PRoGRaMLaMa PRoJe-1 - Erzurum Atatürk Üniversitesi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Erzurum Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi MF 102 : Bilgisayar Programlama – Bahar 2008 (Yrd. Doç. Dr. Deniz DAL) PROGRAMLAMA PROJESİ 1 (Son Teslim Tarihleri : 25/26/27/28 Mart 2008) Eğer bir tam sayının bölenlerinin toplamı bu sayının kendisine eşitse biz bu sayıya “mükemmel sayı” diyoruz. (Bölen olarak 1 dahil edilirken sayının kendisi kullanılmaz.) Örneğin 6 sayısı mükemmel bir sayıdır, çünkü 6=1+2+3 tür. Kullanıcıdan klavye yoluyla (input komutu ile) alınan bir tam sayı ile 1(Bir) rakamı arasındaki bütün mükemmel sayıları bulup, bu sayıları bölenleri ile birlikte ekrana yazdıran bir MATLAB programını oluşturacağınız mukemmel.m adında bir M dosyası içine yazınız. Örnek bir komut penceresi çıktısı aşağıda verilmiştir. Bu örnekte 1 ile 10 arasındaki mükemmel sayılar bölenleri ile birlikte ekranda listelenmiştir. >>mukemmel Hangi Aralikta Mukemmel Sayi Arayacaksiniz? 10 6 rakami mukemmel bir sayidir ve bolenleri (kendisi haric) => 1 2 3 >> DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Kullanıcı 0 ya da negatif bir tam sayı girişi yaparsa programınız bir hata mesajı vermeli ve programın işletilmesini hemen durdurmalıdır. Bu işlem için MATLAB’in error komutundan faydalanabilirsiniz. Örnek : error('Uzgunum. Lutfen O(Sifir) dan buyuk bir tam sayi giriniz.'); 2. MATLAB’in mod(x,y) komutu x sayısının y ile bölümünden kalanı verir. Bu MATLAB 3. 4. 5. komutunun bu proje için sizin işinize yarayıp yaramayacağını düşünün. Teslim etmek üzere, yazdığınız M dosyasını ve çalışan programınızın komut penceresinde verdiği çıktıyı (Komut penceresinde isteğiniz bölgeyi fare yardımıyla seçili hale getirip kopyala yapıştır yapabilirsiniz.) yazıcıdan alınız. Teslim edeceğiniz ödevler muhakkak bir kapağa sahip olmalıdır. Bu kapak üzerinde adınız, soyadınız, ögrenci numaranız, bölümünüz, şubeniz, dersimizin adı ve kodu, ayrıca dersin verildiği akademik dönem ve programlama projesinin numarası yazılı olmalıdır. Bütün bu dökümanları zımbalayarak son teslim tarihi olan günkü dersin başında bana teslim ediniz. ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEERİ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online