Ahmetcan_Tuna[1]

Ahmetcan_Tuna[1] - Ahmetcan Tuna Opgave 1 a) Er is hier...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ahmetcan Tuna Opgave 1 a) Er is hier sprake van een deelneming want A BV bezit 6 van de 100 aandelen. Deze aandelen zijn a pari en ook volgestort. Volgens art 13 lid 2 onderdeel a wet vpb is er een deelneming als de belastingplichtige voor ten minste 5 procent van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. 6 van de 100 aandelen is 6 procent > 5 procent. b) In dit geval heeft A BV de helft van de 6 aandelen volgestort, wat dus 3 aandelen zijn. Hierdoor zijn er in totaal 97 aandelen die volgestort zijn en niet 100. 3 aandelen van de 97: 3/97 *100= 3,1 procent. A BV voldoet hier niet aan de voorwaarde van 5% van de nominaal gestorte aandelen. Er is hier dus geen deelneming. c) De aandelen zijn a pari ( dus nominaal ) uitgegeven. Het heeft geen invloed dat de andere aandelen voor een hogere prijs zijn uitgegeven. Als de helft (50 procent) van de andere 94 aandelen zijn volgestort is dat 50%*94= 47. A BV heeft 6 volgestorte
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/19/2010 for the course ECO 5864780 taught by Professor Osturuk during the Spring '10 term at UAA.

Page1 / 2

Ahmetcan_Tuna[1] - Ahmetcan Tuna Opgave 1 a) Er is hier...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online