907_chapter2

907_chapter2 - ‚ f QC 4 7b-7e c7< 7w.C ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C  hLM*i4  tL*|L? W?L*it _L?} uLh [email protected]?) [email protected]|U*it @| t _L?i uLh L?i t|@h|?} @| ,^tE2H [ _[ _A 6   ' 6 E% 2 ' 2 _| _| [ [ [ 6  ' bU u sU   u T  n  cU | S S _T YT ' n u T  ' u T  c _| Y| YsU [ _sU 'f' n u sU  _| Y| [ YsU _A _T ' bU , _| _| Y| U [ YsU _. ' bU _| Y| U < A A @ A A > , hLM*i4 2 tL*|L? ,@U i^@|L? sU E ' f _i€?it @ t[email protected] Ai Uhi t |i ?|ihtiU|L? Lu |i |L t[email protected] usU t [email protected]* |L t[email protected] U c tL usU , t TihTi?_U*@h |L |i [email protected]*c i?Ui |@?}i?| |L t[email protected] U u t |@?}i?| |L ML| t[email protected] | t |@?}i?| |L |ih ?|ihtiU|L?c i?Ui |L |i Uhi hLM*i4 tL*|L? ,^@|L? E2 D , Y ^k Y^ Y ^k Y ^  , Y 2 ^ k q Y 2 ^k _ ' ^ n ' q Y^ Y^ Y^ Y| _| k Y^ ' Y^  Y^ k Y^  c  Yu Y^ k Yu _ Yu Y ^k Yu Y ^ k _ Yu > ' k > k > _| Y ^ > Y^ _| Y ^ k Y ^ > Y^ Y^ Y ^ Y^  k k _ Yu Y ^ Yu _ Y ^ Yu Y^ k Yu Y ^ k  ' nk k > k > k > > _| Y ^ Y^ Y ^ _| Y ^  Y^ Y^ Y ^ Y^  k k k _ Yu Yu Y^ Yu Y ^ Y^  ' nk k > k > > _| Y ^ Y^ Y^ Y ^ Y^ Y^ ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2 Ai *@t| |ih4 @?titc tL _ Yu Yu _ Yu Yu k 'f, > ' fc _| Y ^ k Y^ _| Y ^ > Y^ ",# [email protected]!G At Lh!t L?*) u |i [email protected]@? _i| EY^@ *Y^ > 9' fc U t |hi Lu |i |[email protected][email protected]|L? t ?ih|M*i hLM*i4 e tL*|L? \k Eu _ Yu Yu Y2u Y 2u Y2u Yu  k ' q k ^q n q k ^q n k k k _| Y ^ Y^ Y^ Y^ Y^ Y ^ Y|Y ^ Y^ tt4i \k Eu ' \k Eu2 L| *[email protected] ? ^ q , Y2 Y 2 Eu u2 ' f , ' 8k E^c | ^@ n C E^c |  q Y ^k q Y ^k Y^  Y^  L |i ^ [email protected]| t [email protected]|t€i_c Y*Y ^ k ' 8k Ai?  Y8k q Y8k Y8q q YC ^n  k ^ k ' f Y^ q Y| Y^ Y^ w[email protected] ? ^ , Y8q Yx Y8k ' k , < G x E^c | t| 8k ' k q Y^ Y^ Y^ Y8k Yx YC Yx Yx _x ' k ,C' , ' k ^k n Y| Y^ Y| Y^ Y| _| Ai? ",# ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C hLM*i4 D tL*|L? [email protected] AL U@h|tc uLh ?t|@?Ui Z*2 w Z @?_ Z*2 w 2Z Ai) Lih*@T ? |L hi }L?t +i}L? WG w 5 dZ*2c fo G w ' w n2Z +i}L? WWG w 5 dZ*2c Zo G w ' w EM W? 7 8 *i| |i ULLh_[email protected]|i @*L?} |i U)*?_ih Mi % Ai? |ihi @hi |L U@h|tc i%c wj @?_ i%c w j ihi w @?_ w @hi hi*@|i_ @t ? @h| [email protected] EU 5?Ui 92 8 8c |i ULLh_[email protected]|it [email protected]? Mi L? [email protected] Lu |i UhU*it @** L?i w @?_ |i L|ih Ai? |ihi @hi uLh U@h|tG iwc jc iw c jc iwc jc iw c jc ihi w @?_ w c @t i** @t @?_ c @hi hi*@|i_ @t @hi w @?_ w ? @h| [email protected] E_ ? 82 |i ThLM *i4t | |i t@* *@||_i @?_ *L?}|_i AL U@h|t L? |i UhU*i @hi |LG |i t?}*@h|it @| |i TL*it @?_ |i _tUL?|?|) @*L?} L?i *?i Lu *L?} |_i Ei} |i ?|[email protected]|[email protected]* [email protected]|i*?i AL LM|@? |L U@h|tc *i| @h|  UL?tt| Lu |i t@* *@||_i T |L HfL E*[email protected]?} L| |i TL*it @?_ T |L *L?}|_i |L .fL E*[email protected]?} L| |i _tUL?|?|) AL UL?t|hU| @h| 2c t|@h| | @?L|ih ULLh_[email protected]|i t)t|i4 t4*@h |L |i t@* *@||_i @?_ *L?}|_ic M| | |t TL*it *[email protected]|i_ @| |i i^@|Lh @?_ @| *L?}|_it bfL L? @h|  AL [email protected]!i @ U@h| L| Lu |t ULLh_[email protected]|i t)t|i4c i*4[email protected]|i |t TL*it @t ? @h|  ,*4[email protected]|i |t _tUL?|?|) @*tL @t ? @h| c M| M) U||?} L| @ t@| @*L?} |t *?i Lu *L?}|_i |@| *it L? |i i^@|Lh Lu @h|  @?_ h?t uhL4 *L?}|_i bfL Lu @h| c [email protected] |hL} *L?}|_i 3ihL Lu @h| c @?_ @hhit @| *L?}|_i bfL Lu @h|  W? |t @) ML| U@h|t @i ?L t?}*@h|it Lh _tUL?||itc @?_ Mi|ii? |i |L Lu |i4 |i) ULih @** Lu 82 EAt tL*|L? t t4*@h |L |i |L [email protected]|Uit Lu [email protected]|ih@* |@| ULih |i t[email protected] Lu @ [email protected]@** L @||i4T| t [email protected]_i |L h|i |i |[email protected][email protected]|L? i^@|L?t hLM*i4 S tL*|L? at| @? ?_[email protected]|L? Ai TLt|L? iU|Lh Lu 6 t  ' j n ) c ihi j t |i Lu TLt|L? @?_ ) ' 62 h*  t |i TLt|L? iU|Lh hi*@|i |L |i Lu h t |i [email protected]@|L? Mi|ii? |i |L [email protected] @?_ ' 6 n 62 j ' E6  n 62 2 * @?_ j ' E6  n 62 2 * ' V ' UL?t| Wu |i ?|@* UL?_|L?t @hi }i?c |i) @hi |h@**) uL?_ uLh jc jc @?_ |i? j E| ' j Ef n V| ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C e L |L ) W? |i RTh*i}i_ ULLh_[email protected]|i t)t|i4 Lti 5 @ t t @*L?} ac |i UL4 TL?i?|t +& Lu ) @hi }i? ? |i t@* @)G + E| ' 4 E| t? E| ULt w E| c +2 E| ' 4 E| t? E| t? w E| c + E| ' 4 E| ULt E|  [email protected]** |@| ? |i Th*i}i_ t)t|i4 ' Z*2c + ' f Ai UL4TL?i?|t +& Lu ) ? |i R}[email protected]* ULLh_[email protected]|i t)t|i4 @hi LM|@?i_ uhL4 |iti M) hL|@|L?G +& ' -& + vL @i |L !?L |i hL|@|L? [email protected]|h uhL4 |i Th*i}i_ |L |i }[email protected]* t)t|i4 Ai [email protected]??} ThLM*i4 t |L T| |i ?|@* UL?_|L?t ?|L |i TL*@h ULLh_[email protected]|it `i**c ) Ef ' j Ef  Ef @?_ ) Ef ' j Ef   Ef At t €ht| t|@|i_ ? |i }[email protected]* 3 3 ULLh_[email protected]|it @?_ hL|@|i_ ?|L |i Th*i}i_ L?itG +& ' -& + c +& ' -& + `i ?L  sS 2  @i +& Ef @?_ +& Ef AL T| |iti ?|L |i TL*@h ULLh_[email protected]|itc ?ih|G 4 ' +& c sS   2 ULt ' + * +& + *4c |@? w ' +2 *+ Ai i^@|L? t TL?|*itt @? S  ULLti +2 Ef ' f( |i? |i w i^@|L? @*tL MiUL4it TL?|*itt 4 ' +& +& *4c   2 2  2  d+ E+ + n +s+2  + E+ n +2 o ETL?|*itt G fc  '    2 2 2 4 + n +2   + + + +2 E|t i^@|L? t A TL?|*itt w ' 2  2 2 + n +2 At }it @** |i [email protected]|L? L?i ?ii_t hLM*i4 . tL*|L? Nti Y Eo ' T Eo n ,2 *E2>o2 @?_ o2 ' %2 o2 w2 dtii ,^E2Se @?_ L|iht MiuLhi   E2Sfo | UULh_?} |L E2S o2 w ' ,*>c tL o2 w2 ' ,2 *Eo2 > At  >o2 2 n Y Eo '  >%2  2 ,2 ,2 n T Eo n 2 '  >%2 n T Eo 2 2o2 > 2o >  __ |i !?i|U i?ih}) Lu |i LuG  f 2 c ihi ' 6 n 62 @?_ j ' E6 2 62 2 * L?t_ih >%2 n f 2  6 62 E   2 2 n E6  n 62 2 2 * >%2 n f 2 '   '  2 6 62 %2 n 6 62 %2 6 62   2   22 6 % n 62 %2 n 6 62   2 n 2 2  2 ' 6 %2 n 62 %2 n ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C D At  >o2 n Y Eon |i Lu |ih4 i^@*t 2  6 %2 2  n  62 %2 n T Eoc 2 2 U t |i |L|@* i?ih}) hLM*i4 H tL*|L? [email protected] Ai [email protected]}[email protected]?}@? MiUL4it |@| Lu ,^E2DH u / /w ' e c 26 ihi / t _i€?i_ ? ,^E2D. wLL!?} _L? L? |i E%c + T*@?ic u / : fc |i % t)t|i4 t hL|@|?} UL?|ihU*LU!ti hi*@|i |L |i + t)t|i4c Lu + t hL|@|?} U*LU!ti hi*@|i |L % Wu t TL?|?} T [email protected]*L?} |i TLt|i 5 @ tc |i? : f e : f , / f , + t hL|@|?} UL?|ihU*LU!ti hi*@|i |L % ?_ Ui [email protected] EM #hLT |i w uhL4 /w ) ULLt?} | ' f @TThLTh@|i*) @?_ + @*L?} |i [email protected]Lh @ t @?_ +2 @*L?} |i 4?Lh @ tc |i [email protected]}[email protected]?}@? Lu ,^E2DH , +  ' @ ULt /|c +2 ' K t? /| , % + ULt /| +2 t? /| ' @ ULt2 /| K t?2 /| @K @nK ' n ULt 2/|c 2 2 %2 + t? /| n + 2 ULt /| ' [email protected] n K ULt /| t? /| @nK ' t? 2/| 2 2 2  2 2 @K @nK  n% ' , % 2 2 U t |i i^@|L? Lu @ UhU*i Lu [email protected]_t  [email protected] n K | Ui?|ih @| % '  [email protected] Kc %2 ' f 2 2 ,ih) ULUi Lu @ @?_ K *[email protected]_t |L @ UhU*i At hit*| t ?_iTi?_i?| Lu |i Lh}? uLh |i hL|@|L?t EU @** |i |L u?U|L?t . E%c % @?_ . E+c + W| t t4T*i |L tL   |@| . E%c % '  6 dE% 2 n E%2 2 o E|i !?i|U i?ih}) @?_ |@| Ehit|Lhi |i w |L /w 2 2  . E+c + '  6 iE+  2 n E+ 2 2 n /w dE+ 2 n E+2 2 oj L [email protected]*U*@|i |i €ht| |ih4 t?} 2 Eh|i S ' ULt /|c r ' t? /| + ' % S n %2 r /w E% r %2 Sc  2  + ' % r n %2 S /w E% S n %2 r G  ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2   E+ 2 n E+2 2 ' E% 2 n E%2 2 n /w dE% 2 n E%2 2 o n 2/w E% %2 %2 %  S AihiuLhi Eti %k %k ' +k + k 2 2. E+c +*6 ' 2/w dE% 2 n E%2 2 o n 2/w E% %2 %2 % n E% 2 n E%2 2    2/w { n 2K n 2. E%c %*6 EE 5?Ui . E%c % @?_ . E+c + @hi ML| UL?t|@?|tc /w { n K @_ Mi||ih Mi AL tii |@|  | tc |@!i @ tL*|L? E|L| ThLLuG *[email protected]i L| |i T@ti @?}*ic U T*@)t ?L hL*i % ' n - ULt / |c %2 ' n - t? / |c ihi / ' 2/w , /w { ' /w d2 n 2 n -2 n 2-E t? / | n ULt / |oc K ' -/ -/ E t? / | n ULt / | At K n /w { ' /w d2 n 2 n -2 o -/ n -E2/w / E t? / | n ULt / | ' /w d2 n 2 n -2 o -/ c U t @ UL?t|@?| Lu |i 4L|L? [email protected]!G u |i % ULLh_[email protected]|it @hi ULti? | |i Lh}? @| |i Ui?|ih Lu |i UhU*@h LhM|c { ? ,^E @?tit @?_ K ?L*it L?*) |i @?}*@h 4L4i?|4 @ML| |i Ui?|ih Lu |i LhM|c U t Lu ULhti UL?tihi_ hLM*i4 b tL*|L? [email protected] 6 4Lit ? @ UhU*i 8 62 4Lit ? @ UhU*i 82 Ai UL?€}[email protected]|L? [email protected]?uL*_ t |i |Lht 9 ' 8 82 A6 t |i |@?}i?| [email protected]?uL*_ Lu 9c [email protected]*) @ uLh_4i?t[email protected]* [email protected]?uL*_ UL?tt|?} Lu 9 @?_ @** Lu |t |@? }i?| T*@?it #L?<| |h) |L t@*3i |t EM 6ht| |i !?i|U i?ih}) A AL @)tG E 2 2 2 2  ' , w c 2 ' %2 n +2 2 2 %2 ' , t? w n ,2 t? w2 c +2 ' , ULt w n ,2 ULt w2   %2 ' , w ULt w n ,2 w2 ULt w2 c +2 ' , w t? w ,2 w2 t? w2    2 2 2 2 %2 n +2 ' , w t?2 w n ULt2 w n ,2 w2 t?2 w2 n ULt2 w2 2 2 n2, ,2 w w2 EULt w ULt w2 n t? w t? w2 2 2 2 2 ' , w n ,2 w2 n 2, ,2 w w2 ULt Ew w2 , A'  2 k l 2 2 2 2 E6 n 62 , w n 62 ,2 w2 n 2, ,2 w w2 ULt iw w2 j ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C . E 2 ' 2* n  c ihi 2* [email protected]?t |i i*LU|) Lu 62 | hitTiU| |L 6 Ai? 2 2 2 2 2 2 ' 2* n  n 2 2* ' 2* n  n 2 2* ULt Ew w2 c  L ti  ' , w @?_ 2* ' ,2 w2 |L }i| |i [email protected] hit*| @t @MLi t uLh |i TL|i?|@*c T ' 6 }, ULt w 62 } E, ULt w n ,2 ULt w2 c tL l k 2 2 2 2   w2 ULt iw w2 j n}, E6 n 62 ULt w n},2 62 ULt w2  u ' 2 E6 n 62 , w n 62 ,2 w2 n 2, ,2 w EU Ai ,w i^@|L?t @hi LM|@?i_ uhL4 k  l _ Yu 2 2 ULt iw w2 j w2 w w2 t? iw w2 j  ' E6 n 62 , w n , ,2 62 w _| Y w Yu ' 62 , ,2 w w2 t? iw w2 j }, E6 n 62 t? w , Yw  k l  2 ,w G E6 n 62 , , w n } t? w n , ,2 62 w2 ULt iw w2 j n w2 t? iw w2 j ' f k  l _ Yu 2  ' 62 ,2 w2 n 62 , ,2 w ULt iw w2 j w w w2 t? iw w2 j _| Y w2 Yu ' 62 , ,2 w w2 t? iw w2 j },2 62 t? w2 , Yw2 k l  2 62 ,2 ,2 w2 n } t? w2 n , w ULt iw w2 j w t? iw w2 j ' f ,w2 G hLM*i4 f tL*|L? Ai *i?}| , ' ,f n rc ihi ,f t |i i^*Mh4 *i?}| @?_ r t |i t|hi|U Ai? T Erc w '  &r2 n 6} E,f n r E ULt w , 2 l 6k 2 2 2 r n E,f n r w  &r2 6} E,f n r E ULt w  u' 2 2 Ai ,w i^@|L?tG 6r n &r n 6} E ULt w ' fc k l n E,f n r w n 6} E,f n r t? w ' f 6 E,f n r 2rw k l w n ,w n 6}, t? w ' fc M| |i?  L|iG Ai 2?_ ,w i^@|L? [email protected]? Mi h||i? 6, 2, |i t| tL*_ Mi h||i? 6 n & E, ,f n 6} E ULt w ' f , ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C H hLM*i4  tL*|L? )*?_h[email protected]* t)44i|h) +iT*@Ui % M) 4 , |i hi t@Ti t + ' 4? , + ' ?3 ?4 4 k?i|U i?ih})G   A '  6 42 n +2 n /2 42 2   '  6 42  n ?2 2 42?32 n /2 42 2 L|i?|@* i?ih})G T ' 6}4 ' 6}4? [email protected]}[email protected]?}@?G u '  s E442 n  /2 42 }4? c 2 2 6 ihi s E4 '  n ?2 2 42?32 at| L?i uhii_L4 ,w i^@|L?G s E4 n  s E442 /2 4 n ?}4?3 ' f 42 [email protected] ,^*Mh4 , 4 ' fc 4 ' f , / 2 4 ' ?}4?3  AL tL*|L?t E 4 4f ' fc +f ' f E2 ? + 32 E EQ /2 ?} *E?32 , ?}4?32  /2 ?} ? ' /2 , 4 '  '2 L44i?| iU! |i _4i?tL?t i5TiU@* [email protected] ? ' 2 ,^*Mh4 L|ih |@? @| 4f LUUht L?*) u /2 ' 2}c @?_ |i? uLh @** @*it Lu 4 W? L|ih Lh_tc @** TL?|t L? |i hi @hi t|@M*i uLh |t @*i Lu /c @?_ ?L?i @hi t|@M*i uLh L|ih [email protected]|it Lu hL|@|L?j EM 6ht|c 4f L?t_ih ? : 2 6Lh [email protected]** _tT*@Ui4i?|t uhL4 4f c s E4 c u   42 n  / 2 42 2 2 6 5}? Lu  /2 42 , ?t|@M*|) E?ih|i_ @h4L?U LtU**@|Lh 2 i5TiU@* [email protected] ? ' 2  u   42 n  /2 2} 42 2 2 6 V[email protected]|it | uhi^i?U) `Lh!i_ , @4T*i 22j s / 2 2} u /2 2}c ?t|@M*i u /2 : 2} [email protected] ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C b 5iUL?_c [email protected]** _tT*@Ui4i?|t o uhL4 4 ' E/2 *?} 4 ' oc 4 ' o   s E4 s E4 '  n ? 2 2 *E?32 ? ,^E 4 ' 4 n o , /2 ?} *E?3 /2 ?} 2?32 ?32 /e 'n 2 }  W}?Lhi  s E4 ELu }ih Lh_ih ? oc o ,^EQ , 2 / 2 4 ?}4?3 ' /2 o ?E? }4?32 o n Eo2   / 2 g4?32 oc  ihi g ' ?E? }c , s E/ 2 2} *s E4 u /2 g4?3 N?t|@M*i u /2 : g4?3   s E4  E/2 g4?3 o f o  V[email protected]|it | uhi^i?U) hLM*i4 2 tL*|L? Ai }[email protected] tLt |i U)U*L_ Eti |i TLt |i t^@hi hLL| [email protected]!i |i @hU *i?}| r @*L?} |i hi @t |i }[email protected]*3i_ ULLh_ [email protected]|ic tL |i !?i|U i?ih}) t A '  6r2  2 AL €?_ |i TL|i?|@* i?ih}) T ' 6}+c €?_ |i hi*@|L? Mi|ii? r @?_ +G v 2 ] s _% r' n _+ '  ' 2 [email protected]+ _+ EL|i |@| r ' f i? + ' f | |t ?|L |i TL|i?|@* |L }i| |i [email protected]}[email protected]?}@? u '  6r2 2 Ai ,w i^@|L? t 6r n Lti tL*|L? t s  6} 2 r [email protected] 6} r ' fc [email protected] r ' ULtE/| n c ihi / ' 2 }*@ @?_ @?_ @hi UL?t|@?|t Lu ?|i}[email protected]|L? @h4L?U LtU**@|Lh ? r Ai |4i |L [email protected] |i ML||L4 t @ ^@h|ih Lu TihL_c ?_iTi?_i?| Lu @4T*|_i ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C f hLM*i4  tL*|L? @? Mi _L?i ? TL*@h ULLh_<t M| [email protected]ih ? @h|it@? 5!T [email protected]}[email protected]?}@? LLti ULLh_<t tL |@| |i tTh?} t ?|@**) @*L?} |i % @ t @?_ t ? |i Ec 2 T*@?i( @** 4L|L? [email protected]?t ? |i T*@?i E|<t ?L @ 2# ThLM*i4 Ai hi_Ui_[email protected] ThLM*i4 t > n & E h ' fc ihi h ' Eoc f Eo t |i i^*Mh4 *i?}| Lu |i tTh?} `h|i ' E h , > n & ' fc W?|@* UL?_|L?tG Ef ' fc Ef ' 5L*|L?G E| ' /3 t? /|c ihi / ' s &*> , E| ' h n t? /| / @ttit _L?<| UL**_i , m m ' f , t? /| 9' h , i|ih ?L| [email protected]@**i* |L h E?L| 9 @*L?} |i  @ t Lhc u @*L?} |i  @ tc /o Lu t|@h|t L| @| j ' 62 h* | EUL?t|@?| i*LU|) V ' 62 * W? |i Lu t)t|i4c 6 @t TLt|L? 62 E| * c @?_ 62 @t TLt|L? 6 E| * __?} ? |i Lu 4L|L?c 6 G 62 G 62 ' dh n | E|o c  d62 Eh n | n 6 E|o 2 E| '  E| hLM*i4 e tL*|L? [email protected] [email protected]!i T Eo ' ko& ||[email protected]|i , k& : f hU*@h LhM| , o ' f , _T ,2 &ko&3 ' , _o >o o&n2 ' [email protected]? Mi tL*i_ uLh o uLh @** & 9' 2 o ' f , &k ,2  &n2 & ,2 ,2 ,2 ,2 .' n ko& ' n ' 2>o2 2>o2 &>o2 2>o2 EM >o ' ,2 _o  ,2 k&o&3 , > ' k& E&  o&32 >o _o >oe ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C  | &ko&3 ' ,2 * E>o EUhU*@h LhM| _o ,2 ' 2 e E2 n & _o >o 5|@M*i u |t t ?i}@|i EuLh |i? o t LTTLti_ |L @?) U@?}i ? o , & : 2 EU o ' f L?*) @| L?i @*i Lu o4? Lh L?i Lu [email protected] Wic |i o @*i t |i [email protected] @| 2  @** @Ti*@ E_||L Tihi*@ Oi?Ui , ' >o2 w ' UL?t| , w ' ,*E>[email protected] t |i [email protected] @| @** @Ti*@ E_||L Tihi*@ E_ LLti | ' fc w ' f @| @Ti*L? Nti |4ihi[email protected]* ?@h@?Ui hLM*i4 D tL*|L? s wi| |i ti4[email protected]Lh @ t Mi @ @?_ |i ti44?Lh @ t Mi K @  "2 Ei _ihi |t i^@|L? Mi*L Ai?  ,2   2,2 n [email protected] ' o4? n [email protected] ' ' , k>  n "  " k>E "2 u ,2 @2 @ @' ,K', 2 k> K k> Ai @[email protected] Lu @? i**Tti t ' [email protected] Wu |i i**Tti t tiT| L| | TihL_ Ac , [email protected]  '  o2w ' ' , 2 A 2> u @ [email protected]> [email protected]> ' , A' , , , k> eZ2 > A2 ' @ k | k ' C6 @?_ > ' 6*E6 n  , eZ 2 A2 ' @ CE6 n  Oihi C t |i ?[email protected]* }[email protected]|@|[email protected]* UL?t|@?|c 6 t |i [email protected] Lu |i T*@?i| @?_ t |i [email protected] Lu |i 5? At A 2 *@ t @*4Lt| |i [email protected] uLh @** T*@?i|t E|L |i i |i?| |@| |i T*@?i|<t [email protected] [email protected]? Mi ?i}*iU|i_ [email protected]_ |L |i 5?<tAL ThLi |@| K ' s @  "2 h|i o ' g E n " ULt w3 c ?L|i uhL4 |i €ht| i^@|L? Lu |t hLM*i4 |@| @ ' g E "2 c @?_ T| % ' o ULt w ' g ULt wE n " ULt w3 c + ' g t? w E n " ULt w3 Ai? _+ _w _w ULt w n " _+ ' ' _% _w _% _% E n " ULt w 2 ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2 Ai ti44?Lh @ t t |i @*i Lu + i? _+*_% ' fc Lh i? ULt w ' " At s s g  "2 K' ' @  "2  "2 hLM*i4 S tL*|L? hM| i^@|L?G o' , c "' k>E n " ULt w 2 v n 2.,2 >k2 6Lh i**T|U LhM|tc . f , "  Ai? s o n o ULt w ' %2 n +2 n "% ' g ihi g ' ,2 *k> u|ih tL4i @*}[email protected] +2 d% n "g E "2 o2 s n ', dg*E "2 o2 dg*  "2 o2 ti4@ it @hi @' |i Ui?|ih t @| g g c K' s c 2 "  "2  g cf c  "2 s "g  "2 @?_ |i _t|@?Ui uhL4 |i Ui?|ih |L |i uLU t Sc ihi S' @2 K2 ' *[email protected]*) L?i Lu |i uLU t @| |i Lh}?c |i Ui?|ih Lu uLhUi 6Lh @ [email protected]@ML*U LhM|c . ' fc " ' c |i LhM| i^@|L? ? @h|it@? ULLh_[email protected]|it t +2 ' 2g E%  g ' [email protected]% &c 2 ihi & ' @ '  g Vih|i t @| E&c fc uLUt @| ih|i 4?t @c U*[email protected]*) |i Lh}? 2 6Lh )TihML*U LhM|tc . : fc " : c @?_ ThLUii_?} @t ? |i [email protected] Lu |i i**T|U LhM|c d% "g E"2 o2 +2 s n '  dg*E"2 o2 dg* "2 o2 ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C  s W? |t [email protected] |i _t|@?Ui uhL4 |i Ui?|ih |L |i uLU t S ' @2 n K2 @?_ |i Ui?|ih Lu |i )TihML*@ t @| E"g*E"2 c f }@?c L?i Lu |i uLU t @| |i Lh}? hLM*i4 . tL*|L? [email protected] Nti a ' f @?_ o ' *oG _ _ _ ' ET a a k> _| _| _| o k _T l ' a a k> _| o o | T ' 6 ' k *o @?_ a a EM ET a a B a @?_ B a , ' E a Ta ' >do2  E  o , ' f  a ' ET a a a k>E a*o ' f , B a , *it ? |i T*@?i Lu |i LhM| i |c ET a a  ihi w t |i @?}*i Mi|ii? o' ' E a Ta ' a 2 , o ULt w ' a 2 k>oc @?_ c ,dtii ,^E2.o a2 a2 , k> n ULt w k>d n " ULt wo t @?|[email protected]@**i* |L k>" ' *tLc o t [email protected] 44 i? w ' Zc Lh i? hLM*i4 H tL*|L? [email protected] ,^tE2. @?_ E2. Eh|i 6 uLh >c & uLh kG  &6 E ' 2 d" ULtEw wf n o c o , u 2.,2 "' n 6&2 L|iG & ' 6Cc ihi C t |i ?[email protected]* }[email protected]|@|[email protected]* UL?t|@?| AL|@* i?ih}) . ' A n L '  6T 2 &*-c ihi L t |i TL|i?|@*( @?}*@h 4L4i?|4 , ' 6T - , 2 [email protected]|ih tL4i @*}[email protected]  6T 2 "'  E & L|i L? t}? Lu " G `h|i &*6- ' TU2 Ai? T ' TU , " ' f , UhU*@h LhM| m"m  , ML?_i_ 4L|L? , < @? o4? @?_ @? [email protected] [email protected]!i wf ' f 6hL4 ,^E ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C e " : f , oEf - ' o4? @?_ " f , - ' [email protected] `i !?L |@| uLh T U*Lti |L f [email protected]|i**|i [email protected]**t h}| _L? |L T*@?i|c tL - ' [email protected] +i^hit " f Oi?Ui T2 " ' 2  TU | T ' f [email protected]*tL , ' f |i [email protected]|i**|i [email protected]**t t|[email protected]}| _L? L?|L |i T*@?i|G RUL**@Tti | T ' TUso4? ' [email protected] G UhU*@h LhM| c | T ' 2TU c " ' c [email protected] MiUL4it 4 i? w ' s [email protected]@ML*@ Zc | T : 2TU c [email protected] MiUL4it 4 @| w X Zc )TihML*@ EX w Z , o fc @ ?L?T)t[email protected]* [email protected]?U Lu |i )TihML*@ " @t @ u?U|L? Lu T EM- t @*@)t i|ih o4? Lh [email protected] T ' f , [email protected] ' -c o4? ' f EUL**@Tti f T TU , - ' [email protected] E , o4? ' Nti E @?_ , ' 6T - |L }i| o4? ' T2 - 2TU2 T 2 ,2 6&E " T ' TU , s4? ' [email protected] ' - EUhU*i o TU T 2TU , o4? ' -c [email protected] ' T2 :2TU2 T 2 o @t @ u?U|L? Lu T T 2TU , o4? ' -c [email protected] $ 4 Eo [email protected]??L| Mi ?i}@|i Ai }[email protected] tLt o c |i L|ih oc i|ih o4? Lh [email protected] c Uiih t ?L| -c @t @ u?U|L? Lu T EU ? |i T*@?i| t[email protected] @| hit|c i?ih}) .4 ' &*4 | [email protected]_t - @?_ i*LU|) Tc i?ih}) .-cT '  6T 2 & , 2    2  {. ' 2 6T &  -4 s ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C D [email protected] ' - @?_ Et[email protected] t!44?} LhM| o4? ' 4 , T 2 ' TU2 | | @** |L}i|ihG {. ' 24 & 24 ' -n4 6- - n 4 6C& 4E- n 4 4E- n 4 E_ ,*@[email protected]|?} L? |i @?tih ? |i |i |G Wu |i T*@?i| ihi @ TL?|c [email protected] i*LU 2 |) L*_ Mi |@| uLh U .  6T. 2 s s &*- ' fc Lh T. ' 2&*E6- 2TU s 2C*- ?_iTi?_i?| Lu 6 W| _Lit?<| | , o4?  4 | U*Ltit| @[email protected] h|i T '  Ai? , 6T. - t? k ' 6 @?_ . f '  2 6 2 [email protected]?U?} @| [email protected]_t + 6C* , ' - t? k 4 At u u 4 2C t? k , T T. ' 2 E 6hL4 _@}[email protected] tii |@| f k Z wi| s k ' @hUt? 4*-c ' c 2 @?_ f k  Z k2 Z Ai? |i tL*|L? tL [email protected] 2 LM|@?i_ t uLh k k k2 5TTLti *@?U @?}*i k t [email protected]**ih |@? k Lh *@h}ih |@? k2 6Lh k : k2 c tL*|L? t t|** kc uLh L?*) @ [email protected]| Lu |i LhM| |@| |i [email protected]|i**|i ** ?L| ULih ?|ihtiU|t |i T*@?i| k : k2 Ai _L||i_ Uhi hiThiti?|t |@| [email protected]| Lu |i LhM| |@| t ?L| ULihi_ At i !?L tL [email protected] |@| u k k  Zc u 6 t *@?Ui_ @| @?) T T. Lu 2 ,^Ec | ** [email protected] i | ^it|L?G tTTLti k k Wt |ihi @?) T uLh U | ** [email protected] ?tihG vitc u . f @?_ o4? 4 [email protected]!i *4|?} [email protected] o4? ' 4 , , 2 6T - t? k ' 64 4 @?_ . '  6T 2 6C*- '  64 6C*4 , 2 2 v v 2C -*4  -*4  T' E# T. 2 t?2 k  - E-*4 E-*42 t?2 k  ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C S s 4*-c |ihi t @ i*LU|) T T. uLh U |i [email protected]|i**|i [email protected] , u t? k | |t T $ 4 @t t? k $ 4*- , |ihi i t|t @? [email protected] i*LU|) T : T. uLh @hUt?E4*- k k s k 5[email protected])G wi| T. ' 2C*f k k @hUt?E4*-c ?L [email protected] i*LU|) s k k k @hUt? 4*-c [email protected] i*LU|) t T }i? M) E# k k Zc [email protected] i*LU|) t T. [email protected]!G L??Ui )Lhti*u M) [email protected]?} @ _@}[email protected] |@| u k @hUt? 4*- | t 4TLttM*i |L 4tt |i T*@?i| hLM*i4 b tL*|L? @?}i |i t}? Lu k ? ,^E2.fG _2 k> n' 2 2 _w , @h4L?U LtU**@|Lh Ai tL*|L? t k> ' ULtEw wf  2 c , Lh ,2 o' c k>d" ULtEw wf  o ihi " ' ,2 *k> 5?Ui o : f M) _i€?|L?c L?*) |Lti tL*|L?t @i T)t[email protected]* hi*i@?Ui uLh U " ULtEw wf |@!it L? @*it }[email protected]|ih |@?  A@| i U*_it @** @*it Lu " uLh U m"m c tL m"m :  6Lh t4T*U|)c ULLti wf ' f @?_ " TLt|i E?i}@|i " ULhhitTL?_t |L |@!?} wf ' Z Ai? L?*) @*it Lu w @hi TLttM*i uLh U ULt w : *" Wu w*4 ' [email protected]*"mc |i LhM| *it ? |i [email protected]?}i w*4 w w*4 Ai 4?44 o t @| w ' f E4Lhi }[email protected]**) @| w ' wf @?_ o $ 4 @t w $ w*4 ** Lu |i LhM|t @hi )TihML*@t hLM*i4 2f tL*|L? `| |t TL|i?|@*c [email protected]ti _T *_o @t @? o3 |ih4 ? |c ,^E2.f MiUL4it  _2 2q> &> n n 2 ' 2 2 _w , , , E|@!i wf ' f  &> ' ULt w n 2 2 o ,  22 &> , ' 2 2 n ULt w , &> EhM| ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C . ihi 2 '  n 2q>*,2 W? TL*@h ULLh_<t |i i^@|L? Lu @? i**Tti t  ' k E n " ULt w c o E,**Tti tL u ihi i^@* |L c ,^EhM| L*_ Mi @? i**Tti Lu iUUi?|hU|) " ' ,2 *E&> | t?Ui t @*4Lt| c |t t @*4Lt| @? i**Tti 5UUitti o [email protected] [email protected] LUUh ?L| i? w U@?}it M) 2Zc M| i? w U@?}it M) 2Z :  , @?}*i Mi|ii? [email protected] [email protected] t {w ' 2Z 2Z* ' 2ZE * Wu |i |4i Lu L?i U)U*i t c | *LL!t *!i |i i**Tti t hL|@|?} @| @? @?}*@h tTii_ / ' {w* `h|i   n q>*,2 n Eq 2 , E * q>*,2  Lh q ,2 *> OL t |t hi*@|i_ |L |i ti4[email protected]Lh @ tq 6hL4 ,^E,**Ttic o4? ' dk E n "o3 @?_ [email protected] ' dk E "o3 c tL [email protected] ' o4? n [email protected] ' 2 2,2  kE "2 &>E "2 3 Oi?Ui q @&E "2 c @?_ |i? E * q [email protected]&E "2 o / hLM*i4 2 tL*|L? [email protected] ,^@|L? E2eb , 2Zq @&E "2 c @?_ u '  6%2 e) n e  '  6%2 e.% n e% %2   2 2 E,*iU|hU €i*_ , ' u) ' i . ( [email protected]}?i|U €i*_ ' u a ' i  [email protected]}[email protected]?}i<t i^@|L?tG Yu _ Yu ' 6% n e. e %2 ' fc  _| Y % Y% _ Yu Yu ' 6%2 n e % ' fc  _| Y %2 Y%2 _ Yu Yu ' 6% ' f  _| Y % Y% W? |i _hiU|L?c LMLt*)c % E| ' % Ef n |c ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C H ihi t @ UL?t|@?| Ai 4L|L? t ?_iTi?_i?| Lu |i L|ihtG }?Lhi | ?|* |i ih) i?_ `h|i |i  @?_ 2 i^@|L?t ? |ih4t Lu |i i*LU|it E__i |hL} M) 6 @?_ h|i e*6 ' q c e.*6 ' kG  n k q2 ' fc 2 n q ' f [email protected]!i |i |4i _ih@|i Lu |i €ht| i^@|L? @?_ ti |i tiUL?_ uLh 2 G  n q 2  ' f ,  ' @ t? q| n K ULt q| k  k n ' @ ULt q| K t? q| n , 2 ' q q q W?|i}[email protected]|L? , @ K % E| ' ULt q| n t? q| n Sc q q @ K k| %2 E| ' t? q| n ULt q| n n_ q q q E [email protected] Kc Sc _ @hi @** UL?t|@?|t Ai €ht| |L |ih4t Lu [email protected] *?i Lu |i i^@|L? hiThiti?| UhU*@h 4L|L? Ai k|*q |ih4 t UL?t|@?| i*LU|) @| tTii_ T ' k*q ' . * ? |i 2 _hiU|L? 5i| | ' f ? |i i^@|L?tG K '  Efc @ ' 2 Ef k*q [email protected]_L? |i 4L|L?G 2 Ef k*q  Ef ULt q| n t? q| n Sc q q  Ef k| 2 Ef k*q t? q| n ULt q| n n _c %2 E| ' q q q % E| ' % Ef n Ef| % E| ' E `| 4L|L?c V ' i2 k*q n i Ef W?|ihit|?} ThLTih|it Lu |i tL*|L? E W? tT|i Lu |i i*iU|hU €i*_ ? |i  _hiU|L?c |i [email protected]|U*i LtU**@|it @ML| % ' S E2 W?_iTi?_i?| Lu 2 Ef |i @[email protected]}i tTii_ T2 ? |i 2 _hiU|L? t k*q ' . * 5i| | ' f |L i@*@|i Sc _G 2 Ef k*q c q  Ef _ ' %2 Ef  q S ' % Ef n ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C b EM `h|i @*q ' @ c K*q ' K c |@!i S ' _ ' f EULLti Lh}? Lu ULLh_[email protected]|it ,^E , % E| ' @ ULt q| n K t? q|c %2 E| ' @ t? q| n K ULt q| n k| q , UhU*@h 4L|L? @t [email protected]_t Ec2 @hi ?|@* i*LU|it s 2 s  n E2 T 2 o ' @2 n K2 ' q Ai @?}*@h i*LU|) t / ' q ' e *6 [email protected]**i_ |i U)U*L|hL? uhi^i?U) 6Lh t4T*U |) ULLti K ' f ' K Eti|t |i 3ihL Lu |4i i? % t @ 4?44 @?_ @_t|t |i Lh}? ? [email protected]c tL |@| o ' @ ' @*q c tL 2 ' oq ULt q| T L?t_ih L?*) 2 E| E Wu oq : T c |ihi t hi|hL}[email protected]_i 4L|L? i? ULt q| :  Ai |[email protected]iU|Lh) ETt_i _L? *LL!t *!i |tG E Wu oq ' T c |i [email protected]|U*i UL4it |L hit| i? ULt q| '  Ai |[email protected]iU|Lh) *LL!t *!i |tG E Wu oq T c |i i*LU|) ?iih }Lit ?i}@|i Ai |[email protected]iU|Lh) *LL!t *!i |tG ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2f EU Wu o ' fc L?*) |i *[email protected] 4L|L? [email protected]?t o ' f ,  Ef ' fc 2 Ef ' k*q ' . * Ai? ,^E MiUL4it E| S ' _ ' f % E| ' % Efc %2 E| ' %2 Ef n .|* ' %2 Ef n 2 Ef|c % Ef ' % Ef n Ef| W?|ihit|?}G [email protected]|U*it *@?Ui_ ? |i E2c T*@?i | |t 2UL4TL?i?| Lu i*LU|) 4Li @| UL?t|@?| i*LU|) E? @ t|[email protected]}| *?ic ?_iTi?_i?| Lu U@h}i Lh [email protected] ** L|ih [email protected]|U*it 4Li @*L?} Uhit At ThLTih|) t ti_ |L ti*iU| [email protected]|U*it Lu @ }i? i*LU|) hLM*i4 22 tL*|L? [email protected] Ai i^@*i?| L?iuhii_L4 TL|i?|@* t Y' ,2  k q k  2  c 2 2>o o o o o o kc qc : f [email protected]** o , |i *o |ih4 _L4[email protected]|it d6Lh 4Lt| TL|i?|@*t i?UL?|ihi_ ? |i [email protected]* Lh*_c [email protected]** o , |i Ui?|hu}@* [email protected]ih ,2 *2>o2 _L4[email protected]|it , |i [email protected]|U*i _Lit?<| UL**_i | |i Ui?|ih Lu uLhUi At Y t [email protected]*t|Uc ?L| @*_ uLh [email protected]** oo AL _tUtt LhM|t @?_ |h??} TL?|tc [email protected]*U*@|i _Y *_oG _Y  k 2q ' 2 n e ' e ko2 2qo n  _o o o o o Ai 3ihLt [email protected] [email protected] @?_ 4?[email protected] Lu Y c L|ih |@? o $ 4c @hi @| u q q 2 o ' k k2 k W? |i [email protected]**o *4|c Y $ 4c , o3 t @ [email protected] 44 @?_ on t @ 4?44 k @?_ 2 @hi € i_c M| q  ,s > _iTi?_t L? |i @?}*@h 4L4i?|4 q *@h}i , |i |L * 2 s hLL|t @hi _t|?U| q ' k , |i |L hLL|t [email protected]*itUi q k , ?L [email protected]* hLL|t AL _t|?U| hLL|t , ML?_ t|@|it |)T[email protected]* }[email protected] Lu Y i? |ihi @hi |L hLL|tG ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2 @?) TLttM*|it 6ht|c ?L _t|?U| hLL|t , ?L TL|i?|@* i** , @** LhM|t | ?i}@|i i?ih}) . UL**_i | |i uLhUi Ui?|ihc @** TLt|i. LhM|t @hi i|ih L|ML?_ @?_ ?iih UL**_i | |i uLhUi Ui?|ih Lh @hi ?ML?_ @?_ UL**_i | | tiUL?_ |L _t|@?Ui [email protected]* hLL|t [email protected] ? |i }[email protected] Y Eo3 [email protected]? Mi TLt|i Lh ?i}@|i Lh 3ihL EUL??Ui )Lhti*u |@| Y Eon f [email protected]*) Y Eo3 : f , E . f ?t_i |i TL|i?|@* i** @hi ML?_i_ ML| @MLi @?_ Mi*L E . f Y Eo3 ML?_i_ i|ih @MLi Lh Mi*L M) |i TL|i?|@*( o : o3 , ?ML?_i_ @| *@h}i o E . f @| o o3 , UL**tL? | |i uLhUi Ui?|ih E . : Y Eo3 c t4*@h |L LhM|t i? |ihi @hi ?L [email protected]* hLL|t Ah_c u Y Eo3  f  i**c )L [email protected]? Lh! | L|c |<t ih) t4*@h EM AL @)tG EM E6L**L?} [email protected][email protected] : wut|3c @T|ih WWW Nti ,^E2.D `i? o }Lit uhL4 L?i |h??} TL?| |L |i L|ih @?_ [email protected]! @}@?c |i U@?}i ? w t ] [email protected] s ] [email protected] _o Y s {w ' 2 '2 . T  2 *o2 _oc 2 Y o4? . T  2 *o2 o4? o t ihi '  ,2 *> `h|i T ' k*o n BT , [email protected]?_ |i hLL| ? TLiht Lu BT Ai 2 3ihL|Lh_ih |ih4 t |i kiT*ih@? hit*| {wf ' 2Z Ai €ht|Lh_ih |ih4G ] [email protected] Y BT _o s Bw ' Y o4? . n k*o  2 *o2 TThL [email protected]|i |i ?|i}[email protected]* Lih o M) @?_ ?|i}[email protected]* Lih |i ?Tih|hMi_ kiT*ih LhM|c uLh U _o _w ' s c o2 . n k*o  2 *o2 , ]Z  ]Z Y  Y  2 3 Bw o BT _w ' o _w Y f Y f ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 22 Nti E2. uLh o3 d?L|iG >*,2 '  32 o 2  ]Z Y k kZ SZk>2 Bw  E n " ULt w _w ' ' Y 2 f 2 e ,e EM2 [email protected]*3i ,^E2.f |L @hM|[email protected]) Ui?|[email protected]* TL|i?|@*G _2 > 8 E*  8 E* n' 2 ' c 2 2 _w , 2 2 ihi 8 Eo _T Eo*_o t |i uLhUi T Eo ' k*o *o , 8 Eo ' k  e 2 o o EI Nti E2. uLh |i 3ihL| Lh_ih ? `h|i ' f n  c ihi f t }i? M) E2. W?tih| f ?|L |i ht Lu EI @?_ h|i |i hit*|?} i^@|L? uLh  G _2  k2 n  '  n  "2 n 2" ULt w n  "2 ULt 2w 2 2 _w2 H S 5L*|L?G k2 "w t? w n  n  "2  "2 ULt 2w 2 S H S ih [email protected]?) TihL_t |i UL?|hM|L? Lu @** |ih4t @[email protected]}i L|c i UiT| uLh  "w t? w L?t_ih |i t4 f n  G  Ew ' f n  ' k E n " ULt w n q"w t? w c 2 2 ihi q ' k*Ee e   `h|i ULtEw qw ULt w ULt qw n t? w t? qw ULt w n qw t? w , k f n  ' d n " ULtEw qwo 2 2 `i? |i @h}4i?| Lu |i ULt?i U@?}it M) 2Zc |i _gihi?Ui Mi|ii? w @?_ 2Z t 2Zq ' [email protected] @t EM kZ c 2 e ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2 hLM*i4 2 tL*|L? [email protected] , [email protected]?_ E [email protected]?t |L tiUL?_ Lh_ih ? o*bG o o2 &o & & && T Eo ' e3o*b  E n 2 ' n 2 o o b 2b o b 2b T Eo n Eoc &o && T Eo ' n c Eo ' 2 ob 2b T c |i TL|i?|@* |L €ht| Lh_ih ? o*bc *LL!t t| *!i |i kiT*ih TL|i?|@* | @? @__i_ UL?t|@?| |ih4 ,^E2.D EhiT*@Ui > M) 6 , |L €ht| Lh_ih ? o*b u ]o ,2 _o v wEo c 26 of & & ,2 o2 . b o 26o2 t |i kiT*ih tL*|L? | . hiT*@Ui_ M) & . ' .  b , |L €ht| Lh_ihc |t t |i kiT*ih ThLM*i4 Ei UiT| |@| LhM|t @hi U*Lti_ L?*) uLh . fc Lh . &*b `i *[email protected]i | @| |@| EM W? tiUL?_ Lh_ih Eh|i ' ?t|[email protected]_ Lu u ] [email protected] ,2 _o u [email protected] ' XET n  26 o4? ,2 o2 . T Eo  Eo 26o2 }it |i @?}*i |hL} U |i [email protected] [email protected]|i i**Tti |h?t ? L?i [email protected] [email protected]|i @*u TihL_ Wu T ' T |i? XET ' Z*2 Ai?  {w ' XET n  XET t |i @?}*i 2 Mi|ii? @ 4?44 @?_ |i ?i | [email protected] 44c @?_ {w t |i @?}*i Mi|ii? tUUitti 4?[email protected] Lh [email protected] [email protected] TThL [email protected]|i  {w M) |i €ht| |ih4 ? @ [email protected])*Lh<t tihitG 2 ; < A A u A A ? Eo Y @ 2 ] [email protected] ,   u {w ' _o 2 A o2 Y T 'T 26 o4? ,2 A A A = > . T Eo 26o2 ihi ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2e U*iih |hU! |L t4T*u) |i [email protected]*U*@|L? Lu |t ?|i}[email protected]*G Y u Y  , . T  26o2 u ,  {w 2 2 ' 6o2 Y u , Y,  ,2 . T  26o2 ' ,2 . T Eo 26o2 u ] [email protected] & 6Y o _o u ' 2 2b 2 Y, o4? & ,2 . n o 26o2 ] [email protected] u & 6Y o2 _o u ' 2 2b 2 m. m Y, o4? & ,2 o2  o n . 26. o4? 6Y 2 Y, [email protected] u Eo _o [email protected]* @ML| t}?t( ? @ ML?_ LhM| . t ?i}@|i Lc o4? @?_ [email protected] @hi _i|ih 4?i_ M) |i [email protected]_[email protected]* ? |i _i?L4[email protected]|LhG ,2 & ' [email protected] oEo o4? o  o n . 26. 2 , o4? n [email protected] ' Ai ?|i}[email protected]* t |i? ] [email protected] & ,2 c o4? [email protected] '  . 26. o4? o2 _o s [email protected] oEo o4? At t @ |@M*@|i_ ?|i}[email protected]* ELh ti |i UL4T|ih Q tii Mi*LG ]K %2 _%  s @KZ n @2 Z n K2 Z ' e H H EK %E% @ @  Z 2 ' [email protected] n Ko [email protected] e2 ,  {w 2  u 6Y Z& 2 ' 2 do4? n [email protected] o 2o4? [email protected] Hb 2 m. m Y, 2 2 u & ,2 Z& 6Y Z&, s n ' 2 ' m Y, 2 Hb 2 m. 2. 6. eb2 . 26 m. m ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2D , {w ' Qrwh rq wkh lqwhjudo L Ue d  s g{ {5 @ +e {,+{ d, 1 Pdnh wkh Hxohu vxevwlwxwlrq u [email protected] e{ = {d Z&, s 2b2 . 26 m. m Wkhq diwhu vrph dojheud/ zkhuh L @ 5d5 L4 . 7d+d e,L5 . 5+e d,5 L6 > ] Lq @ 3 " gw = +4 . w5 ,q Pdnh wkh ixuwkhu vxevwlwxwlrq w @ wdq 1 Wkhq diwhu vrph dojheud ] Lq @ L4 L5 L6 Iru wkh L6 xvh frv7 { @ 4 ; 3 @5 frv5q5 g , @ @ @ 4 5 > ] @5 3 @5 frv5 g @ 4 > 7 frv7 g @ 6 49 = 3 frv 7{ . 4 5 frv 5{ . 6 1 Iurp wklv wkh h{suhvvlrq iru L iroorzv1 ; hLM*i4 2e tL*|L? Ai ,giU|i TL|i?|@* t Y Eo ' u & e3o*b c o2 o ihi u '  ,2 *6 : fc @?_ Lu ULhti & : fc b : f 5L4i tTiU@* @*itG 2 o <f *4 Y Eo o<" u $ n4c o2 *4 Y Eo $ f [email protected]ti |i u*o2 |ih4 _L4[email protected]|it uLh *@h}i o c @| *@h}i o |i TL|i?|@* Y Eo t TLt|i Ai 3ihLt Lu Y @hi ?L| i?|hi*) hi*i@?| |L |t ThLM*i4c M| ?iih|i*ittG Y Eof ' f , of i TEof *b 'Eof ' u*&( ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2S 5L*|L?t uLh of q 'Ef ' fc 'E4 ' fc ' f , ' @t @ [email protected] 44 , u u*& t |LL *@h}ic |ihi @hi ?L @*it Lu of uLh U 'Eof [email protected]? [email protected]|tu) |@| i^@|L? , u u*& t |LL *@h}ic Y @t ?L 3ihLt AL €?_ '[email protected] c |@!i |i _ih@|iG ' Eo ' E o*b i TEo*bc tL '[email protected] LUUht @| o ' b @?_ t i^@* |L b*e f SHb Oi?Ui 3ihLt Lu |i TL|i?|@* L|ih |@? @| o ' 4 i t| L?*) u u f SHb& Ai }[email protected] tLt @? i @4T*i W? |i [email protected] Lu t|hU| ?i^@*|)c |ihi @hi |L tL*|L?t ihi |i u*& *?i UhLttit |i Uhi AL [email protected]*i }[email protected]t Lu |i TL|i?|@* uLh |i [email protected] ? U 3ihLt Lu Y i t|G W? |i €ht| }[email protected]c |i tiUL?_ 3ihL t Lg |i }[email protected] |L |i h}| Ehi4i4Mih |@| Y : f uLh *@h}i o W? |i tiUL?_c ML| 3ihLt @hi L? |i }[email protected] ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2. Ai 3ihLt Lu Y @hi tL4i@| hi*i@?| |L |i ThLM*i4 [email protected]ti i?iih Y @t 3ihLt |ihi t [email protected]*) @ TL|i?|@* i**c tL ML?_ t|@|it LUUh | ?L *i|<t }i| _L? |L |i [email protected]* ThLM*i4 Wu ML?_ t|@|it i t|c Y 4t| @i @ TL|i?|@* i** | @ 4?44 @?_ @ [email protected] 44c tL Y  _Y *_o 4t| @i 3ihLtG |<t |i 3ihLt Lu Y |@| @hi 4TLh|@?|c ?L| |Lti Lu Y At i *LL! uLh 3ihLt Lu Y   2u &   n i TEo*b Y Eo ' n o oo b *[email protected]*) Y $ f @t o $ 4 |ih |@? |@|c Y Eo ' f , o2 2u no i TEo*b ' f , b & % & u b Hu o' i TEo*b   n 2 b& At t ?L| @ tL*|L?c M| @ |[email protected]?tUi?_i?|@* i^@|L? uLh @*it Lu o ihi Y Eo ' f o : f , |i n t}? AL _tUtt tL*|L?tc ti| o*b ' %c Hu*b& ' ~ E~c *!i uc _iTi?_t L? |i @?}*@h 4L4i?|4G s 2% '  n  n ~ i TE% E *L| 2% @?_ |i ht uLh ~ ' fDc c 2c c e @t u?U|L?t Lu % Ai [email protected]! t|[email protected]}| *?i Lu |i }[email protected] t 2%c @?_ |i Uhit @hi |i htc | |i ~ @*it ?_[email protected]|i_ L? €i Lu |i Uhit 6Lh *@h}i @*it Lu ~ Ei} ~ ' e |i *?i @?_ Uhi _L ?L| ?|ihtiU|c tL |ihi @hi ?L 3ihLt Lu Y @?_ i?Ui ?L ML?_ t|@|it 6Lh *L @*it Lu ~c |@| t @| *L @?}*@h 4L4i?|@c |ihi @hi |L ?|ihtiU|L?t E|i tiUL?_ L?i t Lg |i }[email protected] uLh ~ ' fDc c 2c uLh |i ht }Lit @t ~ *2 i TE%*2 i? o t *@h}i AL ?|ihtiU|L?tc |L 3ihLt Lu Y c ULhhitTL?_ |L @ TL|i?|@* i**G |i €ht| ?|ihtiU|L? t @| |i ML||L4 Lu |i TL|i?|@* i** @?_ |i tiUL?_ t @| |i [email protected]ih( ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2H tii |i tiUL?_ }[email protected] Lu Y Eo @MLi @?_ |i }[email protected] Mi*L Ai L?i i UiT|L?c | t| L?i hLL|c t |i |@?}i?| Uhic [email protected]? [email protected]!ihc U ?|ihtiU|t |i *?i L?*) L?UiG |i i** ML||L4 @?_ |i [email protected]ih [email protected]*itUi ? @ 3ihLt*LTi TL?| Lu ?iU|L?c tL |t ULhhitTL?_t |L |i TTih *4| Lu ~ @*it |@| }i ML?_ LhM|t At *4| [email protected]? Mi uL?_ M) tL*?} E uLh ~ @?_ €?_?} |i [email protected] 44 Lu ~ @t @ u?U|L? Lu % Wu )L s _L |t )L _tULih |@| |i [email protected] 44 LUUht @| % '  E n D E|i R}L*_i? [email protected]? 2 @?_ |@| [email protected]  S ? |i }[email protected] |i [email protected]) Uhi t T*L||i_ | |t @*i Lu ~ At 4T*it |@| u ~ Hu*b& : Sc |ihi @hi ?L ML?_ LhM|tc Lh ML?_ LhM|t LUUh uLh @?}*@h 4L4i?|@ tU |@| u u Sb&*H ' fe2fb& [email protected] A@| tL*it |i €ht| [email protected]| Lu |i ThLM*i4 iuLhi |h??} |L |i tiUL?_ [email protected]|c [email protected]** |@| Y |ti*u @t 3ihLt L?*) u u f SHb& At u f SHb& u fe2fb&c |ihi i t| ML?_ t|@|it ii? |L} Y ?iih }Lit ?i}@|i Oihi t @ }[email protected] uLh u ' 2c & ' Dc b ' c tL |@| u ' feb& [email protected]**t ? |@| ?|ih@* ? |i }[email protected] o }Lit uhL4 fD |L @?_ Y uhL4 f |L f2 Aihi t @ ih) t@**L TL|i?|@* i** @| o 2 @?_ @ [email protected]ih @| o 2 6Lh u [email protected] c i?ih}it @MLi |i TL|i?|@* [email protected]ih ULhhitTL?_ |L ?ML?_ LhM|t Ai o ELh % @*it @| |i [email protected]ih @hi LM|@?i_ M) tL*?} |i |[email protected]?tUi?_i?|@* i^@|L? E Ai i?ih}it @hi LM|@?i_ M) ?tih|?} |iti o @*it ?|L |i i ThittL? uLh Y Eo hLM*i4 2D tL*|L? [email protected] u '  6%2 n 2 ,w i^@|L?G 6% n Tf , ULt2 k% 2kTf |@? k% ' f ULt2 k% ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C 2b | |<t [email protected]ih |L t|@h| uhL4 |i i?ih}) t| ?|i}[email protected]*G . '  6%2  2 u 2 6 ] _| ' ] t Tf , ULt2 k% _% . n Tf * ULt k% 2 +iT*@Ui4i?|G + ' t? k% , _+ ' k_% ULt k% , u] ]  _+ 2 U s _| ' 6 k k .+ 2 n . n Tf Ahii [email protected] E . : f , % & ]  _+  + s Un ' s ' s t?3 s , . . E n Tf *. n +2  n Tf *. % #u $& s  2.  n Tf *. t? k |ng %n E| ' t?3 k 6 E . ' f , + Uf ' s , Tf #u  %f E| ' t?3 k k E . f , ] 2. |ng 6 $  U3 ' s m. m % &  _+ + s 's t?3 s , ETf * m. m  +2 Tf * m. m  m. m % #u $& s  2 m. m Tf * m. m  t? k |ng %3 E| ' t?3 k 6 Ai *@t| i^@|L? tLt |@| .4? ' Tf EM W| uL**Lt [email protected]?_ t U*[email protected] uhL4 |i }[email protected] Mi*L |@| L?*) [email protected] E @t ML?_ LhM|t Ai TihL_ Lu 4L|L? t |i TihL_ Lu |i t?i ? |i i^@|L? uLh %3 E|G u 2Z 6 A' k 2 m. m A _iTi?_t L? |i i?ih}) ‚ f QC.- 4 7b.-7e c7. < 7w.C f EU }[email protected] Lu T E% @?_ @ T@ti TLh|[email protected]| EL?*) uLh @hhLt @hi [email protected]?G ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online