MaTLaB DeRS-1 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(1....

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(1. Hafta)(Yrd. Do. Dr. Deniz Dal)BLGSAYARLA PROBLEMZM AAMALARI(Geen Dnemden Hatrlaynz.)Analiz Algoritma Ak emasProgramlama Dili Seimi Programn Yazlmas Derleme altrma Test <= MF 105<= MF 102MATLAB,bilim adamlar ve mhendislere, Fortranve Cgibi geleneksellemi dillerde program yazmakszn, matrislere dayalproblemleri zmede kullanlmak zere bir saysal hesaplama ktphanesi sunmak amacyla, MATris LABoratuvar (MATrix LABoratory) program olarak tasarlanmtr. Fakat daha sonra, Optimization Toolboxve Control System Toolboxgibi baz toolboxlar eklenerek gelitirilmitir. (Matlab, 1970lerin sonunda Cleve Molertarafndan yazlmtr. Cleve Moler ayn zamanda The Mathworksfirmasnn da kurucusudur.)MATLABbir yorumlaycdr (interpreter); yani sonu, daha ziyade el tipi hesap makinelerine benzer tarzda ekranda yazl bir metin olarak alnr. Neticede dier dillerde olduu gibi derleyiciye (compiler) ihtiya yoktur; fakat programlamaya izin vermesinden dolay da gl bir paket programdr.MATLABMATLABMATLAB Programnn Tipik Kullanm AlanlarMatematiksel hesaplama (nmerik ve sembolik ??) ilemleri,Algoritma gelitirme ve kod yazma (programlama),Lineer cebir, istatistik, Fourier Analizi, filtreleme, optimizasyon, saysal integrasyon vb. konularda hazir matematik fonksiyonlara ulam,2D ve 3D grafiklerinin izimi,Modelleme ve simlasyon,Grafiksel arayz oluturma,Veri analizi ve kontrol.MATLAB MATLAB OOrtamnn rtamnn TTantmantmMATLAB (Ara Yz Tantm)Gelitirme Ortama)Balatma Penceresi (Launch Pad)b)Command Window (Komut Penceresi)c)Workspaced)Current Directory e)Command History! L! Ltfen Herketfen Herkes MATLAB MATLAB Programrogramn alaltrsrsn !n !1. Temel BilgilerKomut Penceresi: MATLABile iletiim kurulan ana penceredir.MATLAByorumlaycs, kullancdan gelecek komutlar kabul etmeyehazr olduunu gsteren >> biiminde bir ileti grntler. rnein, 4*25+6*52+2*99 gibi basit bir matematiksel ilemi yapmak iin>> 4*25+6*52+2*99 ifadesini yazp ENTERtuuna basarz.ans=610 Komut satrnda yanllarn dzeltilmesi:Klavyede yer alan ok tular komut satrnda yaplan yanllklarn dzeltilmesine imkan verir. Bunlar yukar aa sol sa . Yukar tuu kullanlarak bir nceki satr tekrar grntlenerek sa ve sol tular ile yanl yazl yere kursr tanarak dzenleme gerekletirilir....
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEERİ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 19

MaTLaB DeRS-1 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(1....

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online