Case Royal NUMICO goed

Case Royal NUMICO goed - Strategisch Management Werkgroep...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Strategisch Management Werkgroep week 3 12 mei 2009 Marty le Clercq - 0462632 Esma Özünal - 5802571 Mehmet Güçlü - 579070 Werkgroep 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Vraag 1 Corporate level Numico was een bedrijf dat zich eerste richtte op het produceren van baby voeding. Door een aantal overnames, werd hun portfolio uitgebreid. Door brand, marketing know how en distributiekanalen van de overgenomen bedrijven werd het voor Numico mogelijk hun bestaande producten in nieuwe markten te inplementeren. Numico had al een goede R&D dus was dit een goede aanvulling op zijn bedrijfsvoering. Door het uitbreiden van hun portfolio konden ze tevens hun marktaandeel vergroten in bestaande markten met bestsaande producten. Na een aantal jaren te hebben geopereerd in hun eigen/bestaande markt, hebben ze hun portfolio gediversifieerd. Dit betekent dat ze in nieuwe markten, nieuwe producten zijn gaan aanbieden. Numico is ook zijn huidige producten gaan aanbieden in nieuwe markten. Het is steeds meer producten gaan leveren aan andere bedrijven die de producten moesten aanprijzen. Na een aantal jaren van lage groei en lage winst heeft Numico een deel zijn bedrijfsactiviteiten verkocht. Door het afstoten van deze activiteiten kan men zich beter richten op de core competentiewist, Numico ging zich meer richten op de hoge winst/hoge groei industrie van baby voeding. Bussiness level In het artikel wordt vermeld dat Numico topkwaliteit producten aanbiedde aan de consumenten. Dit is differentiatie met price premium. Doordat later de distributiekanalen werden gewijzigd, veranderde ook de kostenstructuur voor de consumenten. Doordat producten ook via de medici werd voorschreven (aangeraden), werd de
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Case Royal NUMICO goed - Strategisch Management Werkgroep...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online