PRoGRaMLaMa PRoJe-3 - Erzurum Atatürk Üniversitesi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Erzurum Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi MF 102 : Bilgisayar Programlama – Bahar 2008 (Yrd. Doç. Dr. Deniz DAL) PROGRAMLAMA PROJESİ 3 (Son Teslim Tarihleri : 22/23/24/25 Nisan 2008) 3. ve 4. projelerimizde MASTERMIND adlı bir oyunun parçalarını ayrı ayrı yazıp daha sonra birleştireceğiz. (Bu parçalar fonksiyonlar şeklinde olacak.) Bilgisayar programlamada fonksiyonlar sayesinde, elimizdeki büyük bir problemi daha kolay kontrol edilebilecek küçük parçalara bölmeyi ve çözmeyi amaçlarız. Buna “böl ve yönet” ya da “divide and conquer” metodu adı verilir. Oyunumuzun ilk parçası olan ve 3. projenizde yapmanız istenen şey, 1000 ile 9999 arasında ve rakamları birbirinden farklı 4 haneli rastgele bir tam sayı üreten bir FONKSİYON M DOSYASI yazmak olacak. Programınızı rakamlariFarkliSayiUret.m adlı bir M dosyasının içine yazarsanız eğer tanımlayacağınız fonksiyonun imzası aşağıdaki gibi olmalıdır: function sayi=rakamlariFarkliSayiUret( ) ya da function sayi=rakamlariFarkliSayiUret Burada dikkat etmemiz gereken husus, tanımlayacağımız fonksiyonun adı ile M dosyamızın adının aynı olmasıdır. Ayrıca bu fonksiyonumuz kendine hiçbir argüman almayacak (parantezlerin içi boş ya da hiç parantez kullanılmıyor) ve geriye yukarıda ozellikleri tanımlı bir skaler değer döndürecektir. (İPUCU : MATLAB’de tanımlı num2str fonksiyonu ile 4 rakamlı bir sayıyı (skaler) 4 elemanlı bir karakter dizisine (string) çevirebilir ve bu elemanlar üzerinde manipulasyonlar yapabilirsiniz.) Örnek bir komut penceresi çıktısı aşağıda verilmiştir. >> sayi = rakamlariFarkliSayiUret( ) >> sayi = 8392 ya da >> sayi = rakamlariFarkliSayiUret >> sayi = 5108 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Programınıza açıklayıcı bilgiler eklemeyi unutmayınız. Bu hem benim sizin yazdığınız programı anlamama yardım edecek ve hem de siz aradan zaman geçtikten sonra yazdığınız program üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde hatırlatma anlamında size yardımcı olacaktır. MATLAB’de ”%” karakteri ile başlayan ve devam eden herşey (satır sonuna kadar) ihmal edilir ve bu sayede programlarımıza açıklayıcı satırlar (comments) ekleyebiliriz. (Örneğin bir değişkenin ya da bir while döngüsünün kullanım amacı açıklayıcı bilgi olarak programınıza eklenebilir.) 2. MATLAB’de program yazma editörünün otomatik olarak algılayıp içeri doğru bıraktığı boşluklara müdahale etmeyiniz. Örneğin MATLAB, for ile başlayıp end ile sona eren bir bloğun içinde yapılması gereken işleri daha içerden başlatır. Bu sayede bir bilgisayar programını gözümüz daha kolay algılar ve beynimiz daha çabuk kavrar. 3. Teslim etmek üzere, yazdığınız M dosyasını ve çalışan programınızın komut penceresinde verdiği çıktıyı (Komut penceresinde isteğiniz bölgeyi fare yardımıyla seçili hale getirip kopyala yapıştır yapabilirsiniz.) yazıcıdan alınız. 4. Teslim edeceğiniz ödevler muhakkak bir kapağa sahip olmalıdır. Bu kapak üzerinde adınız, soyadınız, ögrenci numaranız, bölümünüz, şubeniz, dersimizin adı ve kodu, ayrıca dersin verildiği akademik dönem ve programlama projesinin numarası yazılı olmalıdır. 5. Bütün bu dökümanları zımbalayarak son teslim tarihi olan günkü dersin başında bana teslim ediniz. ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEERİ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online