Guests of the Nation Combo

Guests of the Nation Combo - mw>zw 0.00220 0:88 0‘ 8m...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mw>zw 0.00220: 0:88 0‘ 8m 2&8: H >: 55: ::m Em m:m:m:n:m:\ men:m: 20:5 m5: 50 H0:m Hmmm 0:: 0H ::m 8:8 35 mm: :2er 9:8? 2:: 80:: :3 m:5 205m 0: 8m 20:5 8% SP: 5%? 858: A8». 2m ::5 H0585 :Hu 83m 0H ::m:. 8508 968888: 85 ::m :Em m:m:m:::m:~ 5:258: 20:5 :m:: ::m H830 B5 5.8m 0:: ::m 85m. 8838mm 888m: U388: 20:5 8:8 :Hu :5 885mm ::m mmam m:5 mm: @8585 0<m:. 3:25:08 859 2:8: :m. 52me H0885 :5? B5 :8: m: :8 mm : :m 2mm 0:m 0H 05 02: =>:\ H5: 5:5: :2: 23: 55:: H5: Hqu ::m :35: . E: 05:55? 888:: 28 m 8me 9:5 8:8:85 :02. 52: :8 ::m 5m m:m:mH::m:‘ men:m: ~55 28 8265 :Hu 8 05% 88:8 :m 28 m 8: :85 m: 58:89:? ::0:m: :m 28 082 m:0:m: m<m: 2:: 92:. H.Hm 208 m 38: 50:: :3 ~85 5m mm:mam 08: 50 H0:m H085 :5 8: 8508 82 :8 2:: 5m :m:5m 0:: 0H 5m H8588. :8 8559.65 2:m: H5: 8:85 8 5:: :5:m H88 8m 8 :mmH :5 gm? :5 808m 502: m: Em :Bm m: Em Em 83:38 Hmmn. ZoEm m:5 8m :85 8 858 8: 0m 5m :85 «88:: :mmewm 2m 29m :08 ::m 82:. H 8:5:4 m: 8m 53m mmm :5 H005: 0m 8m m:5 205m m:m58m men:mn m:5 H8255 m: wHH‘ 8:. : 2mm 3% :m:mm :6: <0: 8:5 :38 Him—:85 :2 Hum: 502: 8:28am :83 ":8 8 0888523: m:5 ::mH\5 :m<m 3:6: 80: 93m 58 m 8:8 2mm5. H :m<m:. 5: 8% 0:0: mxHumEmEUm mmm: :20 Sm: 8 :58 8 , ::m 8::3 mm 9m: 55. gm: 2mnm :m:5m5 0: 8 :m .3: sum mmn0:5 8:858: 2:m: ::m mmmnn: 8: 8m»: :mntm 80 :0: m:5 205m m:5 :36me :m5m «08% 80: o<mu 2:: m 88an 585:“ 0: 8808855: .9: H8258 305m 8 H00: 58 8on 28: :m m:o2m5 :5: :m :82 ::m 8::wa 8:9. .55: 2m 55. .2898 8m 50:8 «:3: 8:0 moawmzm‘: :m mmwm 8 8m. :58: w5m5 0.00:8: 85 gm 8 :0: 8: 2:3 v5: 50:m 2:: 8m Hum: 0m :9. :89de 805 H5: :0H82m5.: m0: : mmm8m5‘ mm 8m: 965:5 8 9:: ::m mm8:5 :05 8 :m<m :Em m<m:w:mm\ ::5 mogm 0H ::m m50 0H ::m 855005805 .885 :3 85‘ mmmgm 8m: 296 who: 88:: 0:309 05 8:020 855:: Hmm<m ::m 20 m:m:m:8m: 0:: 0H 82:. 5:258 Hmmn:m5 8 588 ..H.:m <<mHHm 0H 58350: $35 mmem 0: m::5m.: m:5 E35 228 cm Hog: :0 2m: :0 8% 0m 88? 805w? 888:: :m 8:5:4 88H: ::m 8:40:88: :mnm:mm 0:: 85m 3 :5: 5m 55 :0: 5::nm 885m: 538mm 0: 3:688. m0 2:322. wawémmmm mmHn:mH ~55 H.Hm25:m :m5 2:: 8m mmn0:5 «:3 8m: 883:: 80: 2:: :m‘ ~55 58:. ::m :8: 5m: 0:. :20 2m mm<m 30 m: Hummflmam 0: 888m : 50mm mwm 0: ::m::. 20: ":3 9m: 8:5 :35 m0: :8 8H 8m: H55 wnmmam 8: 8:5 0:: 2:: m :58 ~55 20.8 :85 8:58 25 08888 2:: 55:»: H988 85 :85. :5 :‘m 9% :m:mH 55: 83‘ :m<m:. :5 0:: 5mm 0H mmmmwgm ~55 23m :58 8:83 8 :m 2:m:.m 8m: 29m. H: 28 0 :mm: 8 mmm :02 888:. m0: 0: 2:: ::m 05 20:5: 0H ::m :0:mm 2:m:.m 2m 2m:.m £35m. E6 28 m mam: 238:: 8 085‘ :5 98:5 m<m: 2:: :m‘ :E :m8nm m<ma m:m :m5 9 n:m:nm 0H mm<m:m 08. m:mm:m‘ mm H :8: mm: 56:: m :m: 0H :9. 8:m:m‘ men:m:. :m5 Bm5m :9. 5m 585 8:. :8. $5 2mm :Hmm5:m mmmHAm‘ m:5 mmHm:m: 2:0 55:: :mm: :88 :5: :m: 35:58. 5 ::m :0:mm‘ 8:85 :fi :88 5m mm»: m:5 2mg 0<m:. 8 :m: =>HH02 8m. 858?: :m 038: 05m 5m “Emma 5.5m mamm‘ :HuHmmmm B82 :85 m:5 :m 8:8 8m H0805: 88:2. m:m 2mm mgm: 80 H0855: 8 £085 w:5 58:. :5: mmHn:mH. 20:5 :0 m: :9. :mmHm‘ 858m m H858: m 858: 0:, m 8:5 0: 88 mm :5 8mm 85:: .cm. >m 205m 85‘ :m we: :8 H005:m :m8um m:m 8303 9:5. :0: 23m: 0:. 8% 55m :5:m m:m 2885‘ meHm:ma 20:5 :38 : 8.5% H0». :m: HHS. m:n: m ::mm :8: 8:5 805w: H B: 54m 80: am: memH: :5 8 80: :: w: :::v :m ::5 m: 8880: w:0::mmm 0:. m:0:5 H mm: :85» 0: 888. H: 80: :0 88m 58m 8 mm: :85 8 53‘ 2m:0.:m 5: m:5 0:: Enm m mHva 2::05 m 205. mmHumnwwHHHN :mQEmm H5258 8:85 m:0:m: 8:. m H0880? : 2mm 08.8mm 8 88. Em mem:m:. 2:: :8 8mm 5 ::m mm:mm 83m 0:: 2:: m 8:8? :mxemm Bm‘ 0:8: 0:. =.H.:m<m 5m:: 0:55.: Hlem 0:m m:5 0:? 888: 28.85? 85 H 25 03‘ 8:. :5: 8:: :m 28 w mo05 8:55:35: HHm 8:5 :35 :mmnm5 58m: :5 205m: :5 2:088: 2m 8m: 8 59 H8258 8m: 8 :w 85 H8258 H0585 2:: 9m 80:3 meHm:mH «:8 :53. 5:258 80: 8 :m .8888 :m H85 80 8:0: 05 mm? m:5 2m 30:85: 8m: 8 mem:mn 8m 8m mmBm 880:. H8258 :5 205m 20:5 mm: m: 0:m 388m”. 80:: 85:0: 88 »:m 85% :08: 0H ":m 8085:? m:5 H5258 2055 «:m 85 0:: 0: 20:5 2:08 U889. 28 m H058: 2:: m 38m 0H nH:mm:0:m 5:: 20:5 HENNHm m 85:5: H0 356 : 208m m<m: 5 Qmmgm 0H :0? 0:323 H.Hm25:m :5 m 5888:? 8:m:m. H :m<m~ 8 m: 8% 88m». 8m: m :5: 2:0. 8:5 8x 08: m 85mg 0: 835m m:5 :5 Hm:®:mMm 58 w: magma. :8 28 m 85ch B»? 25 m 5m? 8 3mg. H.Hm :m<m:. 55 m 8.08 OH 2050 .85 2:m: :m :5 :0 0:m mHmm 8 E: 8‘ :m m0: $an 8 9m 05 208:? w Em 5m: 5m :58: 8 :ms 8: 0:m 53‘ 2:m: :m 55.. 8 Wm: :9. 8 88:5: H088:me 0: ::m 58:m:: m:m mm<m 5:: m mum: 8:5502: :% 58:53“ : 88.me 0: H:Hu:m:. 555:0 Am 8:: :m::m:, 5:258 :0“. H :m<m 98:. :85 0: ::0:m: 205m 85 9:: :30:m ::m Hummma : 2:0 :m:m<m5 :8: :m :5 0083:8m 8 50 2:: Em 8:0. >:0::m:. 53: :m 28 m2mm5:m m: 8m. 865858 8n 08:5:m ::m 098m: 28. 2:8 ::m 05 85%. 85 502: :9. :8? H0:mHAm:.m5 :: :3 :5m qum :85? m:5 $5” :5: 3:25? v5: mm: mm: 2:: H5: 58 80:: ::m 2:: m:5 85:: 8:: 88:8 8m 8988 HQ: 0:? m 58me H009. 8:8Q208m? :5 H 582 2:: $8.85 9m 23.. H: 2mm ::m H88: 00:3 ":3 088 gm 8:58: 585:: 0:: 0m ::m :mBEm 8 H308. mm:m<m 8m: 2:: H.825»? :0::5:m .05 08.82 m:5 2:3 am: 8:02 ::m H08va 8m: 5888 ::m 555m: H002m~m.: > “Emma 05 :55: m: 5mg. 66m Twain C.CQ:=9: Gimmnm OH “Em 75203 Ocm 2:5 99.3: 585 05 Himodmnm mm Hosm mdnH Hon—mg: mmwm H5. :9me :0” $5 $05 55m m: 0?: mmwm H. :5:er 058658 Hm 92mg: m..me Wm. H 8055:» m: EH5: cmmmsmm H H99»: rm 20:55; Eamamfisg. HH HH 20m H: w: 05 mom Em: Smm mogm H0 9m <mH:m: Hand SH: 86. 50H mm» H00 H059 WEB: H05 HmntHmHH U955: $854 w Sm: 3m: $005 98:. Um H0 ambmfi. 0H 0”. HH <<m H50 05. Hmm 05m 223$: 35 $2253 HHH 9m H330 0an Sm 0 H58 85m. HmHmBHmH: U050<m5 88m 3 H00: 0an mm: «HOS: 8.5 208er 0% m EEHm: 02H HH 953mb? 3de 8m 93 rm 38H :0 mHmmH H0<m H9, :5, mummmrgmu. HH 956 mm m mammfi mEHVHHmm H0 3m: cmmmcmm H H59»; :0, msfigm £005 HE: UmHonm. ram 5 Em m<m=H=m 0 ~85: $3me mam—50mg Ems: 0H0 cmgmms 23,: BE 2005 0605 mmHuHHmHHmHm mum HuaHmmHm 02H H0<m 0H H58. 8003:. :55 nmvHSHHmme: mmwm HHmSHabm SE» 0: «EMS: msHHU: :Humva Em H0: H0 :8: <00 30% mm :90 29.5 m0 3 H50 205:» 50:08 35% gm H0350... 30 H0 H5 "3?: :Zoambmm: 33:: 93% 202m: HOmem Em HmBHuma. :meOHm m<m:. m 8: Hm” 2mm 90sz 0H: 08me gamma 5 9m 593 $530.: $0353 Econ 00 mm Hrocmr rm Swm HunmmmEbm m 30.90:. :0? 93: 05: mHHAH 98:»: H5 mmwm 2H? m mamma. :ng cmHHm<mnH m. Hasmm <0: HumHHm<m: $54 9% A):er H5: Emma”: >59 H5: Wmmm<m HHS 9.8an >023: ~50 >003 mammnmm $50: 85 $88 Qmmamm HmHSmrowHE Hummmdm mHH HHS.” mHHHH: 0H0 HmHJAmHm 000E 96 man mam: mum Em mHuHuHm. . 53: 8 9m: 95:... HH womam mBmHHmnH 8 H85 9 $5: UmHHmH II 58 Em gamma «0 H55 5H: mEH: HummmH SEQ» Hm HHSH Em mama 95m H55 000 . 20m 0 EmmmHHsm mmHVHHwHHmH: $09 303me 85 H~0HHm-H~0H:mm nOBmeHm. >5 H“ , 90.0%: rm mmwm H0 menHHmn :Kocqm. 1mg: 95?: mmwm menrmH <39 Em 350me mBHHm: mum m HEB 9m SEm H0 QOHmHH Em Hosm Hmmm 53 mm mm man mQOHnm Em 500m /. m0: mmdem HHS" HmamBHmH: 005955 22.. m0Hbm: 35 as: 32m 20m :0 H9 23m: 3m magma 0005 Emma: 2005 vm 9:3: H 2mg 05 2H? 53 mcdHHmnH 9033 H0 HHpm <HHHmmm Homermu 35 gm: H5 203qu 35 mgnmmv Fm 35 55:05am mun mwfibm H 00m? H0 Um Hum??? HAmmHqum mesa Himoumum. H “Has; 58 gm 85m H5 80w 3:: Em: 900 0332.3: H 20 SH? Em 5 9m mofimmm: m0 H 80:8 3: mmHanm EB SHSH 9m rm: 2m 3: msmanmsm Ems: E. 0: Hon H H05 EB Hd HmHHAmnH HH 9:9. 25. 20%: w: Smd 00? 39mm Hum 2: SE: m mmrmbm 8:55. :2er 50 am 30mm HmHHOSm 8 0m»: mmwm H. , H.Hm HooHAmnH 3 9m H: mgHuamm 35 $09 :H Foam?” H50 H99): 2m HnmmHqum 9mg mm WOmHmMmmu: :H.HOmemmm‘.:: H SHAH. . :.H.H5 mbmgv: H505 Huamodmum UmHosmwsm H0 5:: H5 mmwm: :35 :02 3:03“ 0H wroombm Ema. HH 93: £52 08. H5833: Ema 90% 9mg :er3 903:: H 35. . :SHHSH mHmm 05 V00 95% gm 23m HammHuHsm Emu: H000: rm mmwm. :53?" HH <mJ: acnmmmm: 0H v50 00H H0 23.: 203m 36 memHH. H: Em wmmHsabmw: H mquH. :H.Hos: 3% E: mmwm rm. :Ko: BHer H5<m H9035 Hr: :<<m 8055:” H903: H»: HmumBHmHH 00=0<w::: mmwm H. :H.Hos: 8ch 2m Emv: Sham 0: 05. 505% m0 Hommw: €50 2H5: Hm HEm HEW mpom H0 Hum amanHmme: mmva H. : :S:m BHer H58. BEEF: HHm mmwm. :00. 330302 0». 9m 59% 03: 2 m2. m0 HH Ham 03H: rmsmem 0.00:0 H58 501m 0 ~30me H0 H50: VocHH Um Hamm ..,E msosm .: HH 23:; gm rmdebm SEE HHSH 20m m fiocmemo 3m 0H m: 3: ~er 33m. 50 20am 95mm «0 203V: 000:». <55: H won cmmHn H0 9m mozmmm Hrm .n. ma 2mm mm: 0:. $3303 3% HSHnHHsm H03: 3 Em HummH mQHm: BEER? m 9& 9mm 2mm 00 nmxn 3:010: Ba 20va 30m BwaHmeHbm HHSH 92m 20m“ H H 805 mmm "Han: HHmSHaHsm H50 am am wmfl 0H HH. :60 H5: H903: SHSH: 905:: H5 20m mwfidm 2:: m :00an: mBHHm. :H :3? Ram Ea mm Em w EmmnHHsm gwmmmsmn mm H 8:. <9» m3: <0: HumHHm<m 3 9m E0 235: 0:0 <0: H805: Himw mm 50% 000:” Em bmxH $00.5 mm H 00: SEQ: 2mm" 00855:. SEde H0335”: <0: 005:” H903. 258$ H5035”: <0: :4 H902. <0: H902 333 935505 H mmHn was $05: no Hrmv: $58. ASH—Mm? :<md: SmHH: $83: mmva ZoEm: :98: no. Hm HHSH mbosmr H9. H50”: H33: .SmB. 25%.: :SEmnm no 98: mmH 9mg: Emu”: <55 BmHAmm HHHmBN HJHm<m Hrmv: m 39.05: H. 33%: H.Hm<m $8: m 8% OH 968 Srmnm H5: 55% 5 H55. mg man HmHAmm E. EmmEbm <35ng :Koccm m5 HBHuomeHHuHm Em: no mamcm 35:: mmwm 203m. :202: HHmHms «0 .I: >00 33: 2mm on“ meF. HH 3% Sum 02mm 353%: firm: Sm H0nHAmQ :0 Bi 2mm: H0 6mm. >m H 05 Em Sufism H H05 73me Srmn H9005: U000<m0 Smm mmmu. HmHHHH—m 20me 80% HH <mJ: anHmHHva 2.3m: Emd 0mm: 3 Hymn mcofi 2.. H55. rm mmHnmmH 9.0 H "HE? Sm 00mg 8 m: 9m mbmfimgmd. H E05; $3? Sm @505: gm HH 20m Scum 905 HHHAmHv: 92 Emwmbmmmw 200554 £52 05 Sm? wan , HH Hrmv: 05: gm 3&QO 0E8”? 2H8 Emnm 0?:me 0H0 man @025 €er mmnounH mmmeHOB ~50 HSmS: 9m mumHHdedm: <3? 2055:; Hum EanH: H0 232: HuHcmmmnH. :H 99w mo 30:: wmwm 203m. :HH 200.5 Hum mummH 9.85: 0H mm 250 :0 3m? 502.: A :HH Smm <mJ: :39.ng 0H Hmumnmmr H8098: 03502:: mmwm H. HH 20m 593 300.35% 5:: 2m HOSE H" m0 H53 H0 38 memHamH. 38H SHAH—m. <<m Ema 0005. 9m wocmm m: 03: mnmnmmHK mmvmbm m 203. mememu :H mmmB H0 50¢an rm 20m $38er H30 Em mmrmm. mm ammmH: i9 Em 5%: 0H SmEbm H: Hamgmmm H9. mOBmHHHHsm 5308mm? «0 rmeHumP 9: SEE”: gamma. 950 Hz: HH 003.5 H0 Zochd mem H0833 9 9m 3mg:de m am? UmHOHm. :53: 85; V50 HmHAm w nHHmncmmHo: 5 9m H03va mvEHwk H6 mmwm mm<mHmHv:. w: 25 H55 >908 030 m<mH H:B m noggin 301m 2H5" H 03. 0083:. é GhC HHSCP ( (CHE—CH :5 OH. 8585? HH 0: 83mm H0 BSE‘ Em mmBm HEW: >H8H H9. Eofim Em Ema 308m Em Eozmmx BEHmHEm sEm: Em E 80W EB. 5?ng man m<mm >33 mum m<m_ ZoEHbm cmHHmu 8 m0 SHE Em? Em Em: HanHnEm chmnEm mHVHuHmfi= HHH H 00:; H903 E03. Sm m2 Eacmr EmH 93H .2: H 30m <mQ «HmnH «Em: HH 2% 0<m5 Em Hmm EEmm Smnm nHmmnmnH 02mg mam meHEmH 33 H5 Em 0880,05 28m $5? E599 3E3 E05 Hm»: 2m 8: SEE Em Hmch mum Ewggm 80w 0% Em 83$ mum Em» Ems H Emma HmumBHmE GREEN? HoonHmHu 0: Em HumE myan 0 mman Huammmumgmfi 9.0mme 3% SEE. H 3mm H89 Em Hmem mun 85m? HE: #533 EmkmmEmnH Em moon. $56» 90 H5: 23%.: H mmHAmnH. =H SB: E0mm g0 onHnHmH Hambmm 0H H559: Em mm.me mmEm umnH. :Hm Em" Em 23¢ HmHmBHE 00=0<m=~= H mmHAmnH. :HJEwH‘m Em 235 Emam imam H05. 0H 05 5% E2 EHm BOEEm‘ 05m 0H Ema m 60% OH, meHmms.= . :1;me H59: H mmE. >H Em: H503de 20ch HoHHO<<mnH 3m 9? man Em Eumm 0H 5 SmHHmm @030 Em HumE HommEmu SHHAEm E SEHmHumum. Hummme Em Hoan EHmEmmSnm oHHHmmn 2mm mHmEHEm 3‘ Em mmHm. €55: Em H5: moEm H0 no EOE E»: H 3me HmHmBHmE 003055. :H 2mg won mam 20Em H0 «2 Ema on: HmHH Ema Emvxnm EmEm mEHHma 0mm“? EmSH Em Em AHEmHmmH €35: .fimmém 3m 9: 0H Ems: mmwm 203m Emma Em HummmE. HmntHwE 00:95: HO0HG 3 EB H53. 5?: Emmy: Em me‘m. :Koz mun Hummbmw mg m Hm<< H0on H88 Em Ema mam Em m :on 3N Em H8. mum 0H Em wow. woswfimzm mum EwmmHH SE Em mama H50. 0054 Hm» 0353 mmm H5: SHE Em Hoon. H 3005:; 58 HH H0 m0 685:0 05mmH<mm.z <<m mwS Hummme 05m 20me m0 H.055 H0 Em Ema mum 2mg E 05328. H HmHH HmHmBHmE U050<m5 8 no Em mxHuHmsm—HHSE. H.Hm Huon EmB Em: Em Ema 03mg H0 mmbm Em? Homan .8 Em mmnoan wmnmmob. HHwSHnEm HmH 0E w BocEEH 0H 05mm? 25960 8ch mmm E3 EosmE mmHEmH «H554 mmw EVEEm‘ Em 2% m U: cummH H00. arm 05 205% 2% H00. Emflnm EmB mHmH~ E mHVHHm 0H :m‘ 85 Em Ems; £00 mQSmEm Emu: 05E HmHmBHmE 00:95: 5% Hum HmEHVmH. mum 33mm 0: Emma. H.Hm Ema m 5me HmBHva H soHHnmnH. HH 2mm HuHHEAHmHHA E Em noHHmmm 3‘ EE ES? H05 50 ohm EocmH: 0H HHmEEm Em H239 85 H: Em mmaHQmmm Em H20 mbmHHmEBmd HmHEmm EmHH, Homnomnm N59 mmHnH moonHHuH‘m H0 Em 05 $5305. :HSmH mm m B»: ENHAmm m roam 0H m EmmnHEmfiHmnm mogm HummHma mH EmmnECmfimnm EEHG H5096 H00 n:me 35 E055 H5: 03: mva 2025:? mEmHAEm Em» E35. 5» E0503 Edean 0593.: mmwm meHEmn => EocmmdnH Emanm H9. m<mJ~EEm= II mm Eonmr Em‘nH EmnHm HH £0. <<m Ema 35E H0 Em Human 0H Em Eosmm NHan Q02: 823mm Em wow. HH Gamma an Em 2&3: an . 33 Q: Em: Em: mama . . 3mg. V V H mE 00:95: H05 EmB. HHm 2mm mEmEm «SE anHHm- EHEmum Smnm H08. 0H 0E. HmHHoSm E3 . . H 5 09* E . H5: 3 8 Wm E2 mm m 80%.me a 8035M man :02 \SHHEH mam H5: 855m 308%: 00.»va HHmSHAEm. =H1 m H”.th mbosmH. EmEm Snowmm £005 mm Sm mam SHEQHH HEEM H0 H05 0H0 ASE H55. 955% H.0Hnmm. : H0 . HH m: H m Howmx‘. mmwm 00:050. :35 903.3 HHmSHAEm‘ HEH Ham H39: 35 mmEm on Em 55H amass.on .0on 95‘ 25 E03 EHUHmmmm—a HH Hm. H 5m<m~ 50.nme Em: m0 Hm «Eon HHA . . HBEUHm H0 Ema. H0 H0 0 m Hon EOE an? E5 0H 55E 0H 0 . :0? 9: HH 0:2: mmwm mmSHnEm. =>mHA wonmwmunm : mmwm U953»: mmmE E . . . . ‘ mH HHmSHnSm 5:; H . 53 $305? =HE; HH adm‘ wobmHumnHmw: m mHASm :HH Hm‘: H mmx mum 20253 £03. 3»? Hon @5me mmHan nEfiSH“ =H 9mm: E 95?: H mmvm ‘40: 00:; 8:50 mm HH H5: Emma Hr: HHH Em momma; 5mm: E H Q9: mmHNm HUS—04$? 29.55% EEmmHH 50. SE»: :35 H5: mmmHsmH 89 HmntHmE Congas»: :H 0m<mn mmHnH H Ema m: E? m mEmH 0:. . 0% H05 0H OE. Himosmam awn mrmonEmB now—HWMWMME H55 HumoHuHm HmHAm H.Hm H.00Hn HHmSHAEm 3H Em 8.8 mum Emmme ES 0? 9: HH 2mm 568%? .8 0:me HE: Eamnmfidn EmH Sm Smnm E 826%. H Ema Em mBHE mun 288: 5 5%. H0038» mum H HAme EmmEm HH mum. Sosmmabm SEE Hd nHo HH Em E 1% m Em? H01" 9, 3? gm SHmEEm H0 Dom Emvxm no 05m 00. Em 0E9. H Mums 0H Emu Eu :5 H0”. H0 Em" Hd =m<m~ Em 0: Ema. HHmSHnEm Smamn H.0 H903? 5% 202m H5 H0 85 «Em: Sm 35 H6? Em mmHAmHH 0m 23‘ 20ch 28:3 H0 HEW SEV Eu 2% 0H 5 «<3: H0 Hszm 55.“. SE»: Ema Em monm H0 0% “WWW Sm m.HH EEK—mm CHE; 2m gnmanman EB 85 E93 Em zbnmnmfism . 0 SmEm.m0n§EmH \ onmmnm E Em momwméo WEE Mfiwwfl Em a E00" 5 H00. mHH Em m0.mEH.m0 aw EHm Edm Smd ammEmm Em 100% mqu H 28 m0 mHnHA H SEE; m<m= mamémn HEP SHm 3&me £05m Em mnmm 0H HH H5 Em EEG—mm? mum m<mJ~ :02 BE Em: $03550 Sofia mm: m Em: mun HummE mHH 0<ma mmme mm HH Em 30m. Sousa 50‘ E9: 05 HumEm E55? .25 H H892 EmH soEEm H05 Em mHmEH 0H ‘ Em .mnmém $8ch 8535mm E? E»; Sm Ema no no HH. ~55 mHH Em Edm H $3 E0H05m Em: mongEm €005 H6363 EmH Emwd :5 H3 HH 0n Em: 202m <3ch SHAm 0<m~ Em ammHuodeEQ H33 Em. H Emu Em HmmHEm Em: HH 3% 23mm . 0: 20EHm Em: 0: 3m. . f .. H< 3 H3" Sm mug Em H0033 H: Em EmHmbnm 8:» BQO H0282? HH. 20me «4mm humanism mm 83 Hummbmw Sum mHmsaEm 859353 E Em mmngmmm HumEHEH HEP SE Em H0838 0H EmB mo mm: 059 mama H: Em womHmdnH Edam? HH roam Ho Sm Em: Sm Smum E $380 $5 EmamEmnH Em HmmH EH 0H HSHVm H Ema. meorma: 0: 88855in 2059 85” :H.HwHHO: 85?: 5 5m nHEmH «8%: g: HHmSHAEm mg): m: 59 3 0:8: 85 9m 8838.: .cme: m: 9:»: £8? 05H: Ham mgm 203m 55 .505m :8 m3: H2. 588: 85 $005 <59 Hum H65 502:: H85? :5 HE:me H.928: 5m Hamm. . . Hm 28 $355: 00:08: $5.5 55 m6 mumSmfibm.. Hug. 9m 3535? 580:. mm Hrocmr HH 2mm H55:um 5m 8H5: 5:258 885 R 8388;: 99%? H55 560: 20me. . , :Kmm: H5: 20:5:: 88 F885: U088? :20: H 20:51:: 53:: <05: . . : :40: 80:5: 88:8 «0:5 H905 vain Hum $5: 5: :0» 505m w». :H 50:55:": :0: HH H 28 8 Hum 80" «28$: .588 9:8 H 20:5: w £50: H : .. : . Hora»: H. >55 menHymn 20:5: H l m: H 93 3mg: me . m Hum 325% 1mg: 85:: : mmHnHHmn 85: 8:: 808 3: «<3: 0H madame—W 55 £850: 8:: 0H 855m 5 9m magma. magma 8855 mm 99$: EH6? 95H Emofimmmm: 95m H55 £3:me H085 235m H9. H55 885 m: Hmmn. .bHA :>3:<<3:: 28 8.3 20ch 20:5 8 mg: HH H 285:5 39:50 vs: "H: H5 50 HH H 2mm 5 Em Emma: 0:: 8 9m 8555 0H m Emman com: €35: 20:5 <0: 50w: mmHAm 00:08:. :Hd m0 3:5: 53 2:339. H5 28 mogm: 0:: 85mm. $53 :3: H8» vow <53 38 85 5an 3: 53 98:5: :5an B5 "5:. 20 0:5 8: 9:9. m3: 0m So a; H H Hm» 508 m 5.: . . m :<<m H55 gapmr. 0H 58:: 93% H388: U088? 885m :5 387:? :Hm 52m 03: 388mm us: 2mg 8 8:5»: :20: $53 $54.: q: .50 0: 3:3: 8, m3: v55. H8353. HHmSWEm 83m 0:” 25: m 85.50085 338* .55” 9:8 £5585 3m 5 58mm 0: 20ch mm»? . : m: :58: :0 8m: 20me:: H8 mmwm. :Ko: 35 9m 3m 8:58. <0: 8: a 8:5 9:9. 8 :6: m5? 8 SH 836 9:9. 8 <05. m5m. HHS.” 802 v5: H Bmw: «is: H 8%..» 03m 8m m 3mm 85 H:HH mo 50:”25: H5: 85 $6 098. H959 20.003: 8536an 58. 2m 552 HHS» 2mm :0 23:. 0:1. : :28: SHE" H:B 885%: H5 mmwm. :H:B "50:8 2:: F H 5 m 58man 0: mbwggm 38 H6: 58. H 50:4 .858 3 H58. mam: 6:: Rm :0 23mm 9:: . . H58 8% H5:_..:: . 35m 205m :8me H8585: 6:: U358: Ummm: 8 mvmmw 85 H6 H0235 : . 5.90:: 8 H . : . mmmfifiow. 9m Hmwwfim: H58 H5: :3: Emmmmmmm 8 85% mmwm U958: E H: n85 8: 0H <38. m 80 :Mmhn :w: H.268»; <0: 50:; gmmnmnmbm Em: 9: Emma Hmmm 50. firmvxnm :0: :5 m0: 8 :5me m Hg: 85 E: m Hum—H. 125%:8 50H Em 8on 0H :3: 5:8: . 8H0 H £05m 0m $5 9.0an 83:. 00:08: 8mm Em 385% 8 9m cmnHHMH 0H HHmSHabm:m 5mm? 85 8 H5 55 8 H 8:: :3: 3:8 85 :85 3 H0an Ems: 8 H85 8%: 8 m8: mOBmHEBm mHmm SHE: U358: H55: 85 mm H 0H8me 3w: 85m m: Em gum: H 8;: $3558 maman m» $6 558 35 H5 0:: mm». m: 28me HmmrbHoSHH: 85 8 :52 mm m .55 HwHHHzm mmHmmHu: SE: 50 HmamgHumrH o: m 98% ex Rm 2:8: 95 H8: Hmmm B5 Him? 3.8de H00on. <<m m: 0:: 5 m5 Hmmn mmosv: dam: menHfin 80W 05 m #:5553655 85 8mg :0 mm m 80:» Em 03:: 8:8 as 05. 95858» $55 HOHmonm: H0 50 :5 83m H9. H.Hm€5:mv: 85: 835m H: Sums; Em mzo:mr: 2:55 85 855 H9: 9m How: OH 588. H mm<m H" 8 59 85 H5 58me 9m :20 5859. 8.5 H005an 5:: 5m H00: m» 33:58. :H.Hm:m :0: AH:me 585:: H5 mmwm. :wmnmu %<m EB 8553.: mam 805w? mmSHabmw Hm; H88 Hm Hummmbabm 8 1mm. H 085 505.: 25 Hz: :3: m:: H0 5m 389 $8: ammo—Hwnmum 35mm: H mmH :w mmme. magma :smmamwmbmm SH:me H: :3: 3:5. :98 EB Em mama: rm mme. :H 50: 5.03: SHE? HSHuHumasmeo EB :05: H 55: 8.5 mama. 3: 58 3:5 H55: menrmn: $55 3:8 53.05% m E: mSHASmHnHHH: 459:8 :85me88? 85m 0:” 32.8 m Ham: 8 H5 H505 5m 82. H" 3.8 Em mum" .55 H H505 EB Hm:mH: m5 2 mg: m 8:559. 503:: :3: Human H: 8:558 8 8833:. :Huog HEmMmi: H5 85 mama: €55 Ham: Em? H5 Smm m0 810% :85 w .5. Him 83: :38”: 85.8: H 0H3:me 55w. 20$: H6 H995 mm 3:8 80:: 5: mm 58%: 9:9. Hm: 55 553:: B5 Hmmn ENE rm 3mm m: H: 2.5 5:59: U258: H.655 58 8 mm Em #858338? 80:: Em 8:8. $3558: $68 :88 m3: Sammmmmm H5 2885 $005 $5: 3:: Smanrgm 55 85m 4 855. Hqu. H0885: $5 505:: a 4 mama: 8 55$: «55:: H 28 505m. 83. :20: 8:58: H6 936: :20: HQ. :5. HH :3: 0% v5: 20:5 E6 8 3:13 8 #52553 9099.: 8:5 35 m HmSmH H85 Ham 5 Em H0058". H.Hm m5 5m 9053 $53 mama 888. mg :3: 3:88 Ham 3m 3%: 8:3 mmo. 3.8: 38v: SE. 3:098. 553: 35 80w 9m 55 SE: H5: H 58 gm Hmmmbm 0H 0 H859 mm v.0: 8.3: H58 50385: .05 H 8:554 mg 0%.? mmmu 9%.: H: 2mm :5 93:05qu 55%: H2: 5 908 Has: 355mm meHmrma 85 Beam $5: :9 m: 90 $5me 855. HH 5mm Fm" mm HH :5 885 0:: Em 80: :5 $2.35 0 5005 0% SHHA 5 59 8.5 H5 8:5 «0 0: 5m SH:on 5Her 58 9%: £53 3305:: 355m 80:: 59mm? <<m £005 855 58 8on 50$: HHS” H5 8:554 mam 8 m3: Hosmmn U855: H0085 m: 205? E5 20me 800w 5m H55. d5: 00:08: :8me Em SHmEm : 35 5 $5» 3032: menme mH<mm Em n89. 58m: mmmmb. H.Hm Bmv: H58 90:m5 Sm $96 355m .3005 m5: 0:. H8838 Ha 50:85 9m 85m «Ham H5 50585 85 8:55: gnmnmgdn F :mx8mm Em: 8:55: H5 85. :H mmmH H4: 355m 9m H5: 0H m H0”: 85 m0 mm? 3.0:: 8H: wmgm m0 785% 80:" 0 30:8 35 "55% 58 HHS”. mg Ham 5:5 8:5 0: Em 255mb? <0::HH HOHWH<m 39 H5.— 8%.: :<0: 50:4 35:: 8 m3: m “0381:: mmHAm U0:0<m:. :20: 855:: H6 83. :H 50:; "BEA 5H 20:5 raw. 3: H.853 25 H6: H005 SB: 8 mm: 5H 9:8: :5: 883855 9:" S:QO 05¢: 505m 05 583: mmwm U355? mmHnHfind Hame 2mm 35me 58 0 E55 88%: m0 HHS: H5: 8:5 0:5: mam Em 85 B5 9m 3... 0H. Em :08 H: 28 5:88-58”. :H 59:9. 8:5 :5me 0:: 3:5: 93: 28 53:83: 5m 85. :H 35% V0.58 mHH moon Hmmm: 0: :5me «is: H5: 38:. H5: :0: nOBHvaHbHHfiu: 63.4 Frank O’Connor Noble, just as if he couldn’t bear any more of it, raised his fist at Donovan, and in a flash Donovan raised his gun and fired. The big man went over like a sack of meal, and this time there was no need of a second shot. I don’t remember much about the burying, but that it was worse than all the rest because we had to carry them to the grave. It was all mad lonely with nothing but a patch of lantern~light between ourselves and the dark, and birds hooting and screeching all round, disturbed by the guns. Noble went through Hawkins’s belongings to find the letter from his mother, and then joined his hands together. He did the same with Belcher. Then, when we’d filled the grave, we separated from Jeremiah Donovan and Feeney and took our tools back to the shed. All the way we didn’t speak a word. The kitchen was dark and cold as we’d left it, and the old woman was sitting over the hearth, saying her beads. We walked past her into the room, and Noble struck a match to light the lamp. She rose quietly and came to the doorway with all her cantankerousness gone. "What did ye do with them?” she asked in a whisper, and Noble started so that the match went out in his hand. "What’s that?” he asked without turning around. . ."I heard ye,” she said. “What did you hear?” asked Noble. "I heard ye. Do ye think I didn’t hear ye, putting the spade back in the houseen?” Noble struck another match and this time the lamp lit for him. "’Was that what ye did to them?” she asked. , Then, by God, in the very doorway, she fell on her knees and began praying, and after looking at her for a minute or two Noble did the same by the fireplace. I pushed my way out past her and left them at it. I stood at the door, watching the stars and listening to the shrieking of the birds dying out over the bogs. It is so strange what you feel at times like that that you can’t describe it. Noble says he saw everything ten times the size, as though there were nothing in the whole world but that little patch of bog with the two Englishmen stiffening into it, but with me it was as if the patch of bog where the Englishmen were was a million miles away, and even Noble and the old woman, mumbling behind me, and the birds and the bloody stars were all far away, and I was somehow very small and very lost and lonely like a child astray in the snow. And anything that happened to me afterwards, I never felt the same about again. ' [1931, 1954] ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/22/2010 for the course ENG 110 taught by Professor Whitchurch during the Spring '10 term at Golden West College.

Page1 / 5

Guests of the Nation Combo - mw>zw 0.00220 0:88 0‘ 8m...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online