exploringcorporate_scholes_1_12381

exploringcorporate_scholes_1_12381 - Exploring Corporate...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Exploring Corporate Strategy Deel 1 van 3 : Hoofdstuk 1 t/m 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 11 Bronvermelding : Titel: Exploring Corporate Strategy Zevende druk, 2005 Auteur: Gerry Johnson, Kevan Scholes en Richard Whittington Uitgever: Pearson Education ISBN: 0273687344 Aantal pagina’s boek : 1128 Aantal hoofdstukken boek : 11 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek . Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2006 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per email aan info@studentsonly.nl.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels ! 2 Inhoudsopgave Deel 1 Introduction Hoofdstuk 1 Introducing Strategy pag. 3 Deel 2 The strategic position Hoofdstuk 2 The Environment pag. 6 Hoofdstuk 3 Strategic Capability pag. 9 Hoofdstuk 4 Expectations and Purposes pag. 13
Background image of page 2
www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels ! 3 Hoofdstuk 1 Introducing Strategy 1.1 What is strategy? De karaktaristieken van strategie : - Het heeft te maken met een voorsprong krijgen op de concurrentie - Het heeft te maken met de lange termijn richting van het bedrijf. - Het heeft te maken met het bedrijf passend maken in de bedrijfsomgeving. - Het heeft te maken met de activiteiten van de organisatie. - Het heeft te maken met kansen creëren door gebruik te maken van resources en competences. - De strategie wordt o.a. beïnvloed door de waarden en verwachtingen van de mensen in het bedrijf. Strategie = De richting en scope van een organisatie op lange termijn, die een voordeel bereikt op de concurrentie in een veranderlijke omgeving door resources en competences te gebruiken met als doel aan de verwachtingen van de stakeholders te voldoen. Karakteristieken van strategische keuzes : - Ze worden vaak in onzekere situaties gemaakt. - Ze hebben een geïntergreerde aanpak nodig. - Ze zijn vaak complex. - Ze hebben effect op operationele keuzes. -
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 16

exploringcorporate_scholes_1_12381 - Exploring Corporate...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online