizem Baykal (5818427) Mehmet Guclu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gizem Baykal (5818427) Mehmet Guclu (5790700) Bora Turktas (5744725) Tamara van der Wagen Question 1 covar variantie Beta asml heineken unilever AEX asml heineken unilever 328,9166 471,4918 145,0542 7027,192 0,046806 0,067095 0,020642 Question 2 De beta’s geven aan op welk manier en met welke sterkte een aandeel van het bedrijf varieert met de markt. Een beta gelijk aan of hoger dan 1 geeft aan dat een aandeel mee verandert met de markt, een negatief aandeel geeft aan dat het aandeel een negatief verband heeft met de markt. De beta’s voor ASML, Heineken, Unilever zijn respectievelijk 0.046806, 0.067095 en 0.020642. Dit houdt in dat deze aandelen wel met de markt meegaan, maar niet sterker dan de markt, dus minder sterk. De sterktes zijn van hoog naar laag: Heineken, ASML en Unilever. Dus als de markt een positieve groei vertoont zal Heineken sterker groeier dan ASML en ASML sterker dan Unilever. Deze bevindingen vinden wij vrij logisch doordat het hier gaat om drie grote bedrijven. Deze
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 3

fin uitgewerkt 123458 - Gizem Baykal (5818427) Mehmet Guclu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online