PRoGRaMLaMa PRoJe-2 - Erzurum Atatürk Üniversitesi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Erzurum Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi MF 102 : Bilgisayar Programlama – Bahar 2008 (Yrd. Doç. Dr. Deniz DAL) PROGRAMLAMA PROJESİ 2 (Son Teslim Tarihleri : 1/2/3/4 Nisan 2008) Bu projenizde kullanıcı olarak sizler, yazacağınız MATLAB programı sayesinde bilgisayarın 0 ile 1000 arasında rastgele oluşturacağı bir tam sayıyı tahmin etmeye calışacaksınız. Kuralları aşağıda verilen bu oyunu tahminOyunu.m adlı bir M dosyası içine yazınız ve komut penceresinden dosya adı ile çalıştırınız. Örnek bir komut penceresi çıktısı aşağıda verilmiştir. >> tahminOyunu Senin Icin 0 ile 1000 Arasinda Bir Sayi Tuttum Lutfen Tahminini Gir : = 500 KUCUK Bir Sayi Tahmininde Bulundun. Lutfen Tahminini Gir : = 750 KUCUK Bir Sayi Tahmininde Bulundun. Lutfen Tahminini Gir : = 900 KUCUK Bir Sayi Tahmininde Bulundun. Lutfen Tahminini Gir : = 950 Tebrikler. Dogru Tahminde Bulundun. 4. tahminde buldun. Oyuna Devam Etmek icin e ya da h. Seceneginiz =? Yukarıdaki örnek komut penceresinde de görüldüğü gibi programınız ilk çalıştığında kullanıcıya 0 ile 1000 arasında bir sayı tuttuğunu ve bunu tahmin etmesini söyler ve bilgisayar bu noktadan itibaren kullanıcıyı tahminleri dogrultusunda yönlendirir. (Tutulandan KÜÇÜK ya da BÜYÜK bir sayı tahmininde bulundunuz gibi.) Bütün bu işlemler kullanıcı doğru tahmini girinceye kadar bir döngü içerisinde tekrarlanır. Tutulan sayı doğru tahmin edildiğinde ekrana sonuca kaç tahmin neticesinde ulaşıldığı bilgisi yazdırılmalı ve kullanıcıya oyuna devam edip etmeyeceği sorulmalıdır. Devam için kullanıcıdan e karakterini, oyundan cıkmak için h karakterini kullanmasi istenmelidir. Kullanıcı oyuna devam etmek isterse komut penceresi ekranı temizlenmeli ve herşey yeniden başlamalıdır. (Yeniden başlanan bu oyun için bilgisayar artık yeni bir rastgele sayı oluşturmalıdır.) Oyuna devam edilmek istenmiyorsa program sona ermelidir. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 2. 3. Teslim etmek üzere, yazdığınız M dosyasını ve çalışan programınızın komut penceresinde verdiği çıktıyı (Komut penceresinde isteğiniz bölgeyi fare yardımıyla seçili hale getirip kopyala yapıştır yapabilirsiniz.) yazıcıdan alınız. Teslim edeceğiniz ödevler muhakkak bir kapağa sahip olmalıdır. Bu kapak üzerinde adınız, soyadınız, ögrenci numaranız, bölümünüz, şubeniz, dersimizin adı ve kodu, ayrıca dersin verildiği akademik dönem ve programlama projesinin numarası yazılı olmalıdır. Bütün bu dökümanları zımbalayarak son teslim tarihi olan günkü dersin başında bana teslim ediniz. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online