{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MaTLaB DeRS-1 - MF102 2008(1.Hafta(Yrd.Do.Dr.DenizDal...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MF-102   Bilgisayar Programlama Bahar  2008 (1. Hafta) (Yrd. Do ç . Dr. Deniz Dal)
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜM AŞAMALARI (Geçen Dönemden Hatırlayınız.) Analiz Algoritma Akış Şeması Programlama Dili Seçimi Programın Yazılması Derleme Çalıştırma Test <= MF 105 <= MF 102
Image of page 2
M ATLAB , bilim adamları ve mühendislere, Fortran ve C gibi gelenekselleşmiş dillerde program yazmaksızın, matrislere dayalı problemleri çözmede kullanılmak üzere bir sayısal hesaplama kütüphanesi sunmak amacıyla, MAT ris LAB oratuvarı ( MAT rix LAB oratory) programı olarak tasarlanmıştır. Fakat daha sonra, Optimization Toolbox ve Control System Toolbox gibi bazı toolbox’lar eklenerek geliştirilmiştir. (Matlab, 1970’lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılmıştır. Cleve Moler aynı zamanda “The Mathworks” firmasının da kurucusudur.) MATLAB bir yorumlayıcıdır (interpreter); yani sonuç, daha ziyade el tipi hesap makinelerine benzer tarzda ekranda yazılı bir metin olarak alınır. Neticede diğer dillerde olduğu gibi “derleyici”ye (compiler) ihtiyaç yoktur; fakat programlamaya izin vermesinden dolayı da güçlü bir paket programdır. MATLAB MATLAB
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB Programının Tipik Kullanım Alanları Matematiksel hesaplama (nümerik ve sembolik ?? ) işlemleri, Algoritma geliştirme ve kod yazma (programlama), Lineer cebir, istatistik, Fourier Analizi, filtreleme, optimizasyon, sayısal integrasyon vb. konularda hazir matematik fonksiyonlara ulaşım, 2D ve 3D grafiklerinin çizimi, Modelleme ve simülasyon, Grafiksel arayüz oluşturma, Veri analizi ve kontrolü.
Image of page 4
MATLAB MATLAB O O rtamının rtamının T T anıtımı anıtımı MATLAB (Ara Yüz Tanıtımı) Geliştirme Ortamı a) Başlatma Penceresi (Launch Pad) b) Command Window (Komut Penceresi) c) Workspace d) Current Directory e) Command History ! L ! Lü tfen Herke tfen Herkes MATLAB MATLAB P rogram rogramını Ç al al ış ıştı rs rsı n ! n !
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Temel Bilgiler Komut Penceresi: MATLAB ile iletişim kurulan ana penceredir. MATLAB yorumlayıcısı, kullanıcıdan gelecek komutları kabul etmeye hazır olduğunu gösteren “ >> ” biçiminde bir ileti görüntüler. Örneğin, 4*25+6*52+2*99 gibi basit bir matematiksel işlemi yapmak için >> 4*25+6*52+2*99 ifadesini yazıp ENTER tuşuna basarız. ans= 610 Komut satırında yanlışların düzeltilmesi: Klavyede yer alan ok tuşları komut satırında yapılan yanlışlıkların düzeltilmesine imkan verir. Bunlar yukarı “↑” aşağı “↓” sol “←” sağ →” . Yukarı tuşu kullanılarak bir önceki satır tekrar görüntülenerek sağ ve sol tuşları ile yanlış yazılı yere kursör taşınarak düzenleme gerçekleştirilir.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern